جنوا سویسرا

دختر عزیز لیدی بلامفیلد ستاره خانم علیها بهآء اللّه الأبهی

هوالأبهی

ای دختر عزیز ملکوتی من این جنگ مهیب اخیر آفت عالم انسانی بود مانند سیلی بود که از قلل جبال در نهایت قوّت روان گردد و جمیع مدن و قری را بنیان براندازد و حال آنکه در رسائل حضرت بهآءاللّه صریحاً چهل سال پیش از این واقعۀ عظمی خبر داده شده و خطاب بجمیع ملوک عالم و جمیع امم فرمودند که جلوی این سیل را بگیرند لکن هیچیک نپذیرفتند و عبدالبهآء نیز بکرّات و مرّات در امریک و اروپ فریاد میزد که ای عقلا قطعۀ اروپ قورخانه شده است در طبقۀ زیرش جمیع موادّ التهابیّه است عنقریب بشراره‌ئی منفجر خواهد شد بکوشید بلکه بتوانید این آتش را بنشانید ولکن هیچکس نپذیرفت و چنین ولکان آتش‌فشان منفجر شد شهرها زیر و زبر شد قریه‌ها ویران گشت اموال بتاراج رفت ملیونها از نفوس کشته شدند خانمانها برافتاد ملیونها از پدران بی پسر شدند و ملیونها از اولاد بی پدر گشت و ملیونها از نساء بی سر و سامان گردیدند حتّی چنین برهنگی و گرسنگی و بی‌پرستاری بر اطفال معصوم مستولی گشت نه پدری نه مادری و نه لباسی و نه بستری نه قوتی نه غذائی و نه پرستاری از شدّت جوع عبارت از پوست و استخوان گشتند دیگر معلوم است که رحم باین اطفال چقدر سبب رضایت پروردگار است کتابچه که در تشویق عالم انسانی بر اعانت این اطفال بی‌کس تألیف نمودی بسیار مقبول است و در صدرش این عبارت را بنگار اعانت و حمایت و پرستاری این اطفال اعظم مروّت و عبادت و سبب رضایت حضرت پروردگار است زیرا این اطفال را نه پدری نه مادری نه پرستار مهربانی نه سر و سامانی نه لباس و غذائی و نه راحت و آرامی از جمیع جهات سزاوار مروّتند و مستحقّ اعانتند و مستوجب رحمت و شفقت چشم هر منصفی گریان است و قلب هر آگاهی سوزان ای هیئت اجتماعی ترحّمی ای عاقلان توجّهی ای بزرگان عنایتی ای توانگران اعانتی و ای حمیّت‌پروران مروّتی تا این بیچارگان اندک راحتی یابند

بمس اگلنتین جب از قبل من نهایت مهربانی ابلاغ دار بسیار ممنون از او هستم که چنین همّتی مینماید و چنین خدمتی بعالم انسانی میفرماید و علیک البهآء الأبهی

٢٣ جولای ١٩٢١

حیفا

abdul Baha abbas

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر