طهران

جناب ایادی امر اللّه حضرت ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای منادی میثاق در خصوص عالم خراسانی نجف مرقوم نمودید محرمانه بحضرت آقا میرزا اسداللّه مازندرانی البتّه مرقوم نمائید که ایشان با عزمی ملکوتی و قوّه‌ئی رحمانی و مقصدی ربّانی و نفحه‌ئی سبحانی و تأییدی روح القدسی بنزد ایشان اگر ممکن است سفر نمایند و بیان حجج و براهین فرمایند که شاید نور هدایت کبری در دل و جان بتابد و او را از خود برباید و در جوار الطاف الهی بیاساید و بدلائل و براهین او را بفهماند که من‌بعد دستگاه اجتهاد و حکمرانی علما و مرافعه در نزد مجتهدین و تمسّک عوام بایشان و صفّ جماعت و ریاست رؤسای دین پیچیده خواهد شد جمیع خلق اوروپامشرب گردند و بآسایش این جهان پردازند اساس دین بکلّی مضطرب و متزلزل گردد چنانکه در این مدّت قلیله چه‌ قدر سستی و فتور حاصل گردیده معلوم است که در مدّتی قلیله عنقریب مثل اوروپا دین و مذهب نسیاً منسیّا خواهد شد مگر اینکه بنفثات روح القدس دلها زنده و نفوس آزاده شوند و دوری جدید بمیان آید این قضیّه‌ئیست واضح و مشهود دلیل و برهان لازم ندارد و علیک البهآء الأبهی ع ع

جناب آقا میرزا اسداللّه باید این شخص محترم را مکتوم دارد و با او با نهایت مدارا و حکمت صحبت دارد یعنی پرده‌دری شدید ننماید ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر