هواللّه

بواسطۀ جناب میرزا امین

شیکاغو

جناب مستر چیس علیه بهآء اللّه الأبهی

Through Mr. Mirza Ameen

His Honor, Mr. Chase, upon him be Baha'ullah El Abha

هواللّه

ای عزیز محترم نظر عنایت شاملست و لحاظ رحمانیّت کامل همیشه مظهر الطاف بودی و مورد عنایت جمال ابهی از حقّ میطلبم که چنان بخدمت امر اللّه موفّق گردی که در افق ملکوت نجمی ساطع و بازغ شوی و در محفل بهائیان شمعی لائح و باهر گردی مؤیّد بقوّتی ملکوتی شوی و موفّق بفیض و عنایتی لاهوتی

از انتخاب نساء دون رجال سؤال نموده بودید و حال آنکه در این دور رجالی بقوّتی الهی قیام نمودند که مانند آفتاب از مطلع تقدیس درخشیدند و همچنین نسائی منبعث گشتند که با رجال همعنان شدند از آن عبارت که ذکر نموده‌اید مقصود اینست که نسائی در این عصر منبعث خواهند شد که از بعضی رجال سبقت گیرند نه مقصود جمیع رجالست که در این امر جانفشانی نمودند زیرا در این دور بدیع مثل حضرت قدّوس و حضرت باب‌الباب و حضرت سلطان‌شهدآء و حضرت محبوب‌الشّهدآء و حضرت وحید اکبر و امثالهم مبعوث شدند که در عالم وجود نظیری نداشتند اگر در مکاتیب اماء رحمن در مقام تشویق چیزی مرقوم شود مقصود اینست که در این دور بدیع بعضی از نساء از بعضی از رجال تقدّم یافتند نه اینکه کلّیّۀ نساء از کلّیّۀ رجال سبقت یافتند ارکان محفل روحانی باید بی‌نهایت مشوّق نساء گردند در این دور رجال و نسائی نه کل در ظلّ کلمۀ الهیّه‌اند هر که بیشتر کوشد بیشتر نصیب برد خواه از رجال و خواه از نساء خواه از ضعفا

امّا در خصوص امر بتبلیغ و انتخاب رجال بمکاتیبی که بمحفل روحانی که شما عضوی از اعضای آن هستید من نوشتم مراجعت نمائید مقام رجال که ثابت بر میثاقند معلوم گردد و امّا الواح کثیره که بجهت نساء مرقوم شده و امر بتبلیغ گردیده چون اکثر مکاتیب که بارض اقدس میآید از نسائست نادراً از رجال مکتوبی رسد بالطّبع بنساء بیشتر مرقوم شود رجال بیش از نساء مکلّف بتبلیغ امر اللّه و نشر نفحات اللّه هستند ای یار عزیز اگر بدانی که در نزد عبدالبهآء چه‌ قدر عزیزی البتّه بال و پر بگشائی و از شدّت فرح پرواز کنی و بتبلیغ جمیع آن اقلیم پردازی

و امّا سؤال از توجّه نموده بودی توجّه مرکزی معلوم و محقّق دارد ولی حال حکمت اقتضای اعلان نکند در وقتش اعلان خواهد شد حال در آن صفحات موقّتاً بهمانطور اوّل بجهت شرق توجّه نمائید نقطۀ محقّقۀ مقرّره در وقتش اعلان میشود

و امّا سؤال نموده بودید که توجّه بکه باید نمود توجّه به جمال قدم نمائید انشآءاللّه در وقتش شمائل مبارک ارسال میشود که در وقت توجّه در عالم قلب بآن شمائل مقدّسه بنمائید تا نجات از تصوّر وهمی حاصل گردد ولی در معبد تعلیق شمائل مبارک در هیچ وقت جائز نه این را بدانید

و امّا کیفیت اطفال صغیره و نفوس ضعیفه که در دست ظالمین گرفتارند این حکمتش بسیار است و مسئله‌ئیست از امّهات مسائل مختصر اینست که از برای این نفوس در عالم دیگر مکافات عظیمه است و تفصیلش بسیار که این نفوس را این صدمات سبب رحمت پروردگار گردد و موهبت کردگار که بهتر از صدهزار راحت دنیا و نشو و نما در این دار فانی دنیاست تفصیل اگر ممکن شود انشآءاللّه در وقت حضور شفاهاً مفصّلاً داده خواهد شد و علیک التّحیّة و الثّنآء ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۷ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۸:۳۰ قبل از ظهر