ستاره خانم لیدی بلامفیلد علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای دختر عزیز ملکوتی من نامۀ بیست و پنجم مارچ از مانت‌پلرین رسید از مضمون نهایت سرور حاصل گشت زیرا دلالت بر این مینمود که شب و روز بخدمت مشغولی و هیچ فکری و ذکری جز هدایت خلق نداری و سراج پرنوری در دست گرفتی و ظلمات ضلالت را از قلوب محو و زائل مینمائی اینکه مصارف سفر ایطالیا را انفاق بر فقرا نمودی بسیار بموقع بود و سبب سرور من شد نامۀ مسس ارل و مستر هریگل را حال جواب فرصت ندارم شما تحیّت و احترام مرا بآنها برسانید فی‌الحقیقه هریگل در مشکلات عظیم افتاده ولی باید صبر کند و تحمّل نماید امیدم چنانست که خودپرستی بکلّی زائل شود تا انوار موهبت الهی چنانکه باید و شاید بتابد اگر این رایحه در استتگارت نبود حال بتمامه استتگارت روشن شده بود باری دعا میکنم که قلوب بدرجه‌ئی صافی گردد که جز محبّت اللّه و معرفت اللّه نماند

باری ای دختر عزیز الحمد للّه تو میکوشی و یقین است مضامین صحبتهای مرا بکمال فصاحت و بلاغت از برای طالبان بیان مینمائی و در هر شهری خواه پاریس خواه لندن خواه شهرهای سویسرا که وارد گردی توجّه بجمال ابهی کن و تأیید از روح القدس طلب و زبان بگشا یقین بدان که معانی بدیعه از لسان تو جاری خواهد گشت و در هر اوتلی که ترا دعوت نمایند برو و در هر مجمعی که ترا بخواهند حاضر شو جمال مبارک با تست مطمئن باش صحبتهائی که در پاریس و لندن کردم مؤخّراً تصحیح شد هر وقت ترجمه شود یک نسخه از برای شما میفرستم تا طبع و نشر نمائی لهذا طبع و نشر آن صحبتها را حال تأخیر بینداز اگر ممکن باشد یک سفر به لوزن بروید ولی جمعیّت باشید و با ریاض افندی ملاقات کنید و در آنجا از برای ایرانیانی که هستند نطقهای مفصّل نمائید بسیار موافقست زیرا شیطانی ایرانی میرزا یحیی نامی بآنجا رفته است و در فکر اینست که رخنه‌ئی کند تفصیل آن را ریاض افندی مطّلع است بشما خواهد گفت مقصود اینست که باید بچنان اشتعال و انجذابی و شوکت و سطوتی بروی و بیان نمائی که امثال آن میرزا یحیی هزاران شیاطین چاره جز مانند مار فرار بسوراخ نداشته باشند این سفر بسیار خوبست اگر ممکن بشود و بکشیش رورند دانیال کوپر هنت از قبل من نهایت اشتیاق و محبّت و احترام ابلاغ نما و بگو الحمد للّه ابواب ملکوت گشوده و ملائکۀ تأیید پیاپی میرسد و نفثات روح القدس دمبدم حیات تازه می‌بخشد و جنود آسمانی نصرت مینماید از خدا خواهم که بولس دور بهائی گردی و پردۀ احتجاب خلق بدری و دیده‌های ناس را بگشائی و گوشهای کر را شنوا نمائی و محفل هر چهارشنبه را در ویل‌لو مستدیم نمائید و البتّه کنیز عزیز خدا مسس گبس مداومت خواهد نمود و فی‌الحقیقه مهربانست و مهمان‌نواز از الطاف جمال مبارک خواهم که در ملکوت الهی مانند شمع برافروزد و در ملکوت ابهی مانند کوکبی بدرخشد نیامدن شما به ایطالیا مطابق رضای من بود زیرا سبب انفاق بر فقرا شد همانست که از پیش بتو نگاشتم یقین بدان که بروح و قلب با تو هستم و از برای تو دمبدم تأیید طلبم و با همشیره‌ات سیلیا مسس جلمور در نیویورک البتّه ملاقات خواهم نمود و تسلّی باو خواهم داد و بمستر و مسس چارلز ران کندی شاید نیز ملاقات کنم و از خدا خواهم که در جمیع امور موفّق باشی و علیک البهآء الأبهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر