۹١

سویس

حضرت لیدی بلامفیلد محترمه علیها بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای خانم محترمه جواب‌نامۀ شما بتاریخ ٩ کانون ثانی ١٩٢٠ بود رسید و از مضمون نهایت بشاشت و سرور حاصل گردید زیرا دلیل بر ثبوت و استقامت بر این امر عظیم بود مرقوم نموده بودید که پسر عزیزت مستر فرنک از پیام من نهایت سرور حصول نمود باید که چنین باشد زیرا آن پیام حقیقت بود که منبعث از حاسّیّات وجدانیّه بود قلب من آن پیام را فرستاد از عوارضی که بر زانو وارد شفای آن را از شافی حقیقی طلبیدم البتّه تا بحال بکلّی زائل شده امّیدم چنانست در آن امر مهمّ که اعظم خدمت است بعالم انسانی موفّق و مؤیّد گردی زیرا بیچارگان اطفال از شدّت جوع تلف میشوند فی‌الحقیقه از حال این اطفال جان میگدازد و این یک سیّئه از سیّئات جنگ است خانم انگلیسی که تأسیس این انجمن نموده یقین است که مظهر تأییدات ملکوت ابهی گردد این خانم یعنی اگلنتین جب و همشیره‌اش مسیس باکستن هر دو را انجذاب بتعالیم بهآءاللّه خواهم زیرا فی‌الحقیقه خدمت بتعالیم بهآءاللّه مینمایند دو عکس از برای آن دو خانم محترمه ارسال میشود بآنان برسانید باین دو خانم محترم تحیّت محترمانه از قبل من برسان و بگو شما خدمت بعالم انسانی و بعتبۀ مقدّسۀ الهیّه مینمائید و مورد تحسین حضرت بهآءاللّه هستید زیرا بموجب تعالیم حضرت بهآءاللّه روش و سلوک مینمائید امّیدم چنانست که دو شمع عالم انسانی شوید و خدمت بمدنیّت الهیّه نمائید و مؤیّد بحیات ابدیّه شوید و در ملکوت الهیّه عزیز گردید صحّت من الحمد للّه خیلی بهتر از ایّام سابقه است که در اوروپ بودم و همچنین صحّت جمیع عائله کل مشتاق دیدار شما هستند و تحیّت مشتاقانه میرسانند شوقی افندی بآن صفحات میآید البتّه او را پسر خود شناسید و آنچه مقتضی مادری است مجری دارید و علیک البهآء الأبهی

١١ اذار ١٩٢٠

بهجة

abdul Baha abbas

[یادداشت]

  • ١

    رقم ٩ بر طبق حساب ابجد معادل عددی کلمه ”بهاء“ است.

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر