طهران

حضرت منادی ابن ابهر علیه بهآء اللّه الأبهی

هواللّه

ای منادی پیمان نامۀ اخیر بتاریخ ٢۵ شوّال ١٣٢٨ ملاحظه گردید کیفیّت حضرات مشایخ را مرقوم نموده بودید خوب واقع گردیده که مطالب را شنیدند و انشآءاللّه بمنزل رسد و بآنچه باید و شاید فائز گردند اگر چنین نفوس بنور هدی مهتدی و ترتیل آیات توحید نمایند سبب هدایت جمّی غفیر شوند ولی باید این نفوس را مکتوم داشت تا اشتهار نیابند و نزد عموم بسودائی و شیدائی معروف نگردند همواره در فکر آن باشید که نفوس مهمّه تبلیغ شوند و بکلّی نامشان را مکتوم بدارید ایادی امر اللّه باید همواره در اینگونه امور بکوشند تا تأییدات الهیّه از جمیع جهات احاطه کند در هر دمی روح و ریحان حاصل نمایند و بر قوّت و قدرت بیفزایند باری تا توانید سمند همّت در این میدان جولان دهید و چنان همّت بگمارید که نفوسی منقطع و منجذب و بزرگوار از نفثات روح القدس زنده گردند و سبب روشنائی این جهان تاریک شوند نادانان از اهل جهان را بینائی بخشند و حیات ابدی مبذول دارند حال بهتر است که آن دو نفس محترم یکی بموطن خویش رود و در آنجا بیگانه و خویش را از اضطراب و تشویش رهائی دهند و بآهنگ ملأ اعلی و گلبانگ بلبل ریاض ملکوت ابهی بوجد و طرب آرند ایرانیان را ربّانیان کنند و ناسوتیان را لاهوتیان فرمایند طیور گلخن فانی را بگلشن باقی دلالت فرمایند و مرغان چمنستان حقیقت کنند و بنغمه و آواز آسمانی دمساز فرمایند تا ضجیج تسبیح و تقدیس بملأ اعلی رسد و صریخ تکبیر و توحید بقاب قوسین او ادنی واصل گردد حضرت شریعتمدار انشآءاللّه پی باسرار برند و کشف حقائق کتب آسمانی فرمایند و باسّ اساس دین اللّه در هر کور و دوری اطّلاع یابند که مقصود تربیت عالم امکان و ترقّی و نجاح عالم انسانست فی‌الحقیقه دین اللّه دبستان کمالاتست که در آن معانی فضائل و خصائل جهان ملکوت تدریس میگردد

امّا جناب شیخ احمد و دو نفس بختیار انشآءاللّه بخت یار گردد تا از ماء معین حیوان سیراب گردند

در خصوص جزوۀ اصفهان مرقوم نموده بودید از اینگونه رسائل بسیار من‌بعد تألیف گردیده انتشار داده خواهد شد حضرت قائممقام در نهایت روح و ریحان در اینجا تشریف دارند ما نوشته بودیم که ایشان را کتمان دارند حالا که چنین شده است

ای عشق منم از تو سرگشته و سودائی

واندر همۀ عالم مشهور بشیدائی

تا ببینیم خدا چه میکند ولی یاران حکمت منظور ندارند و علیک البهآء الأبهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲:۰۰ بعد از ظهر