هوالأبهی

ای درگاه الهینک سوگلی قوللری مظاهر حضرت احدیّتک ظهوری و مشارق نور حقیقتک طلوعی بر دور عظیم‌در و عصر مجیددر و قرن جدیددر هر بر مظهر مقدّسک کتاب مبین تدوینی اولدیغی گبی حقیقت رحمانیّه‌سی و کینونت نورانیّه‌سی امّ الکتاب تکوین‌در لوح محفوظ‌در رقّ منشوردر کتاب مسطوردر کتاب تدوین و تشریع سور و آیات و کلمات و حروفاته محتوی اولدیغی گبی حقیقت وجدانیّه یعنی کتاب تکوین دخی من حیث الأسمآء و الصّفات و الأفعال و الأحکام و الآثار آیات و کلمات و حروفاته حائز و شامل‌در بو آیات و حروف و کلمات تکوینیّۀ حقائق احبّا و رقائق کینونت ارقّادر آیات منزله حجّت و معجزه اولدیغی گبی آیات و کلمات تکوینیّه دخی خارق‌عاده و حقائق ممتاز اولمق گرکدر یعنی تکوین طبق تدوین و تدوین اوصاف تکوین اولمق گرکدر یعنی احبّاء الهی مظهر آیات توحید اولملی و مطلع اسرار تفرید اولملی مشارق اسما و صفات اولملی و مهابط الهام ربّ الأرضین و السّموات اولملی نور حقیقت اشعّۀ ساطعه‌سی اولملی و نار موقدۀ ربّانیّه‌نک لمعات لامعه‌سی اولملی مظاهر اخلاق رحمانیّه اولملی و مطالع آثار ربّانیّه اولملی سائر اممدن هر جهتجه ممتاز اولملی

ای جمال قدمک احبّای صادقانی و دوستان حقیقی‌سی سعی و غیرتی بذل و جهد و همّتی صرف ایده‌رک حقیقت انسانیّه‌یی سنوحات رحمانیّه ایله تزئین ایتمک گرکدر حمد اولسون جنود تأیید ملکوت ابهادن هجوم ایتمکده‌در و فریق ملائکۀ توفیق افق اعلی‌دن ورود ایتمکده‌در آنجق توجّه لازم‌در تبتّل لازم‌در تضرّع لازم‌در تصفیه لازم‌در عهد و میثاق الهیده ثبوت و رسوخ لازم‌در عهد و پیمان رحمانی‌ده استقامت و رکوز لازم‌در اخلاقکزی اخلاق رحمانیّه و اطوارکزی اطوار مقدّسۀ روحانیّه و گفتارکزی ستایش و ثنای جمال قدم ایتمک لازم‌در و البهآء علیکم یا احبآء اللّه ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۷ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر