الّا گودال کوپر

Mrs. Ella Goodall Cooper

هواللّه

ای کنیز عزیز الهی نامۀ مفصّل بتو مرقوم گردید الحمد للّه در سان‌فرانسیسکو بخدمت ملکوت موفّق گردیدید و امیدم چنانست که ابواب تأیید را از جمیع جهات مفتوح بینی و بنفثات روح القدس زنده باشی

تفسیر فقره‌ئی از کلمات مکنونۀ فارسی را خواسته بودی آن قضیّه بعد صعود واقع گشت

امّا اینکه این مسئله که روح بعد قطع تعلّق از جسد تا چهل روز طائف حول جسد است در کلمات الهیّه چنین ذکری نیست

و امّا از عبارت آن مناجات که سؤال نموده بودی عبارت و مضمون آن مناجات از کلمات مبارک سرقت شده است و ترکیب گشته

امّا منع تناسل و منع تشکیل ذرّیّه ابداً جائز نیست از برای اولاد بقدر امکان باید اسباب تربیت فراهم آورد و اگر ممکن نشد انسان معذور است

و امّا در خصوص معرضی که در ١٩١۵ در امریکا تأسیس خواهد شد البتّه باید بهائیان از حالا تهیّه و تدارکی نمایند که در آن مجلس جمعیّتی از بهائیان حاضر شوند

مسئلۀ اعانت مشرق‌‌الأذکار بسیار مهمّ است مستقبل کلیفورنیا از هر جهت چه در امور جسمانی و چه در امور روحانی بسیار مهمّست و امید من چنانست که اهالی کلیفورنیا ابناء و بنات ملکوت گردند و سبب ترویج دین اللّه شوند

بامة‌اللّه ویلکوکس Wilcox تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دار امة‌اللّه مسس کروپر فی‌الحقیقه ساعی در خدمتست و فی‌الحقیقه خیرخواه و خوش‌نیّت و پاک‌طینت است دکتر د اولین Dr. D’Evelyn مستر چارلز ر لی Mr. Charles R. Lee مستر هاید دان Mr. Hyde Dunn مستر بوش Mr. Bosch مستر جیفن Mr. Giffen و میرزا بزرگ را از قبل من نهایت مهربانی ابلاغ بدار از فیوضات ملکوت اللّه و نفثات روح القدس همواره آنان را نصیب و بهره میطلبم و امیدوارم که جمیع احبّای آن سامان روز بروز ترقّی نمایند تا مرکز سنوحات رحمانیّه شوند و شمع وحدت روحانی گردند و در امر اللّه بخلوص نیّت قیام نمایند و از افکار و آمال خویش بگذرند و بتمام قوّت تمسّک بعهد و میثاق نمایند ورقه‌ئی که امضا نموده بودید و مرا دعوت کرده بودید رسید از ملاحظه‌اش اثر روحانی حاصل شد و اشتیاق عبدالبهآء زیاده گشت ولی همانست که مرقوم نموده بودی باید مغناطیسی بمیان آید و امیدوارم که در مدینۀ برکلی موفّق بخدمات فائقه گردی بیانات لوح حکمت و نصائح و وصایای حضرت بهآءاللّه که مانند جزوه‌ئی طبع نموده‌اید باید علیحده باشد جائز نیست که در فهرست کتب موجودۀ خود داخل کند و علیک البهآء الأبهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۶ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر