بهائيان اتهام فعاليت‌هاى غيرقانونى در ايران را تكذيب می‌كنند

نيويورک
٣ اوت ۲۰۰۸ برابر با ١۳ مرداد ۱۳۸٧
سرويس خبرى  جامعۀ جهانى بهائى

جامعۀ جهانى بهائى سخنان يك قاضی ايرانى را كه گفته است هفت بهائى زندانى به فعاليت در يك سازمان "غيرقانونى" و مرتبط با اسرائيل و كشورهاى ديگر اعتراف كرده‌اند مطلقاً تكذيب مى‌كند.

بانى دوگال، نمايندۀ ارشد جامعۀ جهانى بهائى در سازمان ملل گفت: "ما به شدت اين اظهارات را كه بهائيان ايران در فعاليت‌هاى براندازى دست داشته‌اند رد مى كنيم. جامعۀ بهائى در امور سياسى دخالتى ندارد و تنها 'جرم' اين جمع اعتقادات دينى‌شان است."

وى افزود: "سنگينى اين اتهام‌ها ما را نگران جان اين هفت زندانى كرده است."

خانم دوگال اين سخنان را در واكنش به گزارش روزنامه‌هاى ايران در بارۀ اظهارات حسن حداد، معاون امنيت دادسراى عمومى و انقلاب تهران، ابراز داشت.

خانم دوگال گفت هفت بهائى دستگير شده اعضاى هيأتى بودند كه به امور اوليۀ جامعۀ سيصدهزار نفرۀ بهائيان ايران رسيدگى مى‌كرد.

وى گفت: "كار اين هيأت پنهانى نبود. حكومت ايران سالها پيش از دستگيرى اعضاى اين گروه از وجود آن آگاه بود، همچنان كه دولت به خوبى می‌داند اين افراد در هيچ فعاليت مخفيانه‌اى مشاركت نداشته اند."

خانم دوگال بازداشت اين افراد را بخشى از برنامۀ بلند مدت حكومت ايران براى از ميان بردن جامعۀ بهائى دانست و گفت اسناد موثق اين برنامه در دست است. وى اتهامات اخير را ادامۀ اتهامات بى پايۀ قبلى دانست.

وى گفت: "اتهام تبانى بهائيان با دولت اسرائيل مطلقا ًدروغ و انحرافى است. مبناى اين اتهامات از سوى مقامات ايرانى سوء استفاده از اين واقعيت است كه مركز جهانى بهائى در شمال اسرائيل قرار دارد."

"حكومت ايران تعمداً اين واقعيت تاريخى را كه آئين بهائى تا سال ١٨۵٣ در ايران متمرکز بود ناديده مى‌گيرد. در آن زمان بود كه مؤسس اين آئين از ايران تبعيد شد و عاقبت در عكا در ساحل مديترانه كه در آن زمان بخشى از حكومت تركيۀ عثمانى بود زندانى گشت. اين محل امروز بخشى از خاك كشور اسرائيل است."

خانم دوگال گفت بسيارى از بهائيان ايران — از جمله اعضاى هيأت رسيدگى به امور اوليۀ جامعۀ پيش از زندانى شدن — به دفعات دستگير و مورد بازجوئى قرار گرفته‌اند. وى افزود بهائيان چيزى براى پنهان كردن ندارند و همواره كوشيده‌اند پاسخ‌هاى روشنى به بازجويان بدهند.

The Bahá’í Faith
The official website of the worldwide Bahá’í community.
Bahá’í Reference Library
A website containing authoritative writings and guidance of Bahá’u’lláh, the Báb, ‘Abdu’l-Bahá, Shoghi Effendi and the Universal House of Justice, as well as other Bahá’í texts.
The Universal House of Justice
An official website of the Bahá’í Faith that provides information about the Universal House of Justice and makes available selected statements and letters which have been written by it or prepared under its supervision.
The Life of Bahá’u’lláh
A photographic narrative of the life of Bahá’u’lláh. Included on this site are pictures of His birthplace, the cities of His exile, the cell in which He was confined for two years, His final resting place, examples of His handwriting, and relics of His life.

National Bahá’í Communities
A page containing links to the websites of many national Bahá’í communities from around the world.
Frontiers of Learning
This film captures the insights and experiences of people from four communities across the world whose efforts to build vibrant communities are at the frontiers of learning.
Arising to Serve
A film recounting highlights of the 41 regional Bahá’í conferences called by the Universal House of Justice in 2008.
Attaining the Dynamics of Growth
A selection of photographs of Bahá’í community life from around the world.

Bahá’í World News Service
The official news website of the worldwide Bahá’í community.
Bahá’í International Community United Nations Office
The official website of the Bahá’í International Community’s Office at the United Nations. The site contains news and information about recent activity and provides access to BIC statements, reports, and other publications.