هو

واشنگتون

١٩١١

حضرت علیقلی خان علیه بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

ای همدم قدیم نامۀ شما وصول یافت و از مضمون واضح گردید که دلخونید حق با شماست وقایع ایران سوهان روحست و آتش سوزان ولی امید بعون و عنایت ربّ مجید است و عاقبت حمید است کلبۀ احزان شود روزی گلستان غم مخور شما در خدمات بایران و ایرانیان نهایت همّت و صداقت را مجری دارید دیگر حزنی نداشته باشید من انشاء اللّه سفری بامریک خواهم کرد

بامة ‌اللّه روحانیّه خانم تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دارید و نورهای افق محبّت اطفال را از قبل من ببوئید و ببوسید ع ع

خانم محترمه را تحیّت و مهربانی برسانید ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.