طهران

حضرت ایادی امر اللّه جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای منادی پیمان نامۀ ٧ شعبان سنۀ حاضره رسید و دلالت بر آن مینمود که الحمد للّه شرکت خیریّه قوّتی گرفته و در تنظیم و ترتیب و تکمیل مدرسۀ یاران محفل روحانی نهایت همّت مبذول میدارند و مبلّغین باطراف سیر و حرکت خواهند نمود جناب آقا میرزا مهدی اخوان ‌صفا فی‌الحقیقه از اهل صفاست و باطراف محض تبلیغ امر اللّه حرکت نمود و برضای الهی قیام کرد البتّه موفّق و مؤیّد خواهد شد حضرت آوارۀ تفتی اشهد باللّه ثابت نمود که آستان مقدّس را بندۀ باوفاست و با عبدالبهآء در عبودیّت عتبۀ علیا شریک و سهیم است و جناب میرزا حاجی آقا و جناب لقائی نیز خالصاً مخلصاً للّه مبتهلاً الیه متبتّلاً الی ملکوته بنشر نفحات مشغولند مسئلۀ مدرسه بسیار مهمّ است باید بعون و عنایت حقّ در نزد کلّ مسلّم گردد که اوّل مدرسۀ ایرانست و تلامذه در نجاح تام والّا عدمش از وجود بهتر در این خصوص نهایت غیرت را مبذول دارید

امّا قضیّۀ حبل‌الوهین آنچه از قلم میثاق صادر یقین محتوم است تردّد جائز نه این مفتری صفحۀ روزنامۀ خویش را باقوال یحیائیها مغبّر نمود و آن افترا را مرقوم داشت در زنجان اعانه بجهت مشرق‌الأذکار شیکاغو جمع شد یحیائیها خبر گرفتند این را باین نوع جلوه دادند حال شما تفصیل مشرق‌الأذکار شیکاغو و اعانۀ از شرق و غرب را بیان کنید و زنجان نیز من‌جمله در این ایّام در یک روز چهار اعانۀ مشرق‌الأذکار یعنی از رنگون هند و بمبای و جهرم شیراز و خیرالقرای خراسان رسید و ارسال گشت فی‌الحقیقه یاران الهی در خصوص اعانۀ مشرق‌الأذکار کرامت نمودند بهر قسم بود همّت کردند حتّی بعضی لباس خویش را فروختند این نیست مگر از قوّۀ میثاق الهی و تا بحال وقوع ندارد که از شرق و آسیا اعانت بنای معبد در غرب و امریک گردد انّ فی ذلک لعبرة للمنصفین باری صاحب حبل‌الوهین بخسران مبین افتاد اگر از پیش افترا و جسارتش و ردّ بر آن تشهیر میشد چون باین نکبت افتاد سبب انتباه نفوس میگشت در هر صورت امر اللّه در علوّ و سموّ و قوّتست و معارضین مبتلا بخسران مبین

امّا قضیّۀ ایران هنوز سکون نیابد هرچند بظاهر ساکن ولی در باطن مضطرب و این اضطراب از عدم اتّحاد و اتّفاق آراء اوّل و آخر مرقوم گردید که باید دولت و ملّت مانند شهد و شیر بهم آمیزش یابند والّا یقین است که نتیجۀ مخالفت سمّ نقیع است و مورث بغض و کین باری شما تا توانید سبب اصلاح شوید و نفوس را باتّحاد و اتّفاق بخوانید ظلّ‌السّلطان را ابداً گمان همچه نبود که در زمان مشروطه چنین گردد همانست که از قلم اعلی صادر شده است الّا ان یتنبّه و یتضرّع الی اللّه حضرات یحیائیها از قبل یحیی او را بسیار امیدوار کرده بودند و وعدۀ سلطنت داده بود ضعف الطّالب و المطلوب بئس المولی و بئس العشیر

جناب تحویلدار نجف‌آبادی بموجب سندات و شهود که در دست دارد هشت‌هزار تومان از ظلّ‌السّلطان میخواهد اگر ممکن است در تحصیل حقوق ایشان را معاونت نمائید ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر