بمبای

حضرت ایادی امر اللّه جناب ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای منادی میثاق نامه‌ئی که بتاریخ ٢٠ جمادی‌الأوّل مرقوم نموده بودی واصل گردید مضمون مطابق حقیقت واقع آن شخصی که کتاب اقدس را بدون اذن و اجازۀ اعلیحضرت شهریاری طبع نموده فی‌الحقیقه مخالفت با حقّ کرده بعضی نفوس اوامر قطعیّۀ الهیّه را بهوای نفسانی اهمّیّت ندهند و مخالفت را در بعضی موارد نظر بمصلحت و حکمت جائز دانند و این از ضعف ایمان و عدم اعتقاد و قلّت ثبات و تذبذب حاصل گردد امر قطعی الهی اینست که باید اطاعت حکومت نمود این هیچ تأویل برنمیدارد و تفسیر نمیخواهد از جمله اطاعت اینست کلمه‌ئی بدون اذن و اجازۀ حکومت نباید طبع کرد والسّلام و من خالف ذلک خالف امر اللّه و انکر آیاته و جاحد بنفسه و استکبر علیه و استحسن رأیه السّقیم و ترک نصّاً قاطعاً من ربّه المنتقم الشّدید در این خصوص مکتوبی مخصوص به طهران مرقوم خواهد گردید

در خصوص طبع مکاتیب ناصحانۀ این عبد مرقوم نموده بودید اگر مکاتیب عمومیّه جمع شود و بخطّ خوشی مرقوم گردد و طبع شود فی‌الحقیقه مفید است و در این خصوص نیز به ایران مرقوم خواهد شد و آن جناب در هندوستان الحمد للّه بکمال همّت بنشر نفحات الهیّه پرداختید و زحمت شدیده تحمّل نمودید و الحمد للّه موفّق شدید و نفوسی را هدایت کردید حال چون حضرات طهران و اطفال بی‌تابی مینمایند و نهایت اشتیاق اظهار میکنند اگر مراجعت فرمائید سبب فرح و سرور جمعی گردد و علیک البهآء الأبهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر