کلیفورنیا سنتاکروز

امة‌الله سوفیا انگلهورن علیها بهآء الله الأبهی

The maideservant of God, Sophia Engelhorn,

Santa Cruz, California.

هوالله

ای صاحب قلب نورانی نامه‌ات رسید الحمد لله حقیقت‌جو هستی و امیدم چنانست که حقیقت‌گو نیز گردی یعنی بحقیقت نهایت تعلّق یابی همانست که مرقوم نموده‌ئی که در دنیا ملجأ و پناهی نیست مگر پناه حقّ جهان جهان آزمایش است و هر کس در فکر آلایش عالم مجاز است نه حقیقت میدان سوء اخلاق است نه عدل و مروّت انسان جز بفراغت قلب و تعلّق بملکوت الله راحت و آسایش نیابد و علیک البهآء الأبهی

سبتمبر ١٩٢٠

abdul Baha abbas

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.