انگلستان لندن

ورقۀ شجرۀ مبارکه ستاره خانم لیدی بلامفیلد علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای ستارۀ درخشنده بنور ایمان نامه‌ئی که بتاریخ ١٩ حزیران ١٩١٩ مرقوم نموده بودی رسید و دسته‌گلی که بجهت انجمنی که ماجور تیودور پول حاضر بود با خود حاضر نمودی رائحۀ طیّبۀ آن گلها بمشام روحانیان رسید از فوت والدۀ محترمه‌ات محزون مباش زیرا از جهان پرظلمتی بعالمی نورانی شتافت و از زندان تنگی بایوان بلندی پرواز نمود من از برای او بکمال عجز و زاری از درگاه الهی طلب عفو و غفران می‌نمایم تا در عالم اسرار و بحر انوار مستغرق گردد و از برای پسر عزیزت نیز تضرّع و ابتهال نمایم که قلبی نورانی یابد و روحی رحمانی و مؤیّد بفیوضات نامتناهی گردد نطقی که در محفل نساء نموده بودی فی‌الحقیقه بسیار فصیح و بلیغ بود بهمچنین نطقی که در انجمن فلسفی نساء نموده بودی و بیان اساس تعالیم الهی را کردی خیلی بدیع و بلیغ بود از خدا خواهم که در انجمنهای متعدّده بیان تعالیم الهی که روح این عصر است و نور این قرن بنمائی زیرا این قرن عشرین از میلاد مانند جسم است و تعالیم حضرت بهآءاللّه مانند روح من تا بحال جمیع تعالیم حضرت بهآءاللّه را در یک نطق بیان نکردم زیرا ممکن نیست در نطقهای متعدّده نمودم و انشآءاللّه این تعالیم را در یک نطق جمع خواهم کرد و از برای شما خواهم فرستاد باری تا توانی این تعالیم را ترویج ده تا خفتگان بیدار گردند و کوران بینا شوند و مرده‌ها زنده گردند الحمد للّه آنچه که در الواح حضرت بهآءاللّه پنجاه سال پیش نازل شده و طبع و انتشار یافته این ایّام جمیعاً واقع گردیده آنچه که در کتاب اقدس نازل و آنچه که در کتاب هیکل نازل تحقّق یافته حال صلح عمومی و محکمۀ کبری که از تعالیم الهیّه است امیدواریم که تحقّق یابد حال بدایت صبح صلح است شعاعی نمودار شده ولی امیدواریم که آفتاب صلح عمومی بتابد تا جمیع کائنات یعنی عالم آفرینش آسایش یابد و این جز بنفوذ کلمة اللّه ممکن نیست تدابیر سیاسیّه را تأثیر عظیم ولی بشرط آنکه منضمّ بنفوذ کلمة اللّه و تأییدات روح القدس گردد زیرا بدون آن این بنیان متین تأسیس نیابد هر روز بسببی تزلزلی حاصل گردد حال الحمد للّه بدایت تأسیس آنست امیدواریم که بقوّتی آسمانی و قدرتی ربّانی و فیضی ابدی این بنیان تأسّس تام یابد و باوج اعلی رسد ایّامی که در لندن بودم هیچ فراموش نگردد علی‌الخصوص آن انجمنها که در خانۀ شما تأسیس میشد همیشه در خاطر است در خصوص حقوق نساء نطقهائی که القا شد الحمد للّه حال آثارش ظاهر گردیده بامة‌اللّه پروین و امة‌اللّه نوریّه و امة‌اللّه همسایه و بامة‌اللّه وردیّه جمیع از قبل من نهایت مهربانی مبذول دار و دختران را در انجمنها چه در خانه و چه در غیر خانه بنطق دلالت کن و میدانی بآنها بده که آنها نیز صحبت بدارند و بجمیع احبّا و اماء رحمن که در لندن هستند از قبل من تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دار از قبل من به یوحنّا داود تحیّت ابدع ابهی ابلاغ دار امّا سفر من هنوز معلوم نیست و علیک البهآء الأبهی

٢٩ تموز ١٩١٩

abdul Baha abbas

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر