ای خدای مهربان این دختری ملکوتی زحمتی کشیده و صحبتهای عبدالبهآء را نگاشته خدایا او را و دختران او را موفّق بر نشر انوار ملکوت فرما

عبدالبهاء عباس

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر