میرزا برکت‌الله ترجمه نماید و برساند

کالیفورنیا

بواسطهٴ ه اموجین هوگ

اعضای محفل روحانی

Mr. A.J. Frankland

Mr. J. Frank Painter

Mr. J. V. Matteson

Dr. W. Allen

Dr. Frederick W. D'Evelyn

Mrs. Helen S. Goodall

Mrs. M. Briggs

Mrs. Anna Monro and Miss Ella M. Bailey

Mrs. Elenore Cooper

Mrs. Frances Allen

Miss A. Frances Briggs

Mrs. C. Cline

Mrs. Kathryn Frankland

Mrs. Hazel Hopkins

Mrs. Cordelia Thompson

Mrs. Emogene Hoagg

Mrs. Shuey

هوالله

ای انجمن رحمانی از قرار مسموع محفلی آراستید و اجتماعی خواستید تا بخدمت کلمة الله پردازید و بنشر نفحات الله قیام نمائید هر محفلی که بنیّت صادقه تأسیس گردد و بوظایف مشروعه قیام نماید و همّت کلّیّه مبذول دارد البتّه تأییدات روح القدس رسد و قوّت رحمانیّه مدد نماید حال امیدم چنانست که آن جمع مانند شمع برافروزند و بآفاق آن اقلیم پرتو انوار محبّت الهیّه افشانند و سبب تربیت نفوس گردند و تهذیب اخلاق فرمایند و کلّ را بهدایت کبری دعوت نمایند آیات وحدت عالم انسانی ترتیل نمایند و رایت عمومیّت بشری بلند کنند تا باغبان عنایت در خیابان حدیقهٴ آن کشور بطرّاحی گلهای حقایق و معانی پردازد خار و خس تعصّب دینی و جنسی و وطنی و شخصی از میان برخیزد و گلهای توحید نوع انسانی و محبّت و یگانگی بشکفد ای یاران کلّ طوائف و قبائل و ادیان و مذاهب در جمیع اقالیم بتهیّه و تدارک آلات حرب و ضرب و ایجاد موادّ مهلکه مشغولند شما که بهائیانید باید در مقابل این جور و اعتساف و ظلم و عدوان ابواب الفت و محبّت و یگانگی و آزادگی بر وجه عالمیان بگشائید آتش جنگ و جدال را دریای صلح و صفا شوید و ظلمت جور و جفا را بنور حبّ و وفا زائل نمائید تا آن نائرهٴ جهانسوز خاموش و مخمود شود و علیکم البهآء الأبهی ع ع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.