کلکته

امة‌ اللّه مسس استنارد علیها بهآء اللّه الابهی

هو اللّه

ای منادی بملکوت اللّه فی ‌الحقیقه در این سفر نهایت خدمت را بملکوت الهی مجری داشتی از راحت و خوشی و سرور خویش گذشتی و در نهایت انقطاع حرکت بآنصفحات نمودی فی ‌الحقیقه جان و مال و راحت و صحّت خود را فدای حضرت بهاءاللّه نمودی و یقین است که در مقابل این جانفشانی تأییدات الهی پیاپی میرسد مطمئن باش

بمستر رابین ‌دراناث تاگور از قبل من نهایت محبّت و مهربانی ابلاغ دار و بگو که من از تأسیسات علمیّۀ تو مسرورم که این شاگردها را تعلیم علوم ادبیّه و فلسفه مینمائی ولی امیدم چنان است که فنون آسمانی ترویج نمائی و علوم روح الهی نشر کنی و مؤیّد بقوّتی گردی که تفوّق بر جمیع فلاسفۀ اشراق یابی و علیک البهآء الابهی

عبدالبهاء عباس

Abdul Baha abbas

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۰ قبل از ظهر