طهران

جناب نور محمّد خان علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای یار مهربان نامۀ شما رسید و چون رجوع از آن اقلیم سحیق گردید و باین قطر قریب وصول شد فرصتی دست داد لهذا عبدالبهآء فوراً بجواب نامه پرداخت زیرا در اروپا مجال نفس کشیدن نبود تا چه رسد بنگاشتن در حین سفر از احبّا اعتذار نمودم که مرا چند ماهی مهلت دهند و از جواب نامه معذور دارند حال الحمد للّه در ظلّ عنایت جمال ابهی روحی لعتبة تربته الفدآء عودت نمودم و بجان و دل میکوشم که نامه‌های یاران عزیز را بقدر قوّه جوابی سریع دهم شما از قبل من از جمیع عذر بخواهید

جواب سؤال اوّل ارواح چون از عالم اشباح نجات یابند تحقّقی دیگر دارند حقیقتی ملکوتیّه گردند و مقدّس و منزّه از عوارض ناسوتیّه

امّا این کرات نامتناهیه جمیع از عالم عناصرند و کائناتش اسیر ترکیب و تحلیل و جهان ملکوت منزّه از ترکیب و تحلیل ولی واضح است که هر ظرفی را مظروفی و هر مکانی را مکینی هر گلستانی را گلی و هر بوستانی را سرو و بلبلی البتّه این مکوّنات عظیمه خالی و فارغ نیست و عبث و بیهوده آفرینش نیافته حتّی صریح قرآن است ولی مفسّرین بی‌وجدان با وجود صریح عبارت بحقیقت پی‌نبردند چنانچه میفرماید و من آیاته خلق السّموات و الأرض و ما بثّ فیهما من دابّة میفرماید از آیات باهرات الهیّه این آسمان و زمین است و کائنات حیّ متحرّکی که در این آسمان و زمین خلق شده‌اند ملاحظه نمائید که صریح میفرماید که در آسمان کائناتی ذی‌ روح هست دابّه در لغت ذیروح متحرّک بالاراده است فرصت بیش از این نیست از الطاف بی‌پایان حضرت رحمن امیدم چنان است که جانی تازه یابی و فتوحی بی‌اندازه جوئی و علیک البهآء الأبهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۰ مه ۲۰۲۲، ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر