نامۀ مورّخ به ٢١ شهر ذی‌الحجّۀ ١٣٢٨ وصول یافت

طهران

حضرت ایادی امر اللّه ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای منادی میثاق نامه رسید از خبر انتشار نفحات اللّه سرور و حبور حاصل گردید جناب فاضل جلیل استرآبادی اگر چنانچه مصلحت دانند که یک سفری به نجف اشرف نمایند بسیار خوب امید چنانست که مثمر ثمر کلّی گردد و بعد مراجعت به طهران فرمایند و جناب آقا شیخ محمّد حسن علیه بهآء اللّه اگر بتوانند در طهران اقامت فرمایند آن نیز مناسب و موافق ولی باید نوعی شود که در طهران بایشان بد نگذرد از هر جهت ملاحظه‌شان لازم این ایّام نفوس مهمّه اگر در طهران باشند بسیار موافقست

مسئلۀ جناب جلال و عزیز الحمد للّه منتهی شد ولی باید نهایت همّت نمود که جناب جلال و عزیز راضی باشند جناب مؤیّد باید نهایت همّت را بفرمایند که دو طرف راضی و مسرور باشند

امّا در خصوص جرائد از یوم ورود این عبد باقلیم مصر قیامتست اعدا بنشریّات کذبه قیام نموده‌اند و جمعی از محرّرین جرائد این مملکت خواستند که ردّ مفصّل بر آن جرائد بنویسند ولی عبدالبهآء آنان را منع کرد که ابداً اعتنا باین اقوال سخیفه ننمائید و اهمّیّت ندهید لو کلّ کلب عوی القمته حجراً لأصبح الصّخر مثقالاً بدینار باری این نشریّات مفتریات ابداً تأثیر نکرده بلکه بالعکس سبب جستجوی ناس شده حال من مشغول بآنم که عظمت امر در انظار ظاهر گردد و شب و روز دقیقه‌ئی آرام ندارم و در جمیع ممالک و اقالیم بنشر نفحات اللّه و اعلاء کلمه مشغولم در جرائد اوروپ و امریک قیامتست الحمد للّه در ژاپون در طوکیو جریده‌ئی تأسیس گردید یعنی بواسطۀ جناب برکت‌اللّه هندی این روزنامه در آنجا ترتیب داده شد و بلغت انگلیسی تحریر مینماید زیرا لسان انگلیسی در آن صفحات بسیار مرغوب است بجهت تماشا یک نسخۀ از آن در جوف ارسال میشود

و در خصوص ختم من ادرک لقآء ربّه آقا محمّد مصطفی مرقوم نموده بودید که بهمّت محفل خدمت و جناب آقا محمّد علی کاشانی در بیت جناب معاون نراقی ترتیب یافت بسیار سبب سرور شد

همچنین از درس تبلیغ اماء رحمن مرقوم نموده بودید که محفلی آراسته دارند و جمعیّت در ازدیاد است از الطاف جمال مبارک میطلبم که آن انجمن مظهر تأییدات الهیّه شود و ثبات و استقرار کلّی یابد و مدرسۀ بنات در نهایت آرایش تأسیس گردد و علیک البهآء الأبهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر