لندن

دختر عزیز مهربان لیدی بلامفیلد علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای کنیز عزیز بهآءاللّه عنوانی اشرف از این عنوان نمیدانم تا ترا بآن عنوان بخوانم نامه‌ئی در جواب نامۀ تو مرقوم شد و از پیش ارسال گردید حال مجدّد بتحریر این نامه پرداختم تا بدانی چه ‌قدر از تو راضی هستم فی‌الحقیقه دختر منی و کنیز عزیز بهآءاللّه لهذا از ملکوت بهآءاللّه رجا مینمایم که تأییدات روح القدس پیاپی بتو رسد و روز بروز در این امر ترقّی نمائی و در ایمان و ایقان و ثبوت و استقامت جلوه‌ئی نمائی که کلّ حیران گردند و سبب هدایت جمّ غفیری گردی لندن زجاجی گردد و تو سراج آن شوی و از فضل و عنایت بهآءاللّه عجب نیست که ستاره را مه تابان نماید و افق لندن را روشن کند دختران محترمه‌ات نوریّه خانم و ثریّا خانم را نهایت مهربانی ابلاغ دار و همچنین وردیّه خانم و همچنین به همسایه خانم امیدوارم که در ماه نومبر همه را ملاقات نمایم ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر