عکّا

جناب مشکین‌قلم علیه بهآء اللّه الأبهی

ای مشکین الهی نامهٴ شما رسید از کثرت مشاغل بی‌پایان مختصر جواب مرقوم میگردد مقصود حضرت صادق علیه السّلام اینست که علوم و فنونی که تا دورهٴ سابق در میان خلق ظاهر شد بمنزلهٴ دو حرف بود ولی در دورهٴ مبارک جمال ابهی بقدر و مثابهٴ باقی حروف فنون و علوم یعنی اضعاف مضاعف ظهور و صدور خواهد یافت لهذا ملاحظه مینمائی که آثار و نتائج و علوم و فنون و بدایع و صنایع و اکتشافات و مشروعات در این یک عصر مبارک اضعاف مضاعف جمیع قرون اولی است یعنی اگر آثار صد قرن را جمع کنی عشر آثار این قرن نمیگردد مثلاً کتبی که در صد قرن تألیف شده با کتبیکه در این قرن تألیف شده قیاس نمائی در عدد بدرجهٴ عشر نرسد و امّا مرقّع که رسیده الواح آنجناب است و بس و علیک البهآء الأبهی

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.