طهران

سلیل حضرت شهید جناب عزیز

هواللّه

ای ثابت بر پیمان نامۀ اخیر وصول یافت و از گفتگوی با شخصین محترمین بشاشت حاصل گشت ما در حقّ ایران و سروران محترم ایرانیان تبتّل و تضرّع بآستان یزدان نمائیم تا خدا چاره‌ئی نماید این جسم ضعیف ایران علل مزمنه پیدا کرده است طبیبان عادی علاج نتوانند طبیب حاذق آن حضرت رحمن است تا تریاق فاروقی دهد و معجون الهی عنایت فرماید چاره‌ئی جز این نیست من امیدوارم که این جسم علیل شفای ربّ جلیل یابد و امراض و اعراض خفّت یافته اسباب غیبی فراهم آید مستقبل ایران در نهایت شکوه و عظمت و بزرگواریست زیرا موطن جمال مبارکست جمیع اقالیم عالم توجّه و نظر احترام به ایران خواهند نمود و یقین بدانید که چنان ترقّی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند هذه بشارة کبری بلّغها لمن تشآء و هذا وعد غیر مکذوب و ستعلمنّ نبأه بعد حین

در خصوص میرزا حبیب‌اللّه البتّه نهایت همّت را خواهد نمود بشخصین محترمین که مذاکره فرمودید اگر تصادفاً ملاقات کنید ابلاغ نمائید که ما در حقّ ایشان دعا کنیم و در آنچه سبب عزّت ابدیّۀ ایران و ایرانیان است بکوشیم بحضرت اخوی نهایت مهربانی از قبل من برسانید و بگوئید که در هر دائره‌ئی از دوائر حکومت چون مستخدم گردد شب و روز آرام نگیرد بخدمت دولت و ملّت پردازد و نهایت راستی و صداقت و امانت و پاکی و آزادگی اثبات نماید و بمواجب خود ولو جزئی باشد قناعت کند و از جمیع آلودگی‌ها منزّه و مقدّس باشد تا واضح گردد که بهائیان فرشتگان آسمانند و جز خدمت بعالم انسانی علی‌الخصوص وطن خویش آرزوئی ندارند و این وصایا باید دستورالعمل جمیع بهائیان که بخدمت و منصبی مخصّص گشته‌اند گردد

آنچه ارسال نموده بودید قبض وصولش ایّامی چند پیش ارسال شد و علیک البهآء الابهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.