لندن

بواسطۀ آقا میرزا لطف‌اللّه علیه بهآء اللّه الأبهی

ستاره خانم محترمه لیدی بلامفیلد علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای خانم محترمه در این زمستان ما را امّید چنان بود که به حیفا سفر نمائی و مدّتی در اینجا در بقعۀ مبارکۀ نورا ارض مقدّس ایّام بسر بری و مظهر فیوضات کلّیّه گردی و هر روز ملاقات حاصل شود ولی انقلاب و حرب حاضره مانع و حائل شد امّیدم چنانست که در سنۀ آتیه این مقصد جلیل حصول یابد شما و دختران محترمه‌ات به ارض مقدّس بیائید تا اقتباس فیوضات نامتناهی نمائید همیشه در فکر شما هستم و از الطاف الهی عون و عنایت نامتناهی طلبم که ایّام خویش را در تحصیل عزّت ابدیّه بگذرانید زیرا علوّیّت و عزّت صوری دوام ندارد و مانند نقش بر آبست من از برای تو و دختران محترمت نورانیّت عالم ملکوت خواستم و علوّیّت جهان لاهوت تا بخدا نزدیک شوید و مادون پروردگار را فراموش نمائید رخی روشن یابید و دلی مانند فضاء آسمان درخشنده و تابان و امّیدم چنانست که باین مقام اعلی برسید تخمی بیفشانید که الی‌الأبد برکت مستمرّ یابد و توده‌توده خرمن تشکیل دهد حرّیّت نساء یک رکن از ارکان امر اللّه است لهذا من ورقۀ مبارکه روحا را به پاریس و لندره فرستادم و امة‌اللّه زینت و قدسیّه را به امریکا تا دستورالعملی از برای نساء شرق گردد هرچند در ایران نظر بشدّت تعصّب اهالی نساء حرّیّت تامّ نیافته‌اند و اگر زنی حرّیّت تامّ یابد فوراً او را پاره‌پاره کنند با وجود این احبّای الهی روز بروز بر حرّیّت نساء بیفزایند امّیدوارم که عنقریب نهایت حرّیّت حاصل گردد بعضی نفوس تابع نفس و هوی نظیر یهودای اسخریوطی منحرف از امر اللّه شدند و بر القاء شبهات قیام کردند تا هادم میثاق شوند و تیشه بر ریشۀ امر اللّه زنند مقصدی جز فساد و فتنه ندارند گرگانند ولی بظاهر ادّعای شبانی نمایند مثل نفوسی که در ایّام مظاهر مقدّسه از پیش بوده‌اند و بانواع حیل القاء شبهات در امر اللّه نموده‌اند ولی نفوس مقدّسه‌ئی که ثابت و راسخ بودند اجتناب از آنها کردند و اغنام الهی را از چنگ گرگان محافظه نمودند امّیدوارم که تو یکی از آن نفوس مقدّسه باشی که سراج امر اللّه را مانند زجاج گردی و از بادهای مخالف محافظه نمائی بدختران محترمه‌ات تحیّت ابدع ابهی برسان امّیدم چنانست که روزی آید که به ایران روند و خدمتی عظیم به امر اللّه نمایند و سبب حرّیّت نساء شوند چه که حرّیّت نساء از اجزاء شریعت اللّه است ولی حال دخترانت باید در خصوص حرّیّت نساء در اوروپ باعتدال صحبت دارند شدّت اظهار ندارند زیرا از شدّت مضرّات دیگر حاصل گردد باید بقول لیّن صحبت داشت خدا در تورات به موسی و هارون میفرماید که به فرعون بقول لیّن صحبت بدارید دختران محترمه‌ات باید بتبلیغ امر اللّه پردازند و امر اللّه جامع جمیع خیر از جمله حرّیّت و مساوات رجال و نساء

عبدالبهاء عباس

abdul Baha abbas

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر