طهران

حضرت ایادی امر جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای منادی پیمان مکتوب سیّم شعبان ١٣٢٣ واصل ولی مکتوب پیش از آن هنوز نرسیده از پسر واعظ مرقوم نموده بودید که حبل‌الوهین را بر سر منابر خواند و کاتب را بحزب مظلوم نسبت داد نسخ سابقۀ او در دستست از حزب اللّه توهین شدید نموده و انواع مفتریات روا داشته آن نسخ را باید احبّا نشان دهند که این شخص عدوّ محض است و همواره اراجیف و مفتریات نشر نماید

امّا در خصوص مکاتیب که بعنوان حضرت اتابک رسیده است ابداً از این عبد نبوده اگر چنین چیزیست لابدّ از ناقضین بوده و حکماً فسادآمیز و مشحون بمفتریات جناب بشیر اگر ممکن شود یکی را بدست آورده واقف بحقیقت مطلب خواهید شد و آن دو مؤمنۀ معهودتین را اخبار نمائید تا کیفیّت را بیان کنند که چنین فسادی در کار هست اگر اوراقی برسد محتوی بر مفتریاتی یا مندرجات ناموافق باشد بدانند که از کجاست

در خصوص سفیر مرقوم نموده بودید که بواسطۀ جناب شوکت حقائق امور را بتفصیل باو تفهیم کند اگر جناب شوکت بتوانند حقیقت حال را که آن اطاعت دولت و خیرخواهی پادشاهان و صداقت بسریر سلطنت بموجب نصوص الهی بر جناب سفیر مدلّل دارند و نصوصی که از جمال مبارک در این خصوص است بیان کنند و همچنین دعاها و اذکاری که جمال قدم روحی لأحبّائه الفدآء در حقّ اعلیحضرت سلطان عثمانی عبدالحمید خان نموده‌اند عین عبارت را باو بنمایند و آنچه تا بحال این عبد در این خصوصات نوشته چه در حقّ دولت علیّه و چه در حقّ دولت ایران درست تفهیم و توضیح نمایند بسیار موافقست و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر