الواح نقشۀ ملکوتی

حضرت عبدالبهاء


١

لوح بافتخار احبّای ایالات شمال شرقی

لوح مبارکی است که صبح یکشنبه ٢۶ مارچ ١٩١۶ در بهجی در اطاق مبارک بافتخار احبّای ٩ ایالات شمال شرقی ایالات متّحدۀ امریکا صادر گشته

هواللّه

ای منادیان آسمانی

ایّام نوروز است همیشه بیاد آن یاران مهربان هستم و از درگاه احدیّت طلب تأیید و توفیق مینمایم تا آن جمع مانند شمع در اقالیم امریک برافروزند و نور محبّت اللّه در قلوب روشن نمایند تا انوار تعالیم آسمانی خطّۀ امریک را مانند این فضای نامتناهی بنجوم هدایت کبری روشن و مزیّن فرماید

ایالات شمال شرقی در ساحل اتلانتیک مثل ایالات مین - نیوهامشایر - ماساچوست - رود آیلند - کننکتیکت - ورمنت - پنسیلوانیا - نیوجرزی و نیویورک در بعضی این ایالات احبّائی موجود ولی در بعضی شهرهای این ایالات هنوز نفوسی بانوار ملکوت روشن نشده‌اند و از تعالیم آسمانی خبر ندارند لهذا از برای هر یک از شماها اگر ممکن باشد که بآن شهرها بشتابید و چون ستاره‌ها بنور هدایت کبری برافروزید خداوند میفرماید و تری الأرض هامدة فاذا انزلنا علیها المآء اهتزّت و ربت و انبتت من کلّ زوج بهیج میفرماید زمین خاک سیاهست چون فیض ابر بهاری ببارد آن خاک سیاه باهتزاز آید و گلهای رنگارنگ برویاند یعنی نفوس انسانی چون از عالم طبیعت است مانند خاک سیاهست چون فیض آسمانی برسد و تجلّیات نورانی هویدا گردد باهتزاز و حرکت آید و از ظلمات طبیعت رهائی یابد و گلهای اسرار الهی برویاند پس باید انسان سبب نورانیّت عالم انسانی گردد و تعالیمی که در کتب مقدّسه بوحی الهی نازل ترویج دهد در انجیل شریف میفرماید بشرق و غرب سفر کنید و جمیع را بنور هدایت کبری روشن نمائید تا از حیات ابدی بهره و نصیب گیرند الحمد للّه ایالات شمال شرقی در نهایت استعداد است و چون زمین پرقوّتست باران فیوضات الهی نازل گردد حال باید شما دهقان آسمانی گردید و تخم پاک بیفشانید هر تخمی برکتش محدود است ولکن تخم تعالیم آسمانی فیض و برکتش نامحدود و در ممرّ قرون و اعصار متّصل خرمنها تشکیل کند در اسلاف ملاحظه نمائید که در ایّام مسیح نفوس مؤمن ثابت معدود قلیلی بودند ولی چنان برکت آسمانی نازل شد در سنین معدوده جمّ عظیمی بظلّ انجیل درآمدند در قرآن میفرماید که یک حبّه هفت خوشه برآرد و هر خوشه صد دانه بدهد یعنی یک دانه هفتصد دانه گردد و خداوند اگر بخواهد مضاعف میفرماید چه بسیار واقع که نفس مبارکی سبب هدایت مملکتی شد حال نظر باستعداد و قابلیّت خویش نباید نمائیم بلکه نظر بعنایت و فیوضات الهیّه در این ایّام نمائیم که قطره حکم دریا یابد و ذرّه حکم آفتاب جوید

عبدالبهاء عباس


٢

لوح بافتخار احبّای ایالات جنوبی

لوح مبارکیست که صبح دوشنبه ٢٧ مارچ ١٩١۶ در باغچۀ خارج روضۀ مبارکه در بهجی بافتخار احبّای ١۶ ایالات جنوبی ایالات متّحدۀ امریکا صادر گشته

هواللّه

ای منادیان بملکوت اللّه

چند روز پیش بآن یاران الهی نامه نگاشته گشت ولی چون این ایّام عید نوروز است لهذا بیاد شما افتادیم و تهنیت عید نوروز مینمائیم جمیع ایّام مبارکست ولکن این عید عید ملّی ایرانست چند هزار سالست که این عید گرفته میشود ولی فی‌الحقیقه هر روزی را که انسان بیاد خدا و نشر نفحات اللّه و ندای بملکوت اللّه پردازد آن روز عید مبارکست الحمد للّه شما شب و روز بخدمت ملکوت اللّه و ترویج دین اللّه مشغول و مألوف لهذا جمیع ایّام شما اعیاد است و البتّه عون و عنایت الهیّه بشما خواهد رسید و قوای الهیّه و نفثات روح القدس تأیید شما خواهد کرد

در ایالات جنوبی ایالات متّحده یاران قلیلند یعنی دلاور - ماریلند - ویرجینیا - وست ویرجینیا - نرث کارلاینا - سوث کارلاینا - جورجیا - فلوریدا - آلاباما – می‌سی‌سی‌پی - تنسی - کانتاکی - لویزییانا - آرکانسا - اکلاهاما - تکساس لهذا باید نفوس مبارکی بآنجاها بروید و یا بفرستید تا آن نفوس در آن صفحات مردم را بشارت بملکوت آسمان دهند یکی از مظاهر مقدّسه بنفوس مؤمنه میفرماید اگر انسان سبب روشنائی نفسی گردد بهتر از ثروت بی‌پایانست یا علی لئن یهدی اللّه بک نفساً خیر لک من حمر النّعم و همچنین در انجیل میفرماید باطراف عالم روید و بشارت بظهور ملکوت اللّه دهید و در قرآن میفرماید اهدنا الصّراط المستقیم یعنی بنما بما راه راست

باری امیدوارم که در این خصوص همّت عظیمه نمائید و یقین است که مؤیّد و موفّق خواهید گشت نفسی که بحقائق و معانی ظهور ملکوت بشارت دهد مانند دهقانی ماند که تخم پاک در زمین پاک افشاند و ابر نیسانی فیض باران مبذول دارد البتّه در نزد سرور قریه سرفراز گردد و خرمنها تشکیل نماید

پس ای یاران الهی وقت را غنیمت شمرید و بتخم‌افشانی پردازید تا برکت آسمانی و موهبت رحمانی یابید و علیکم البهآء الأبهی

عبدالبهاء عباس


٣

لوح بافتخار احبّای ایالات مرکزی

لوح مبارکیست که صبح چهارشنبه ٢٩ مارچ ١٩١۶ در بهجی بافتخار احبّای ١٢ ایالات مرکزی ایالات متّحدۀ امریکا صادر گشته

هواللّه

ای نفوس آسمانی ای محافل روحانی ای مجامع ربّانی

هرچند مدّتیست که در تحریر رسائل تأخیر شد و این بجهت صعوبت ارسال و مرسول بود حال چون اندکی سهولت حاصل لهذا بتحریر این مختصر پرداختم تا دل و جان بیاد یاران روح و ریحان یابد همواره این آواره بدرگاه حضرت احدیّت تضرّع و زاری مینماید و یاران را عون و عنایت و تأییدات آسمانی طلبد همیشه در خاطرید فراموش نشده و نخواهید شد از الطاف حضرت پروردگار امیدوارم که روز بروز بر ایمان و ایقان و ثبوت و استقامت بیفزائید و سبب انتشار نفحات قدس گردید

هرچند در ایالات ایلی‌نوا و ویسکنسن و اوهایو و میشیگان و مینزتا احبّا الحمد للّه موجود و در نهایت ثبوت و رسوخ محشور شب و روز جز نشر نفحات الهی مقصدی ندارند و بغیر از ترویج تعالیم آسمانی مرادی نه مانند شمعها بنور محبّت اللّه روشنند و بمثابۀ طیور شکور در ریاض معرفت اللّه بالحان روح‌بخش تغنّی مینمایند ولی در ایندییانا - آیووا - میسوری - نرث داکوتا - سوث داکوتا - نبراسکا و کانساس در این ایالات عبور و مرور احباب قلیل و آن طوری که باید و شاید نداء بملکوت الهی نگشته و اعلان وحدت عالم انسانی نشده و نفوس مبارکی و مبلّغین منقطعی بآن صفحات نرفته لهذا این ولایات هنوز افسرده است باید بهمّت یاران الهی در این ولایات نیز نفوسی مشتعل بنار محبّت اللّه شوند و منجذب بملکوت اللّه گردند تا آن اقالیم نیز روشن گردد و نسیم روح‌بخش گلشن ملکوت مشامّ اهالی را معطّر نماید لهذا اگر ممکن گردد نفوسی منقطع الی اللّه و منزّه و مقدّس بآن صفحات بفرستید اگر این نفوس در نهایت انجذاب باشند یقین است که در مدّتی قلیله نتائج عظیمه خواهد بخشید ابناء و بنات ملکوت مانند دهقان حقیقی هستند بهر خطّه و دیار که مرور نمایند جانفشانی کنند و تخم پاکی بیفشانند آن تخم پاک خرمنها تشکیل کند چنانچه در انجیل جلیل میفرماید چون تخم پاک در ارض طیّبۀ طاهره افشانده گردد فیض و برکت آسمانی حصول یابد امیدوارم که شما موفّق و مؤیّد گردید ابداً فتور در نشر تعالیم الهی نکنید روز بروز بر همّت و سعی و کوشش بیفزائید

عبدالبهاء عباس


۴

لوح بافتخار احبّای ایالات غربی

لوح مبارکیست که صبح شنبه اوّل آوریل ١٩١۶ در بهجی بافتخار احبّای یازده ایالات غربی ایالات متّحدۀ امریکا صادر گشته

هواللّه

ای ابناء و بنات ملکوت

شب و روز جز یاد یاران و دعای خیر در حقّ ایشان و طلب تأیید از ملکوت الهی و رجای تأثیر نفثات روح القدس مشغولیّتی ندارم از الطاف حضرت خفیّ الألطاف امیدوارم که یاران الهی در چنین زمانی سبب نورانیّت قلوب انسانی گردند و نفحۀ حیاتی بارواح بدمند که نتائج حمیده‌اش الی‌الأبد سبب شرف و منقبت عالم انسانی گردد هرچند در بعضی از ایالات غربی مثل کالیفورنیا و اورگن و واشنگتن و کلورادو نفحات قدس منتشر گشته و نفوس کثیری از چشمۀ حیات ابدیّه بهره و نصیب گرفته و برکت آسمانی یافته‌ و جامی سرشار از خمر محبّت اللّه نوشیده‌ و آهنگ ملأ اعلی شنیده ولی در ایالات نیومکزیکو - وایومینگ - منتانا - آیداهو - یوتا - اریزونا و نوادا سراج محبّت اللّه چنانچه باید و شاید نیفروخته و ندای ملکوت الهی بلند نگشته حال اگر ممکن است شما در این قضیّه همّتی نمائید یا خود بنفسه و یا کسان دیگر را انتخاب کنید و بآن ایالات بفرستید زیرا الآن آن ایالات نظیر جسم مرده است تا نفحۀ حیات در آن بدمند و جان آسمانی بآنان بخشند چون ستاره در آن افق بدرخشند تا انوار شمس حقیقت آن ایالات را نیز روشن نماید

در قرآن میفرماید انّ اللّه ولیّ الّذین آمنوا یخرجهم من الظّلمات الی النّور یعنی خدا مؤمنین را دوست میدارد لهذا آنان را از ظلمات نجات داده در عالم نور میآورد

در انجیل شریف میفرماید که باطراف جهان روید و نداء بملکوت اللّه نمائید حال وقت آنست که شما باین خدمت عظمی قیام کنید و سبب هدایت جمّ غفیری گردید تا باین سبب انوار صلح و سلام جمیع آفاق را روشن و منوّر نماید و عالم انسانی راحت و آسایش یابد

در ایّامی که در امریک بودم در جمیع مجامع فریاد زدم و ناس را بترویج صلح عمومی دعوت کردم بتصریح گفتم که قطعۀ اروپ مانند جبّه‌خانه شده و موقوف بیک شراره است و این عنقریب در سنین آینده دو سال بعد آنچه در کتاب مکاشفات یوحنّا و کتاب دانیال ذکر شده تحقّق خواهد یافت و چنین شد و این قضیّه در جریدۀ سانفرانسیسکو بولتین مورّخۀ ١٢ اکتوبر ١٩١٢ مندرج گردیده مراجعت کنید تا حقیقت حال ظاهر و آشکار گردد و بدانید که حال وقت نشر نفحاتست

همّت انسان باید آسمانی باشد یعنی مؤیّد بتأییدات الهی تا سبب نورانیّت عالم انسانی گردد

عبدالبها عباس


۵

لوح بافتخار احبّای کانادا

لوح مبارکی است که صبح چهارشنبه پنجم آوریل ١٩١۶ در باغچۀ خارج روضۀ مبارکه در بهجی بافتخار احبّای کانادا صادر گشته

هواللّه

ای بنات و ابناء ملکوت

هرچند در اکثر ایالات و مدائن متّحده الحمد للّه نفحات اللّه منتشر و جمّ غفیری بملکوت اللّه متوجّه و ناظر ولی در بعضی ایالات چنانچه باید و شاید علم توحید بلند نگشته و اسرار کتب الهیّه منتشر نگردیده باید بهمّت یاران علم توحید در آن دیار موج زند و تعالیم الهیّه انتشار یابد تا آنان را نیز از موهبت آسمانی و هدایت کبری بهره و نصیب داده شود و همچنین در ایالات کانادا مانند نیوفوندلند - پرنس ‌ادوارد آیلند - نووا اسکوشیا - نیوبرنزویک - کوبک - انتاریو – مانی‌توبا - ساسکاچوان - آلبرتا - بریتیش‌ کلمبیا - یونگاوا - کیواتین - ماکنزی - یوکان و جزائر فرانکلین در مدار سرطان باید احبّای الهی جانفشانی نمایند و مانند شمع هدایت در آن ایالات کانادا برافروزند اگر چنین همّتی بنمایند یقین است که تأییدات کلّیّۀ الهیّه یابند و جنود آسمانی پی در پی رسد و نصرت عظیمی حاصل گردد بلکه انشآءاللّه نداء ملکوت اللّه بمسامع اسکیموهای اهالی جزائر شمال کانادا و گرین‌لند برسد اگر در گرین‌لند نائرۀ محبّت الهی شعله زند جمیع یخهای آن مملکت آب شود و سرما باعتدال مبدّل گردد یعنی قلوب حرارت محبّت اللّه یابد آن خطّه و دیار گلشن الهی شود و بوستان ربّانی گردد و نفوس مانند اشجار پرثمر بنهایت طراوت و لطافت تزیین یابند همّت لازم است همّت اگر همّتی نمائید که در میان اسکیموها نفحات الهی منتشر شود تأثیر شدید دارد خدا در قرآن عظیم میفرماید که روزی آید انوار توحید بر جمیع آفاق بتابد و اشرقت الأرض بنور ربّها یعنی زمین بنور خدا روشن میشود آن نور نور توحید است لا اله الّا اللّه مملکت و جزائر اسکیموها نیز از قطعات ارض است باید از هدایت کبری بهره‌مند گردد

و علیکم التّحیّة و الثّنآء

عبدالبهاء عباس


۶

لوح بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا

لوح مبارکی است که صبح شنبۀ هشتم آوریل ١٩١۶ در باغچۀ خارج روضۀ مبارکه در بهجی بافتخار مجامع و محافل احبّای ایالات متّحده و کانادا صادر گشته

هواللّه

ای نفوس مبارکه

من از برای شماها فوز و فلاح ابدی میخواهم و موفّقیّت تامّه در جهان الهی میطلبم آرزوی من چنانست که هر یک از شما از افق عالم مانند ستارۀ صبحگاهی بدرخشد و در این باغ الهی هر یک شجرۀ مبارکه گردد و فواکه و ثمرۀ ابدی بخشد

لهذا شما را بآنچه سبب تأیید آسمانی و روشنائی در ملکوت الهیست دلالت مینمایم

و آن اینست که آلاسکا اقلیم وسیعی است هرچند یکی از اماء رحمن بآن صفحات شتافته و در کتابخانۀ عمومی به کتابداری معیّن شده و بقدر قوّه در خدمت قصور نمینماید ولی نداء بملکوت الهی هنوز در آن اقلیم وسیع بلند نشده

حضرت مسیح میفرماید که بشرق و غرب عالم روید و ندا بملکوت الهی کنید پس رحمت الهی باید مشمول بر عموم گردد حال جائز مدانید که آن اقلیم از نسائم صبح حقیقت محروم ماند لهذا تا توانید بکوشید و نفوس ناطقی منقطع الی اللّه و منجذب بنفحات اللّه و منزّه و مقدّس از نفس و هوی بآن صفحات بفرستید که زاد و توشۀ آنها تعالیم الهی باشد و اوّل خود بآن عمل نمایند بعد ناس را دلالت کنند بلکه انشآءاللّه انوار هدایت کبری آن اقلیم را روشن نماید و نسائم گلشن محبّت اللّه مشامّ اهل آلاسکا را معطّر کند اگر بچنین خدمتی موفّق شوید یقین بدانید که تاج سلطنت ابدیّه بر سر نهید و در درگاه احدیّت بندۀ مقبول و مقرّب گردید

و همچنین جمهوری مکزیکو بسیار مهمّست اغلب اهالی آن بلاد کاتولیک متعصّبی هستند ابداً از حقیقت تورات و انجیل و تعالیم جدیدۀ الهی خبری ندارند نمیدانند اساس ادیان الهی یکیست و این مظاهر مقدّسه حکم شمس حقیقت دارند که از مطالع متعدّده طلوع نموده‌اند این نفوس غرق در تقالیدند اگر یک نفحۀ حیاتی در اینها دمیده شود نتائج عظیمه بخشد ولی باید نفوسی که به مکزیکو میروند مألوف بلسان اسپانیولی باشند

و همچنین شش جمهوری امریکای مرکزی که در جنوب مکزیکو واقع شده مانند گواتمالا - هوندوراس - سالوادور - نیکاراگوا - کستاریکا - پاناما و مملکت هفتم بلائیز و همچنین نفوسی که بآن صفحات میروند باید بلسان اسپانیولی مألوف باشند

اهالی اصلی امریکا یعنی هندیها را بسیار اهمّیّت دهید زیرا این نفوس مانند اهالی قدیمۀ جزیرة ‌العرب هستند که پیش از بعثت حضرت محمّد حکم وحوش داشتند چون نور محمّدی در میان آنها طلوع نمود چنان روشن شدند که جهان را روشن کردند و همچنین این هنود اگر تربیت شوند و هدایت یابند شبهه‌ئی نیست که بتعالیم الهی چنان روشن گردند که آفاق را روشن نمایند

جمیع این ممالک اهمّیّت دارد علی‌الخصوص جمهوری پاناما که در آن مرکز محیط اتلانتیک و محیط پاسیفیک بهم ملحق میشوند و مرکز عبور و مرور از امریکا بسائر قطعات عالمست و در آینده اهمّیّت کبری خواهد یافت

و همچنین جزائر وست ‌ایندیز مثل کوبا و های‌تی و پورتوریکو و جامیکا و همچنین جزائر لسر انتیلیز و جزائر باهاما حتّی جزیرۀ واتلینگ بسیار اهمّیّت دارد علی‌الخصوص دو جمهوری سیاهان های‌تی و سانتو دومینگو که در دستۀ جزائر گریتر انتیلیز واقع شده و همچنین دستۀ جزائر برمودا که در میان محیط اتلانتیک است اهمّیّت دارد

و همچنین قطعۀ امریکای جنوبی مثل کلمبیا - اکوادر - پرو - برزیل - بریتیش‌ گینا - دچ ‌گینا - فرنچ‌ گینا - بولیوییا - چیلی - آرژنتینا - یوروگوای - پاراگوای - ونزوئلا و همچنین بعضی جزائر که در شمال و شرق و غرب امریکای جنوبیست نظیر فالکلند آیلندز گالاپاگو - جوآن‌فرناندز - توباگو - ترینیداد آیلند هم‌چنین شهر بهائیّه که در ساحل شرقی برزیل واقع چون مدّتیست باین اسم مسمّی شده تأثیرات این اسم شدید خواهد بود

باری احبّای الهی را باید همّت بلند باشد و مقاصد ارجمند حضرت مسیح میفرماید طوبی للفقرآء لأنّ لهم ملکوت اللّه یعنی خوشا بفقراء بی نام و نشان زیرا سرور عالمیان گردند و همچنین در قرآن میفرماید و نرید ان نمنّ علی الّذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم ائمّة و نجعلهم الوارثین یعنی میخواهیم بر نفوس ضعیفه منّت نهیم و آنها را وارث انبیا و مرسلین نمائیم

حال وقت آنست که شما ردای تعلّق باین عالم فانی را خلع کنید و از عالم بشریّت بکلّی منسلخ گردید ملائکۀ آسمانی شوید و باین اقالیم سفر نمائید واللّه الّذی لا اله الّا هو هر یک اسرافیل حیات گردید و نفحۀ حیات در نفوس سائره خواهید دمید

مناجات

ای خداوند بیهمتا ای ربّ الملکوت این نفوس سپاه آسمانی تواند امداد فرما و بجنود ملأ اعلی نصرت کن تا هر یک نظیر اردوئی شوند و آن ممالک را بمحبّت اللّه و نورانیّت تعالیم الهی فتح کنند

ای خدا ظهیر و نصیر آنها باش و در بیابان و کوه و دره و جنگلها و صحراها و دریاها مونس آنها باش تا بقوّت ملکوتی و نفثات روح القدس فریاد زنند

توئی مقتدر و عزیز و توانا و توئی دانا و شنوا و بینا

عبدالبهاء عباس


٧

لوح بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا

لوح مبارکیست که صبح سه‌شنبۀ یازدهم آوریل ١٩١۶ در بهجی بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا صادر گشته

هواللّه

ای بهائیان حقیقی امریک

شکر حضرت مقصود را که موفّق بر نشر تعالیم الهی در آن خطّۀ وسیعه شدید و نداء ملکوت اللّه در آن دیار بلند کردید و بشارت بظهور ربّ الجنود و حضرت موعود دادید الحمد للّه موفّق شدید و در این مقصد مؤیّد گشتید این صرف از تأییدات ربّ الجنود و نفثات روح القدس است حال موفّقیّت شما هنوز معلوم و مفهوم نگشته عنقریب خواهید دید که هر یک مانند ستاره‌های درّیّ درخشنده در آن افق نور هدایت بخشیدید و سبب حیات ابدیّۀ اهل امریک شدید

ملاحظه کنید که موفّقیّت حواریّون در زمان مسیح معلوم نبود و نفسی بآنان اعتنائی نداشت بلکه اذیّت و استهزا مینمودند بعد معلوم شد که حواریّون و نساء مؤمنات مثل مریم مجدلیّه و مریم امّ یعقوب چه تاج مرصّعی از جواهر زواهر هدایت بر سر نهاده بودند

همچنین موفّقیّت شما حال معلوم نه امیدوارم که بزودی موفّقیّت شما زلزله در آفاق اندازد لهذا عبدالبهآء را آرزو چنانست که مثل خطّۀ امریک در سائر قطعات عالم نیز موفّق و مؤیّد شوید یعنی صیت امر اللّه را بشرق و غرب رسانید و در جمیع قطعات خمسۀ عالم بشارت بظهور ملکوت ربّ الجنود دهید

این نداء الهی چون از خطّۀ امریک به اروپ و آسیا و افریک و استرالیا و جزائر پاسیفیک رسد احبّای امریک بر سریر سلطنت ابدیّه جلوس نمایند و صیت نورانیّت و هدایت ایشان بآفاق رسد و آوازۀ بزرگواریشان جهانگیر گردد پس باید جمعی زبان‌دان ناطق منقطع منزّه و مقدّس مملوّ از محبّت اللّه توجّه بسه دسته جزائر عظیمۀ دریای پاسیفیک مثل پولی‌نژیا - مایکرونژیا و میلانژیا و جزائری که متعلّق باین سه دسته است مثل نیوگینا - برنئو - ژاوا - سوماترا - جزائر فیلیپین جزائر سلیمان جزائر فیجی جزائر نیوهبرائیدیز جزائر لایلتی - نیوکالدونیا - بیزمارک آرشی‌پلیگو - سرام - سله‌بیز - جزائر فرندلی جزائر ساموا جزائر سوسایتی - لوآرشی‌پلیگو - مارکساس - جزائر هاوای جزائر کارولین جزائر مارشال جزائر جیلبرت جزائر ملوکا جزیرۀ تیمور و سائر جزائر نمایند و مسافرت کنند و بقلبی طافح بمحبّت اللّه و لسانی ناطق بذکر اللّه و دیده‌ئی متوجّه بملکوت اللّه ناس را بظهور ربّ الجنود بشارت دهند یقین بدانید که در هر محفلی داخل شوید در اوج آن محفل روح القدس موج میزند و تأییدات آسمانی جمال مبارک احاطه میکند

ملاحظه کنید که مس اگنس الکساندر بنت ملکوت کنیز عزیز جمال مبارک تنها بجزائر هاوای در جزیرۀ هونولولو رفت و حال در ژاپون بفتوحات مشغول است ملاحظه کنید که این دختر در جزائر هاوای چه‌ قدر موفّق شد جمعی را هدایت کرد

و مس نوبلاک تنها به آلمان رفت چه ‌قدر موفّق شد پس یقین بدانید که هر نفسی الیوم بنشر نفحات اللّه قیام نماید جنود ملکوت اللّه تأیید فرماید و الطاف و عنایات جمال مبارک احاطه کند

ایکاش از برای من میسّر میشد که پای پیاده ولو بکمال فقر بآن صفحات مسافرت مینمودم و نعره‌زنان در شهرها و دهات و کوه و بیابان و دریا یابهآءالأبهی میگفتم و ترویج تعالیم الهی مینمودم ولی حال از برای من میسّر نه لهذا در حسرتی عظیم هستم بلکه انشآءاللّه شماها موفّق گردید

الآن در جزائر هاوای بهمّت مس الکساندر جمعی بشاطی بحر ایمان وارد ملاحظه کنید که این چه سروریست و چه فرحی قسم بربّ الجنود اگر این دختر محترمه سلطنتی تأسیس میکرد آن سلطنت باین عظمت نبود این سلطنت سلطنت ابدیّه است و این عزّت عزّت سرمدیّه

بهمچنین در جزائر دیگر و قطعات دیگر مثل مملکت استرالیا و جزیرۀ نیوزیلند و جزیرۀ تاسمانیا و همچنین اگر به ژاپون و آسیای روسیّه و کوریا و چین و هند فرانسه و سیام و استریت ستلمنت و هندوستان و سیلان و افغانستان مبلّغینی بروند نتائج عظیمه خواهد بخشید اگر به چین و ژاپون ممکن شود هیئتی از زن و مرد مجتمعاً روند چه‌ قدر خوبست تا این رشتۀ محبّت محکم گردد و باین عبور و مرور تأسیس وحدت عالم انسانی نمایند و نداء بملکوت الهی کنند و نشر تعالیم الهی نمایند

و همچنین اگر ممکن شود سفری بقطعۀ افریقا نمایند و در جزائر کاناری و جزائر کیپ‌ورد و جزائر مادیریا و جزیرۀ رئونیون و سنت ‌هلنا و زنزبار و موریتوس و غیره و در آنجا نداء بملکوت اللّه نمایند و فریاد یابهآءالأبهی کنند و همچنین در جزیرۀ ماداگاسکار علم وحدت عالم انسانی بلند نمایند

کتب و رسائلی بلسانهای این ممالک و جزائر یا ترجمه نمایند و یا تألیف کنند و در این ممالک و جزائر نشر دهند

میگویند در جنوب افریقا معدن الماس پیدا شده این معدن هرچند پرقیمت است ولی سنگ است بلکه انشآءاللّه معدن انسان پیدا شود و جواهر زواهر ملکوت بدست آید

باری این حرب جهانسوز نچنان آتش بقلوب زده که وصف داشته باشد در جمیع اقالیم عالم آرزوی صلح عمومی مضمر ضمائر است نفسی نمانده که آرزوی صلح و سلام ننماید استعداد عجیبی حاصل و این از حکمت بالغۀ الهی تا استعداد حاصل شود و علم وحدت عالم انسانی و اساس صلح عمومی و تعالیم الهی در شرق و غرب ترویج یابد

پس ای احبّای الهی همّت کنید و خلاصۀ تعالیم الهی را بعد از این حرب در جزائر بریطانیا و اقلیم فرانسه و آلمان و اطریش و مجر و روسیّه و ایطالیا و اسپانیا و بلجیک و سویسرا و نروج و سوید و دانمارک و هولند و پرتقال و رومانیا و سرب و جبل اسود و بلغاریا و یونان و اندورا و لیچ‌تنستاین و لوکسنبرگ و موناکو و سان ‌مارینو و جزائر بالریک و کرسیکا و ساردینیا و سیسیلی و قبرس و مالتا و کریت و آیسلند و فارو آیلند و شتلند آیلند و ارکنی آیلند و هبرائیدیز نشر دهید

در جمیع این ممالک مانند ستارۀ صبحگاهی از افق هدایت بدرخشید تا حال بسیار همّت نموده‌اید ولی من‌بعد هزار مرتبه بر همّت بیفزائید و در این ممالک و پای‌تخت‌ها و جزائر و محافل و کنائس نداء بملکوت ابهی کنید دائرۀ همّت باید وسیع گردد هر چه وسیعتر شود موفّقیّت بیشتر گردد

ملاحظه نمودید که عبدالبهآء در نهایت ضعف و ناتوانی در حالتی که بیمار بود ابداً طاقت حرکت نداشت با وجود این باکثر ممالک امریک و اروپ شتافت و در کنائس و محافل و مجامع بترویج تعالیم الهی پرداخت و نداء بظهور ملکوت ابهی نمود و ملاحظه نمودید که تأییدات جمال مبارک چگونه احاطه نمود از راحت و آسایش جسمانی و تن‌پروری و آلودگی باین دنیای فانی چه نتیجه‌ئی حاصل واضح است که انسان عاقبت خائب و خاسر گردد

پس باید از این افکار بکلّی چشم پوشید آرزوی حیات ابدیّه و علوّیّت عالم انسانی و ترقّیات ربّانی و فیوضات کلّیّۀ آسمانی و نفثات روح القدسی و اعلاء کلمة اللّه و هدایت من علی الأرض و ترویج صلح عمومی و اعلان وحدت عالم انسانی نمود کار اینست والّا باید با سائر وحوش و طیور باین حیات جسمانی که نهایت آمال حیواناتست پرداخت و مانند بهائم در روی زمین محشور شد

ملاحظه کنید که هر قدر انسان در دنیا تمکّن جوید و ثروت و سامان یابد بدرجۀ یک گاو نمیرسد زیرا این گاوهای پرواری در این صحرای وسیع جمیع چمن و دمن مرتع آنها و رودها و چشمه‌سارها ملک آنها هر چه بخورند منتهی نمیشود و این نعمت جسمانی را بنهایت سهولت بدست آرند

و از این بهتر زندگانی طیور است مرغی در بالای کوهی بر شاخۀ بلندی آشیانۀ بهتر از قصور ملوک لانه نموده هوا در نهایت لطافت آب در نهایت عذوبت منظر در غایت حلاوت ایّامی بسر میبرد و جمیع خرمنهای آن صحرا ثروت آن مرغ است و این را بدون زحمت مالک است انسان هر قدر ترقّی کند در دنیا بدرجۀ این مرغ نمیرسد پس معلوم شد که در امور دنیویّه هر قدر انسان بکوشد و خود را هلاک کند فراوانی و زندگانی یک مرغ کوچکی نیابد از این واضح و معلوم شد که انسان بجهت زندگانی این حیات دنیا خلق نشده است بلکه انسان بجهت فضائل نامتناهی و علوّیّت عالم انسانی و تقرّب درگاه الهی و جلوس بر سریر سلطنت ابدیّه خلق شده است

و علیکم البهآء الأبهی

هر نفس که بجهت تبلیغ سفر بهر طرفی نماید در سفر در بلاد غربت شب و روز این مناجات را تلاوت نماید

مناجات

الهی الهی ترانی والهاً منجذباً الی ملکوتک الأبهی و مشتعلاً بنار محبّتک بین الوری و منادیاً بملکوتک فی هذه الدّیار الشّاسعة الأرجآء منقطعاً عمّا سواک متوکّلاً علیک تارکاً الرّاحة و الرّخآء بعیداً عن الأوطان هائماً فی هذه البلدان غریباً طریحاً علی التّراب خاضعاً الی عتبتک العلیا خاشعاً الی جبروتک العظمی مناجیاً فی جنح اللّیال و بطون الأسحار متضرّعاً مبتهلاً فی الغدوّ و الآصال حتّی تؤیّدنی علی خدمة امرک و نشر تعالیمک و اعلآء کلمتک فی مشارق الأرض و مغاربها

ربّ اشدد ازری و وفّقنی علی عبودیّتک بکلّ القوی و لا تترکنی فریداً وحیداً فی هذه الدّیار

ربّ آنسنی فی وحشتی و جالسنی فی غربتی

انّک انت المؤیّد لمن تشآء علی ما تشآء و انّک انت القویّ القدیر


٨

لوح بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا

لوح مبارکی است که صبح چهارشنبه ١٩ آوریل در اطاق مبارک و صبح ٢٠ آوریل در مسافرخانه و صبح ٢٢ آوریل در باغچۀ خارج روضۀ مبارکه در بهجی بافتخار مجامع و محافل احبّای ایالات متّحده و کانادا صادر گشته

هواللّه

ای حواریّون بهآءاللّه

روحی لکم الفدآء

نفس مبارک موعود در کتاب مقدّس بربّ الجنود تعبیر گشته یعنی جنود آسمانی و مقصود از جنود آسمانی نفوسی هستند که بکلّی از عالم بشریّت منسلخ و منقلب بنفوس ملکوتی و ملائکۀ آسمانی گشته‌اند این نفوس اشعّۀ شمس حقیقتند که آفاق را روشن مینمایند و هر یک صوری در دست و نفحۀ حیات بر آفاق میدمند از صفات بشریّت و عالم طبیعت نجات یافته متخلّق باخلاق الهی گردند و منجذب بنفحات رحمانی شوند مانند حواریّون مسیح که مملوّ از مسیح شدند این نفوس نیز مملوّ از حضرت بهآءاللّه گردند یعنی محبّت بهآءاللّه چنان مستولی بر اعضا و اجزاء و ارکان آنها گردد که عالم بشریّت را حکمی نماند

این نفوس جنود الهی هستند و فاتح شرق و غرب اگر نفسی از این نفوس توجّه بجهتی نماید و نداء بملکوت الهی کند جمیع قوای معنویّه و تأییدات ربّانیّه معین و ظهیر او گردد ابواب را مفتوح یابد و قلاع و حصون را مهدوم بیند یک سواره بسپاه عالم زند لشکر آفاق را از یمین و یسار درشکند و صفوف عالم را خرق کند و هجوم بر قلب آفاق نماید اینست جنود الهی

هر نفسی از احبّای بهآءاللّه باین مقام رسد حکم حواریّ بهآءاللّه یابد پس بجان و دل بکوشید تا باین مقام بلند اعلی رسید بر سریر سلطنت ابدیّه جلوس یابید و اکلیل جلیل ملکوتی بر سر نهید که درهای دراریش بر قرون و اعصار بتابد

ای یاران مهربان همّت را بلند کنید و پرواز را باوج آسمان برسانید تا قلب مبارکتان بانوار شمس حقیقت یعنی حضرت بهآءاللّه روز بروز روشنتر شود جانها هر دم حیات تازه یابد بکلّی ظلمات عالم طبیعت زائل گردد تا نور مجسّم شوید روح مصوّر گردید و از این جهان بکلّی بی‌خبر شوید و از جهان الهی خبر گیرید

ملاحظه نمائید که حضرت بهآءاللّه چه ابوابی از برای شما گشوده است و چه مقام بلند اعلی مقدّر نموده است و چه موهبتی میسّر کرده است اگر از این جام سرمست شویم سلطنت این کرۀ خاک در نزد ما از ملعبۀ صبیان پست‌تر گردد اگر اکلیل شهنشاهی این عالم را در میدان نهند و هر یک از ماها را تکلیف کنند البتّه تنزّل ننمائیم و قبول نکنیم

و وصول باین مقام اعلی مشروط باموریست

شرط اوّل ثبوت بر میثاق اللّه است زیرا قوّۀ میثاق امر بهآءاللّه را از شبهات اهل ضلال محافظت نماید و حصن حصین امر اللّه است و رکن متین دین اللّه الیوم هیچ قوّه‌ئی وحدت عالم بهائی را جز میثاق الهی محافظه ننماید والّا اختلاف مانند طوفان اعظم عالم بهائی را احاطه نماید بدیهی است که محور وحدت عالم انسانی قوّۀ میثاق است و بس اگر میثاق واقع نشده بود و بقلم اعلی صادر نشده بود و کتاب عهد مانند اشعّۀ شمس حقیقت عالم را روشن ننموده بود امر اللّه بکلّی پریشان شده بود و نفوسی که اسیر نفس و هوی بودند بکلّی تیشه بر ریشۀ این شجرۀ مبارکه میزدند هر کس هوسی مینمود و هر نفسی سودائی میکرد با وجود این میثاق عظیم معدودی از بیخردان سمند در میدان راندند که شاید رخنه‌ئی در امر اللّه نمایند الحمد للّه که جمیع خائب و خاسر گشتند و سوف یرون انفسهم فی یأس شدید پس باید اوّل قدم را بر میثاق ثابت نمود تا تأییدات بهآءاللّه از هر جهت احاطه کند و جنود ملأ اعلی معین و ظهیر گردد و نصایح و وصایای عبدالبهآء در قلوب مانند نقش در حجر نافذ و باقی و برقرار ماند

شرط ثانی الفت و محبّت بین احباب باید یاران الهی مجذوب و مفتون یکدیگر باشند و جانفشانی در حقّ یکدیگر کنند اگر نفسی از احبّا بدیگری برسد مانند آن باشد که تشنه‌لبی بچشمۀ آب حیات رسد و یا عاشقی بمعشوق حقیقی خود ملاقات کند زیرا از اعظم حکمت الهی در ظهور مظاهر مقدّسه اینست که نفوس مأنوس یکدیگر گردند و قوّۀ محبّت اللّه جمیع را امواج یک دریا نماید و ازهار یک بوستان کند و نجوم یک آسمان نماید اینست حکمت ظهور مظاهر مقدّسه چون این موهبت عظمی در بین قلوب احبّا جلوه نماید عالم طبیعت منقلب گردد ظلمات امکان زائل شود نورانیّت آسمانی حصول یابد آن وقت جمیع جهان جنّت ابهی گردد و هر یک از احبّای الهی شجرۀ مبارکه شود و اثمار بدیعه ببار آرد

ای یاران الفت الفت محبّت محبّت اتّحاد اتّحاد تا قوّۀ امر بهائی در عالم وجود ظاهر و آشکار گردد الآن بیاد شما مشغولم و این قلب در نهایت هیجان اگر بدانید که این وجدان چگونه منجذب یارانست البتّه بدرجه‌ئی فرح و سرور یابید که کلّ مفتون یکدیگر گردید

شرط ثالث آنکه مبلّغینی باطراف مملکت بلکه باطراف عالم سفر نمایند ولی نظیر عبدالبهآء که در بلاد امریکا سفر نمود از هر آلودگی پاک و مقدّس و در نهایت انقطاع چنانکه حضرت مسیح میفرماید چون در شهری وارد شوید غبار آن شهر را نیز از نعلین خویش بیفشانید

ملاحظه نمودید که در امریک بسیاری از نفوس در نهایت الحاح و اصرار خواستند که هدیّه‌ئی تقدیم نمایند و این عبد نظر بوصایا و نصایح جمال مبارک ابداً چیزی قبول ننمود با وجود آنکه در بعضی اوقات عسرت شدید بود امّا اگر نفسی للّه و فی اللّه بصرافت طبع و طیب خاطر اعانه‌ئی نماید مجرّد بجهت سرور آن شخص چیزی جزئی قبول بنماید ضرری ندارد ولی باید بنهایت قناعت بگذراند

مقصود اینست که باید نیّت خالص باشد و قلب مستغنی و روح منجذب و فکر مستریح و عزم و اراده شدید و همّت بلند و در محبّت اللّه شعلۀ افروخته باشد اگر چنین گردد نفس طاهرش در صخره تأثیر نماید والّا هیچ ثمری ندارد نفسی تا خود کامل نگردد چگونه میتواند نقص دیگران را زائل نماید تا خود منقطع الی اللّه نشود چگونه میتواند دیگران را منقطع کند

باری ای احبّای الهی بکوشید تا ترویج دین اللّه و نشر تعالیم الهی بجمیع وسائل نمائید

از جمله تشکیل محفل تبلیغ است که نفوس مبارکه و قدمای احباب نورسیدگان محبّت اللّه را در مدارس تبلیغ جمع نمایند و جمیع براهین و ادلّه و حجج بالغۀ الهیّه را تعلیم دهند و تاریخ امر را تشریح نمایند و آنچه ادلّۀ ظهور موعود در کتب و صحف الهیّه از قبل موجود آنها را نیز تفسیر کنند تا نورسیدگان در جمیع این مراتب ملکۀ تامّه حاصل نمایند

و همچنین هر وقت ممکن شود یک دائرۀ ترجمۀ الواح تأسیس شود نفوس کاملی که در لسان فارسی و عربی و السنۀ اجنبیّه یا در یک لسان از السن اجنبیّه متمکّن و ماهرند بترجمۀ الواح و کتب استدلالیّه مباشرت نمایند و طبع نموده در اقالیم خمسۀ عالم نشر دهند

و همچنین مجلّۀ نجم باختر را در نهایت انتظام تحریر نمایند ولی مندرجات باید مروّج امر اللّه باشد تا کلّ در شرق و غرب مطّلع بر وقایع مهمّه گردند

باری در جمیع محافل چه عمومی و چه خصوصی از صدد خارج صحبتی ندارند جمیع مقالات را حصر در امر اللّه نمایند صحبتهای متفرّقه بمیان نیاید و جدال بهیچ وجه جائز نه

و مبلّغین که باطراف میروند باید لسان هر مملکتی که داخل میشوند بدانند مثلاً نفسی که در لسان ژاپون ماهر بمملکت ژاپون سفر نماید نفسی که در لسان چینی ماهر بمملکت چین بشتابد و علی هذا المنوال

باری بعد از این حرب عمومی ناس را بجهت استماع تعالیم الهی استعدادی فوق‌العاده حاصل گردد زیرا حکمت این حرب اینست تا بر کلّ معلوم شود که آتش حرب جهانسوز است و انوار صلح عالم‌افروز این مماتست و آن حیات این فنا است و آن بقا این نقمت کبری است و آن نعمت عظمی این ظلماتست و آن انوار این ذلّت ابدیّه است و آن عزّت سرمدیّه این مخرّب بنیان بشر است و آن مؤسّس سعادت انسان

لهذا اگر نفوسی بشروط مذکوره قیام نمایند و باطراف جهان شتابند علی‌الخصوص از امریک بقطعۀ اروپ و افریک و آسیا و استرالیا بشتابند به ژاپون و چین بروند و همچنین از آلمان مبلّغین و احباب باقلیم امریک و افریک و ژاپون و چین سفر نمایند خلاصه بعموم ممالک و جزائر عالم سفر کنند در اندک زمانی نتائج عظیمه حاصل گردد و علم صلح عمومی در قطب عالم موج زند و انوار وحدت عالم انسانی جهان را روشن نماید

باری ای احبّای الهی صریح کتاب الهی اینست که اگر دو نفس در مسئله‌ئی از مسائل الهیّه جدال و بحث نمایند و اختلاف و منازعه نمایند هر دو باطلند حکمت این امر قطعی الهی اینست که در میان دو نفس از احبّای الهی جدال و نزاع نشود بنهایت الفت و محبّت با یکدیگر گفتگو کنند اگر اندک معارضه‌ بمیان آید سکوت کنند دیگر ابداً طرفین تکلّم ننمایند و حقیقت حال را از مبیّن سؤال کنند اینست حکم فاصل

مناجات

الهی الهی تری قد اشتدّ الظّلام الحالک علی کلّ الممالک و احترقت الآفاق من نائرة النّفاق و اشتعلت نیران الجدال و القتال فی مشارق الأرض و مغاربها فالدّمآء مسفوکة و الأجساد مطروحة و الرّؤوس مذبوحة علی التّراب فی میدان الجدال

ربّ ربّ ارحم هؤلآء الجهلآء و انظر الیهم بعین العفو و الغفران و اطفئ هذه النّیران حتّی تنقشع هذه الغیوم المتکاثفة فی الآفاق حتّی تشرق شمس الحقیقة بأنوار الوفاق و ینکشف هذا الظّلام و یستضیء کلّ الممالک بأنوار السّلام

ربّ انقذهم من غمرات بحر البغضآء و نجّهم من هذه الظّلمات الدّهمآء و الّف بین قلوبهم و نوّر ابصارهم بنور الصّلح و السّلام ربّ نجّهم من غمرات الحرب و القتال و انقذهم من ظلام الضّلال و اکشف عن بصائرهم الغشآء و نوّر قلوبهم بنور الهدی و عاملهم بفضلک و رحمتک الکبری و لا تعاملهم بعدلک و غضبک الّذی یرتعد منه فرائص الأقویآء

ربّ قد طالت الحروب و اشتدّت الکروب و تبدّل کلّ معمور بمطمور

ربّ قد ضاقت الصّدور و تغرغرت النّفوس فارحم هؤلآء الفقرآء و لا تترکهم یفرّط فیهم من یشآء بما یشآء

ربّ ابعث فی بلادک نفوساً خاضعةً خاشعةً منوّرة الوجوه بأنوار الهدی منقطعة عن الدّنیا ناطقة بالذّکر و الثّنآء ناشرة لنفحات قدسک بین الوری

ربّ اشدد ظهورهم و قوّ ازورهم و اشرح صدورهم بآیات محبّتک الکبری

ربّ انّهم ضعفآء و انت القویّ القدیر و انّهم عجزآء و انت المعین الکریم

ربّ قد تموّج بحر العصیان و لا تسکن هذه الزّوابع الّا برحمتک الواسعة فی کلّ الأرجآء

ربّ انّ النّفوس فی هاویة الهوی فلا ینقذها الّا الطافک العظمی

ربّ ازل ظلمات هذه الشّهوات و نوّر القلوب بسراج محبّتک الّذی یستضیء منه کلّ الأرجآء و وفّق الأحبّآء الّذین ترکوا الأوطان و الأهل و الولدان و سافروا الی البلدان حبّاً بجمالک و انتشاراً لنفحاتک و بثّاً لتعالیمک و کن انیسهم فی وحدتهم و معینهم فی غربتهم و کاشفاً لکربتهم و سلوةً فی مصیبتهم و راحةً فی مشقّتهم و روآءً لغلّتهم و شفآءً لعلّتهم و برداً للوعتهم

انّک انت الکریم ذو الفضل العظیم و انّک انت الرّحمن الرّحیم

عبدالبهاء عباس


٩

لوح بافتخار احبّای ایالات شمال شرقی

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ٩ ایالات شمال شرقی ایالات متّحده صبح روز جمعه ٢ فبرایر ١٩١٧ در بالاخانۀ اسمعیل آقا در بیت مبارک حیفا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در ٩ ایالات شمال شرقی ایالات متّحده مین - نیوهامشایر - ماساچوست - رود آیلند - کن‌نک‌تیکت - ورمنت - پنسیلوانیا - نیوجرزی - نیویورک علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

ای دوستان حقیقی

جمیع اقالیم در نزد حقّ اقلیم واحد است و جمیع مدائن و قری یکسان و متساوی هیچ یک بر دیگری امتیاز ندارد کل مزارع الهی است و منشأ نفوس انسانی ولی بایمان و ایقان و سبقت بر دیگران مکین مکان را مشرّف نماید بعضی از بلاد مستثنا گردند و بشرف مزیّت بی‌منتها فائز شوند مثلاً بعضی از اقالیم اروپا و امریکا بلطافت هوا و عذوبت ماء و حلاوت کوه و دشت و صحرا مستثنا و در نهایت امتیاز با وجود این فلسطین شرف جمیع اقالیم گشت زیرا جمیع مظاهر مقدّسۀ الهیّه از یوم حضرت ابراهیم تا ظهور خاتم النّبیّین یا در این اقلیم متوطّن یا مهاجر و مسافر بودند و همچنین یثرب و بطحا بشرف بی‌منتها فائز نور نبوّت در آنجا تابید لهذا فلسطین و حجاز از جمیع اقالیم ممتاز گشت

حال نیز قطعۀ امریک در نزد حقّ میدان اشراق انوار است و کشور ظهور اسرار و منشأ ابرار و مجمع احرار جمیع مبارک است ولی ایالات تسعه چون در ایمان و ایقان سبقت گرفتند لهذا از این سبقت امتیاز یافتند باید که قدر این نعمت را بدانند که بچنین موهبتی سرافراز گشتند و بشکرانۀ این موهبت کبری قیام بر نشر نفحات اللّه نمایند تا آیۀ مبارکۀ اللّه نور السّموات و الأرض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزّجاجة کأنّها کوکب درّیّ یوقد من شجرة مبارکة لا شرقیّة و لا غربیّة یکاد زیتها یضیء ولو لم ‌تمسسه نار نور علی نور تحقّق یابد

میفرماید عالم طبیعت عالم ظلمات است زیرا منشأ هزار گونه فساد است بلکه ظلمت اندر ظلمت است نورانیّت عالم طبیعت به اشراق شمس حقیقت است فیض هدایت مانند شمع است که در زجاجۀ علم و حکمت روشن است و آن زجاجۀ علم و حکمت در مشکاة قلب انسانی است دهن آن سراج نورانی از اثمار شجرۀ مبارکه است و بدرجه‌ئی آن دهن لطیف است که بی ‌آتش برافروزد قوّت نور و صفوت زجاج و لطافت مشکاة چون جمع گردد نور علی نور شود

باری در این نه ایالات مبارکه عبدالبهآء سیر و حرکت نمود و بیان حکمت کتب آسمانی کرد و نشر نفحات نمود در اکثری تأسیس بنیان الهی کرد و باب تبلیغ بگشود و در آن مزرعه‌ها تخم پاکی افشاند و کشت مبارکی کرد

حال احبّای الهی و اماء رحمن باید آن کشت را آبیاری کنند و بکمال قوّت بتربیت آن کشت پردازند تا بنهایت قوّت نشو و نما کند و فیض و برکت حاصل شود و خرمنهای بسیار عظیم بوجود آید

ملکوت اللّه مانند دهقانی است که بخاک پاکی بگذرد و بذر آسمانی بیفشاند و سحاب رحمت یزدانی ببارد و حرارت شمس حقیقت بتابد

حال جمیع این مواهب در این ایالات تسعه واقع و حاضر و موجود دهقان الهی بآن خاک پاک مقدّس مرور نمود و تخمی پاک از تعالیم ربّانی در آن کشت‌زار افشاند باران فیوضات الهی ببارید و حرارت شمس حقیقت یعنی تأییدات رحمانی بتابید حال آبیاری میخواهد امیدم چنان است که آن نفوس مبارکه هر یک آبیار بی مثیل و نظیر گردد و شرق و غرب امریکا بهشت برین شود تا ملأ اعلی به تحسین فریاد طوبی لکم ثمّ طوبی لکم برآرد

و علیکم و علیکنّ التّحیّة و الثّنآء

این مناجات را هر یک روز یک مرتبه تلاوت کند

پروردگار مهربانا شکر ترا شاهراه هدایت بنمودی و ابواب ملکوت بگشودی و بواسطۀ شمس حقیقت تجلّی فرمودی کوران بینا نمودی و کران شنوا کردی مردگان زنده فرمودی و فقیران اغنیا کردی گمراهان را راه بنمودی و تشنگان را بچشمۀ هدایت دلالت کردی ماهیان لب‌تشنه را بدریای حقیقت رساندی و مرغان آواره را بگلشن عنایت دعوت فرمودی

پروردگارا جمعی هستیم بندگان تو و فقیران تو دورافتاده‌ایم مشتاقان تو تشنۀ چشمۀ توئیم و دردمند درمان توئیم در ره تو قدم نهادیم و مقصد و آرزوئی جز نشر نفحات تو نداریم تا نفوس فریاد اهدنا الصّراط المستقیم برآرند و دیده بمشاهدۀ انوار روشن نمایند از ظلمات جهالت برهند و طائف حول سراج هدایت گردند بی‌نصیبان نصیب برند و محرومان محرم راز شوند

پروردگارا بعین عنایت نظر نما تأییدی آسمانی فرما نفثات روح القدس مبذول دار تا بخدمت موفّق گردیم و مانند ستاره‌های روشن در این اقالیم بنور هدایت بدرخشیم

توئی مقتدر و توانا و توئی عالم و بینا


١٠

لوح بافتخار احبّای ایالات جنوبی

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ١۶ ایالت جنوبی ایالات متّحده صبح روز شنبه ٣ فبرایر ١٩١٧ در بالاخانۀ اسمعیل آقا در بیت مبارک حیفا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در شانزده ایالات جنوبی ایالات متّحدۀ امریکا دلاور - ماریلند - ویرجینیا - وست ویرجینیا - نرث کارلاینا - سوث کارلاینا - جورجیا - فلوریدا - آلاباما - می‌سی‌سی‌پی - تنسی - کانتاکی - لویزییانا - آرکانسا - اکلاهاما - تکساس علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

ای نفوس مبارکۀ محترمه

فلاسفۀ قرون اولی و علماء قرون وسطی و فلاسفۀ قرون اخیره جمیع بر آنند که بهترین اقالیم منطقۀ معتدله است زیرا عقول و افکار در نهایت کمال است و استعداد و قابلیّت مدنیّت در غایت قوّت چون بدقّت نظر در تاریخ نمائید واضح شود که مشاهیر رجال اکثر از منطقۀ معتدله جلوه نموده و اقلّ قلیلی از منطقۀ بارده و منطقۀ حارّه‌اند

حال این شانزده ایالت از ولایات متّحده در نهایت اعتدال است و کمالات عالم طبیعت بنهایت حلاوت در این اقالیم تجلّی نموده چه که اعتدال هوا و لطافت مناظر و حلاوت اقلیم حکمی عظیم در عالم عقول و افکار دارد چنانچه تجربه شده است

حتّی مظاهر مقدّسۀ الهیّه مزاجی در نهایت اعتدال داشته‌اند و صحّت و سلامتی بی‌منتها و بنیه در نهایت قوّت و قوی در غایت کمال و حواسّ ظاهره و باطنه فوق‌العاده شدید

حال این شانزده اقالیم بحسب ایالات مجاوره در غایت اعتدال است البتّه باید تعالیم الهی در آن جلوۀ دیگر کند و نفثات روح‌ القدس تأثیری عظیم نماید و حرارت شمس حقیقت شدید بتابد دریای محبّت اللّه موجی عظیم زند نسائم گلشن حقائق و معانی بنهایت سرعت وزد و نفحات قدس بزودی انتشار یابد

الحمد للّه فیوضات الهی نامتناهی و آهنگ تعالیم ربّانی در نهایت تأثیر و نیّر اعظم در غایت اشراق و جنود ملکوت اعلی با کمال سرعت در هجوم زبانها از شمشیر تیزتر و قلوب از ضیاء کهربائی روشنتر و همّت احبّا فائق بر همّت‌های سلف و خلف و نفوس در غایت انجذاب و نار محبّت اللّه در نهایت اشتعال

چنین وقت و زمانی را باید بسیار غنیمت شمرد دقیقه‌ئی فتور نباید کرد از راحت و آسایش و نعمت و آلایش و جان و مال باید منقطع شد جمیع را فدای حضرت ملیک وجود کرد تا قوای ملکوتیّه شدّت نفوذ یابد و اشعّۀ ساطعۀ در این عصر جدید عالم افکار و عقول را روشن نماید

قریب ٢٣ سال است که نفحات الهی در امریک نشر یافته ولی حرکت چنانچه باید و شاید حاصل نگردیده جوش و خروش نزده حال چنان امیدوارم که بقوّۀ آسمانی و نفحات رحمانی و انجذابات وجدانی و فیوضات سبحانی و جنود آسمانی و غلیان محبّت اللّه احبّای الهی قیام نمایند و در مدّتی یسیر خیر کثیر رخ بگشاید و شمس حقیقت چنان بدرخشد که ظلمات عالم طبیعت محو و متلاشی شود از هر گوشه‌ئی آهنگ بدیع بلند گردد و مرغان سحر گلبانگی زنند که عالم انسانی بوجد و حرکت آید اجسام جامده را بجریان آرد و نفوسی که مانند صخرۀ صمّا است بحرارت محبّت اللّه بطیران آیند

ارمنیّه دوهزار سال پیش ظلمات اندر ظلمات بود یک نفس مبارکی از تلامذۀ تلامذۀ مسیح بآن صفحات شتابید عاقبت آن اقلیم روشن گردید پس معلوم شد که قوّۀ ملکوت چه میکند

لهذا مطمئن بتوفیقات رحمانیّه و تأییدات صمدانیّه گردید و از این جهان و جهانیان منزّه و مقدّس شوید نیّت را خیر نمائید و تعلّق باین عالم را قطع کنید و چون جوهر روح لطیف و خفیف گردید و با عزمی ثابت و قلبی طاهر و روحی مستبشر و لسانی ناطق بترویج تعالیم الهی بپردازید تا وحدت عالم انسانی در قطب امریک خیمه برافرازد و جمیع ملل متابعت سیاست الهیّه نمایند و این معلوم است که سیاست الهیّه عدل و مهربانی بعموم است جمیع ملل عالم اغنام الهی هستند و خداوند شبان مهربان جمیع این اغنام را خلق نموده و حفظ فرموده و رزق میدهد و می‌پروراند چه مهربانی اعظم از این ما باید در هر دم صدهزار شکرانه نمائیم که الحمد للّه از تعصّبات جاهلیّه راحت یافتیم و بجمیع اغنام الهیّه مهربانیم و نهایت آرزو چنان داریم که کل را خدمت نمائیم و مانند پدر مهربان بپرورانیم

و علیکم و علیکنّ التّحیّة و الثّنآء

هر شخصی که بمدن و شهرها و قرایاء این ولایات سفر نماید و بنشر تعالیم الهی پردازد هر روز صبحی باید این مناجات را تلاوت نماید

الهی الهی ترانی مع ذلّی و عدم استعدادی و اقتداری مهتمّاً بعظائم الأمور قاصداً لاعلآء کلمتک بین الجمهور ناویاً لنشر تعالیمک بین العموم و انّی اتوفّق بهذا الّا ان یؤیّدنی نفثات روح القدس و ینصرنی جنود ملکوتک الأعلی و تحیط بی توفیقاتک الّتی تجعل الذّباب عقاباً و القطرة بحوراً و انهارا و الذّرّات شموساً و انوارا ربّ ایّدنی بقوّتک القاهرة و قدرتک النّافذة حتّی ینطق لسانی بمحامدک و نعوتک بین خلقک و یطفح جنانی برحیق محبّتک و معرفتک

انّک انت المقتدر علی ما تشآء و انّک علی کلّ شیء قدیر


١١

لوح بافتخار احبّای ایالات مرکزی

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ١٢ ایالات مرکزی ایالات متّحده قبل از ظهر پنج‌شنبه ٨ فبرایر ١٩١٧ در اطاق جمال مبارک در بیت مبارک عکّا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در ١٢ ایالات مرکزی ایالات متّحده می‌شیگان - ویسکنسن - ایلی‌نوا - ایندییانا - اوهایو - مینزتا - آیووا - میسوری - نورث داکوتا - سوث داکوتا - نبراسکا - کانساس علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

در قرآن عظیم میفرماید یختصّ برحمته من یشآء

ای احبّای قدیم و یاران ندیم

این دوازده ولایات مرکزی ایالات متّحده بمنزلۀ قلب آمریک است و قلب مرتبط بجمیع اعضا و اجزاء انسان اگر قلب قویّ گردد جمیع اعضا قوّت یابد و اگر قلب ضعیف باشد جمیع ارکان مبتلا به ضعف گردد

حال الحمد للّه شیکاغو و اطراف آن از بدایت نشر نفحات اللّه قلب پرقوّتی بوده لهذا بعون و عنایت الهیّه باموری عظیمه موفّق شده

اوّلاً اینکه ندای بملکوت در بدایت از شیکاغو بلند شد و این مزیّت عظیمه‌ایست که در قرون و اعصار آتیه مدار افتخار شیکاغو است

ثانیاً آنکه نفوسی بنهایت ثبات و استقامت در آن خطّۀ مبارکه باعلاء کلمة اللّه برخاستند و الی‌الآن قلب را از هر فکری منزّه و مقدّس میدارند و بترویج تعالیم الهیّه مشغولند و ندای تحسین متتابعاً از ملکوت اعلی بلند است

ثالثاً آنکه در سفر به آمریک بکرّات و مرّات عبدالبهآء به شیکاغو مرور نمود و با یاران الهی همدم گشت مدّت مدیده در آن شهر اقامت نمود و شب و روز بذکر حقّ مشغول و ندا بملکوت الهی مینمود

رابعاً آنکه آنچه تا بحال تأسیس در شیکاغو گردید باطراف و اکناف سرایت نمود چنانکه آنچه در قلب ظهور و بروز نماید بجمیع اعضا و اجزاء سرایت یابد

خامساً آنکه اوّل مشرق‌الأذکار در آمریک در شیکاغو تأسیس یافت و این شرف و منقبتی است که بی‌پایان است البتّه از این مشرق‌الأذکار هزاران مشرق‌الأذکار تولّد خواهد یافت و امثال ذلک

نظیر محافل عمومیّۀ سالیانه و تأسیس نجم باختر و انجمن طبع رسائل و الواح و نشر آن در جمیع صفحات آمریک و استعدادی که الآن بجهت احتفال و نمایش قرن ذهبی ملکوت اللّه میشود امیدوارم که این احتفال و این نمایش در نهایت اتقان گردد چنانکه نداء بکلمۀ توحید لا اله الّا اللّه و کلّ الأنبیآء از ابتدا تا خاتم رسل کلّهم علی الحقّ من عند اللّه بلند گردد علم وحدت عالم انسانی بلند شود و آهنگ صلح عمومی گوشزد شرق و غرب گردد جمیع راهها صاف و مستقیم شود جمیع قلوب منجذب بملکوت اللّه گردد و خیمۀ توحید در قطب آمریکا افراخته شود و نغمۀ محبّت اللّه جمیع اقوام و ملل را بوجد و طرب آرد و روی زمین جنّت ابدی شود ابرهای تاریک متلاشی گردد و شمس حقیقت بنهایت اشراق بدرخشد

ای یاران الهی بجان و دل بکوشید تا الفت و محبّت و اتّحاد و اتّفاق بین قلوب حاصل شود جمیع نوایا نیّت واحد گردد و همۀ آهنگها آهنگ واحد شود قوّۀ روح القدس چنان غلبه نماید که بر جمیع قوای عالم طبیعت مستولی شود کار این کار عظیم است اگر بآن موفّق شویم تا آمریک مرکز سنوحات رحمانیّه گردد و سریر ملکوت الهی در نهایت حشمت و جلال استقرار یابد

این جهان فانی در اندک زمانی بر حالت واحده نماند آناً فآناً در تغیّر و تبدّل است هر بنیانی ویران گردد هر عزّت و شکوهی محو و زائل شود لکن ملکوت اللّه باقی و عزّت و حشمت ملکوتی الی‌الأبد برقرار لهذا در نزد انسان عاقل حصیر در ملکوت اللّه بر سریر سلطنت دنیا تفوّق دارد

دائماً سمع و بصر من متوجّه ایالات مرکزیّه است بلکه آهنگی از نفوسی مبارکه بسمع رسد نفوسی که مشارق محبّت اللّه‌اند و نجوم افق تنزیه و تقدیس این جهان ظلمانی را روشن کنند و این عالم مرده را زنده نمایند سرور عبدالبهآء باین است امیدوارم که بآن موفّق گردید

پس باید نفوسی در نهایت انقطاع و از نقائص عالم طبیعت مبرّا و از تعلّق باین دنیا مقدّس و بنفخۀ حیات ابدیّه زنده با قلبی نورانی و روحی آسمانی و انجذابی وجدانی و همّتی ملکوتی و لسانی ناطق و بیانی واضح باطراف ایالات مرکزی بشتابند و در هر شهر و قریه‌ئی بوصایا و نصایح الهی پردازند نفوس را هدایت کنند و وحدت عالم انسانی ترویج نمایند و آهنگ صلح عمومی را چنان بنوازند که هر کری شنوا گردد و هر افسرده‌ئی برافروزد و هر مرده‌ئی حیات ابدی یابد و هر کاهلی نشاط جوید و یقین است که چنین گردد و علیکم و علیکنّ التّحیّة و الثّنآء

ناشرین نفحات اللّه این مناجات را در هر صباح تلاوت نمایند

ربّ ربّ لک الحمد و الشّکر بما هدیتنی سبیل الملکوت و سلکت بی هذا الصّراط المستقیم الممدود و نوّرت بصری بمشاهدة الأنوار و اسمعتنی نغمات طیور القدس من ملکوت الأسرار و اجتذبت قلبی بمحبّتک بین الأبرار

ربّ ایّدنی بروح القدس حتّی انادی باسمک بین الأقوام و ابشّر بظهور ملکوتک بین الأنام

ربّ انّی ضعیف قوّنی بقدرتک و سلطانک و کلیل اللّسان انطقنی بذکرک و ثنائک و ذلیل عزّزنی بالدّخول فی ملکوتک و بعید قرّبنی بعتبة رحمانیّتک ربّ اجعلنی سراجاً وهّاجاً و نجماً بازغاً و شجرةً مبارکةً مشحونةً بالأثمار مظلّلةً فی هذا الدّیار انّک انت العزیز المقتدر المختار


١٢

لوح بافتخار احبّای ایالات غربی

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ١١ ایالات غربی ایالات متّحده شب پنج‌شنبۀ ١۵ فبرایر ١٩١٧ در اطاق جمال مبارک در بیت مبارک عکّا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در ١١ ایالات غربی ایالات متّحده نیومکزیکو - کلورادو - اریزنا - یوتا - نوادا - کالیفورنیا - وایومینگ - منتانا - آیداهو - اورگن - واشنگتن علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

ای یاران و اماء رحمن مختارین ملکوت

خطّۀ مبارکۀ کالیفورنیا نهایت مشابهت بارض مقدّس یعنی کشور فلسطین دارد هوا در نهایت اعتدال و صحرا در نهایت وسعت و اثمار فلسطین در آن اقلیم در نهایت طراوت عبدالبهآء چون بآن صفحات عبور و مرور نمود خود را در فلسطین یافت زیرا از هر جهت مشابهت تامّه بین این اقلیم و آن اقلیم بود حتّی سواحل دریای پاسیفیک بتمامه مشابه سواحل ارض مقدّس حتّی گیاههای ارض مقدّس در آن سواحل روئیده و مورد حیرت گردیده

و همچنین در خطّۀ کالیفورنیا و سائر ایالات غربی آثاری از عجائب عالم طبیعت آشکار که عقول را حیرت بخشد جبال بسیار عالی درّه‌ها بسیار عمیق آبشارها در نهایت شکوه اشجار در غایت ضخامت و خاک در منتهای فیض و برکت چون آن اقلیم مبارک مشابه ارض مقدّس است و آن کشور و زمین مانند بهشت برین کأنّه کشور فلسطین است لهذا باید چنانکه مشابهت طبیعی دارد مشابهت ملکوتی هم حاصل نماید

انوار فیوضات الهیّه در فلسطین ظاهر انبیای بنی‌اسرائیل اکثر در این خطّۀ مقدّسه ندا بملکوت اللّه بلند نمودند تعالیم روحانی منتشر کردند مشامّ روحانیان معطّر شد و بصر نورانیان منوّر گشت گوشها در اهتزاز آمد و از نسیم جانبخش ملکوت اللّه قلوب حیات ابدیّه یافت و از پرتو شمس حقیقت نورانیّت ربّانیّه پذیرفت و از این اقلیم بجمیع اروپا و امریکا و آسیا و افریقا و استرالیا سرایت نمود

حال کالیفورنیا و سائر ایالات غربی نیز باید بارض مقدّس مشابهت معنویّه یابد و از آن خطّه و دیار بجمیع امریک و اروپ نفثات روح القدس منتشر گردد و ندای ملکوت اللّه جمیع آذان را باهتزاز آرد و تعالیم الهی حیات جدیدی بخشد و احزاب مختلفه حزب واحد گردد و افکار متعدّده در مرکز واحد استقرار یابد شرق و غرب امریکا دست در آغوش یکدیگر شود و آهنگ وحدت عالم انسانی جمیع بشر را حیات تازه بخشد و خیمۀ صلح عمومی در قطب امریک افراخته شود تا اروپ و افریک نیز از نفثات روح القدس زنده شود جهان جهان دیگر گردد و هیئت اجتماعیّه نشئۀ دیگر یابد و در خطّۀ کالیفورنیا و سائر ایالات غربی چنانکه آثار عجیبۀ عالم طبیعت واضح و آشکار بهمین قسم آثار عظیمۀ ملکوت اللّه جلوه نماید تا جسم مطابق جان گردد و ظاهر عنوان باطن شود و آئینۀ ملک مرآت ملکوت گردد

ایّام سفر و سیاحت در آن صفحات مناظر و مواقع بدیعه مشاهده شد گلستانها و رودخانه‌ها بساتین ملّی و مجامع عمومی صحرا و چمن و کشت‌زار و فواکه و اثمار آن دیار بسیار در نظر جلوه نمود و الی‌الآن در خاطر است

علی‌الخصوص از محافل سانفرانسیسکو و اکلند و مجالس لاس‌انجلیز و احبّائی که از شهرهای دیگر آن اقلیم آمدند بسیار مسرورم و چون بخاطر گذرند فوراً فرحی بی‌منتها حاصل گردد

لهذا امیدوارم که تعالیم الهی در جمیع آن ایالات غربیّه مانند شعاع آفتاب انتشار یابد و آیۀ مبارکۀ قرآن بلدة طیّبة و ربّ غفور تحقّق یابد و همچنین آیۀ قرآنیّه أ و لم‌ یسیروا فی الأرض و ینظروا الی آثار رحمة اللّه در نهایت ظهور جلوه نماید

الحمد للّه بعون و عنایت الهی در آن اقلیم میدان واسع و عقول در نهایت ترقّی و علوم و معارف در نهایت انتشار و قلوب آئینه‌آسا در نهایت صفا و استعداد و یاران الهی در نهایت انجذاب لهذا امید چنان است که محافل تبلیغ مرتّب و منظّم گردد و بجهت نشر نفحات اللّه مبلّغینی کامل بشهرها حتّی قریه‌ها ارسال شود

و آن نفوس مبلّغین باید ملکوتی باشند ربّانی باشند رحمانی باشند نورانی باشند روح مجسّم باشند عقل مصوّر باشند و بنهایت ثبوت و استقامت و جانفشانی قیام کنند در سفر در قید زاد و توشه نباشند افکار را حصر در فیوضات ملکوت اللّه نمایند و تأییدات روح القدس طلبند و بقوّۀ الهی و انجذابی وجدانی و بشارتی ربّانی و تنزیه و تقدیسی سبحانی برائحۀ جنّت ابهی مشامها را معطّر کنند

و این مناجات را هر روز تلاوت نمایند

الهی الهی هذا طیر کلیل الجناح بطیء الطّیران ایّده بشدید القوی حتّی یطیر الی اوج الفلاح و النّجاح و یرفرف بکلّ سرور و انشراح فی هذا الفضآء و یرتفع هدیره فی کلّ الأرجآء باسمک الأعلی و تتلذّذ الآذان من هذا النّدآء و تقرّ الأعین بمشاهدة الآیات الهدی

ربّ انّی فرید وحید حقیر لیس لی ظهیر الّا انت و لا نصیر الّا انت و لا مجیر الّا انت وفّقنی علی خدمتک و ایّدنی بجنود ملائکتک و انصرنی فی اعلآء کلمتک و انطقنی بحکمتک بین بریّتک انّک معین الضّعفآء و نصیر الصّغرآء و انّک انت المقتدر العزیز المختار


١٣

لوح بافتخار احبّای کانادا

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ایالات کانادا صبح چهارشنبه ٢١ فبرایر ١٩١٧ در اطاق جمال مبارک در بیت مبارک عکّا از فم مرکز میثاق صادر گشت

احبّا و اماء رحمن در ایالات کانادا نیوفوندلند - پرنس ادوارد آیلند - نووا اسکوشیا - نیوبرنزویک - کوبک - ساسکاچوان - مانی‌توبا - انتاریو - آلبرتا - بریتیش‌ کلمبیا - یوکان - ماکنزی - کیواتین - یونگاوا - جزائر فرانکلین و گرین‌لند علیهم و علیهنّ التّحیّة و الثّنآء

هواللّه

یاران مهربانا و اماء رحمانا

لن‌ تری فی خلق الرّحمن من تفاوت در قرآن عظیم میفرماید که در مخلوقات الهیّه تفاوتی نیست و از این مستفاد میشود که حتّی در اقالیم نیز تفاوتی نه ولی اقلیم کانادا مستقبلش بسیار عظیم است و حوادثش بینهایت جلیل مشمول نظر عنایت الهیّه خواهد گشت و مظهر الطاف سبحانیّه خواهد شد زیرا عبدالبهآء در سیر و سیاحت بآن دیار نهایت سرور در آن اقلیم یافت

بسیاری از نفوس تحذیر از سفر به منتریال نمودند که اهل آن اقلیم اغلب کاتولیک و در نهایت تعصّب مذهبی و مستغرق در تقالید هستند ابداً قوّۀ استماع نداء ملکوت اللّه ندارند و پردۀ تعصّب چنان چشم‌ها را فراگرفته که از مشاهدۀ آیات کبری محروم‌اند و تقالید در قلوب چنان تمکّن یافته که اثری از حقیقت نگذاشته اگر شمس حقیقت بتمام قوّت در آن اقلیم بدرخشد ابرهای تاریک تقلید چنان افق را احاطه نموده که مشاهدۀ انوار مستحیل و ممتنع است

ولی این روایات در عزم عبدالبهآء فتوری نیاورد توکّل بحقّ نموده توجّه به منتریال کرد چون بآن شهر رسید ملاحظه شد که ابواب مفتوح و قلوب در نهایت استعداد و قوّۀ معنویّۀ ملکوت الهی هر حائل و مانعی را از میان برده در مجامع و کنائس آن دیار بنهایت سرور نداء بملکوت اللّه نمود و تخمی افشاند که ید قدرت الهی آبیاری خواهد کرد البتّه آن تخم سبز و خرّم خواهد شد و خرمنهای عظیمه تشکیل خواهد داد در ترویج تعالیم الهیّه هیچ منازع و مجادلی نیافت احبّائی که در آن شهر بودند در نهایت روحانیّت و غایت انجذاب بنفحات اللّه و بهمّت امة‌اللّه مسس ماکسول جمعی از ابناء و بنات ملکوت در آن اقلیم مجتمع و محشور و روز بروز غلیان در ازدیاد بود مدّت اقامت چند روزی بود ولی نتائجش در مستقبل موفور دهقانی چون بخاک پاک رسد در اندک زمانی کشت عظیمی نماید لهذا امیدوارم که در آینده منتریال چنان بفوران آید که آوازۀ ملکوت از آن اقلیم جهانگیر گردد و نفثات روح القدس از آن مرکز بشرق و غرب امریک رسد

ای احبّای الهی نظر بقلّت خویش و کثرت اقوام ننمائید پنج دانه گندم سبب برکت آسمانی گردد و هزار خروار زوان هیچ اثر و ثمری ندهد یک شجر پرثمر سبب حیات جمعی شود و هزار جنگل اشجار بی‌ثمر نتیجه ندارد ریگ هامون بسیار ولی لآلی کم بدست آید یک لؤلؤ بهتر از هزار صحرای ریگ علی‌الخصوص که این لؤلؤ مظهر برکت الهی است عنقریب هزاران لآلی از آن بوجود آید آن لؤلؤ بهر ریگی همدم گردد آن را لؤلؤ نماید

لهذا دوباره نگاشته میشود که مستقبل کانادا بسیار عظیم است چه از حیثیّت ملک و چه از حیثیّت ملکوت مدنیّت و آزادی روز بروز تزاید خواهد نمود هم‌چنین سحاب ملکوتی تخم هدایتی که در آنجا کشته شده آبیاری کند پس آرام نگیرید راحت مطلبید بلذائد این جهان فانی آلوده مشوید از هر قیدی آزاد گردید بجان و دل بکوشید که در ملکوت الهی تمکّن تام یابید کنز آسمانی بدست آرید روز بروز روشنتر شوید و در درگاه احدیّت مقرّب‌تر گردید مظهر فیوضات الهی شوید و مطلع انوار نامتناهی اگر ممکن است مبلّغین بسائر ولایات کانادا ارسال دارید و همچنین به گرین‌لند و بلاد اسکیموها مبلّغین بفرستید

این نفوس مبلّغین باید این ثیاب قدیم را بکلّی بیفکنند و قمیص جدیدی پوشند چنانچه حضرت مسیح میفرماید تولّد ثانی یابند یعنی همچنان که در دفعۀ اولی از رحم مادر تولّد یافتند این دفعه از عالم طبیعت تولّد یابند همچنان که از عالم رحم بیخبر ماندند از عالم طبیعت نیز بی‌خبر گردند بماء حیات و نار محبّت اللّه و روح القدس تعمید گردند بجزئی طعامی قناعت کنند و از مائدۀ آسمانی تناول نمایند از هوی و هوس بکلّی فراغت یابند ممتلئ از روح گردند بنفس پاک سنگ را لعل بدخشان نمایند و خزف را صدف کنند و مانند ابر بهاری خاک سیاه را گلشن و گلزار نمایند کور را بینا کنند کر را شنوا نمایند مرده را زنده کنند و افسرده را روشن و درخشنده نمایند

و علیکم و علیکنّ التّحیّة و الثّنآء

اللّهمّ یا الهی هؤلآء عباد انجذبوا بنفحات رحمانیّتک و اشتعلوا بالنّار الموقدة فی شجرة فردانیّتک و قرّت اعینهم بمشاهدة لمعات النّور فی طور احدیّتک

ربّ اطلق لسانهم بذکرک بین بریّتک و انطقهم بالثّنآء علیک بفضلک و عنایتک و ایّدهم بجنود من ملائکتک و اشدد ازورهم علی خدمتک و اجعلهم آیات الهدی بین خلقک

انّک انت المقتدر المتعالی الغفور الرّحیم

ناشرین نفحات اللّه هر روز صبحی این مناجات را تلاوت نمایند

الهی الهی تری هذا الضّعیف یتمنّی القوّة الملکوتیّة و هذا الفقیر یترجّی کنوزک السّماویّة و هذا الظّمآن یشتاق معین الحیاة الأبدیّة و هذا العلیل یرجو شفآء الغلیل برحمتک الواسعة الّتی اختصصت بها عبادک المختارین فی ملکوتک الأعلی

ربّ لیس لی نصیر الّا انت و لا مجیر الّا انت و لا معین الّا انت ایّدنی بملائکتک علی نشر نفحات قدسک و بثّ تعالیمک بین خیرة خلقک

ربّ اجعلنی منقطعاً عن دونک متشبّثاً بذیل عنایتک مخلصاً فی دینک ثابتاً علی محبّتک عاملاً بما امرتنی به فی کتابک

انّک انت المقتدر العزیز القدیر


١۴

لوح بافتخار احبّای ایالات متّحده و کانادا

که بافتخار احبّا و اماء رحمن ایالات متّحده و کانادا بعد از ظهر روز پنج‌شنبۀ ٨ مارچ ١٩١٧ در بالاخانۀ اسمعیل آقا در بیت مبارک حیفا از فم مرکز میثاق صادر گشت

هواللّه

ای نفوس آسمانی و ابناء و بنات ملکوت

خداوند در قرآن میفرماید و اعتصموا بحبل اللّه جمیعاً و لا تفرّقوا

هرچند در عالم امکان جهت جامعه بسیار که سبب الفت و اتّحاد بین بشر است مثلاً وطنیّت جهت جامعه است ملّیّت جهت جامعه است اتّحاد منافع جهت جامعه است وحدت سیاسیّه جهت جامعه است وحدت افکار جهت جامعه است و سعادت عالم انسانی بتأسیس و ترویج جهت جامعه است ولکن جمیع این تأسیسات فی‌الحقیقه اعراض است نه جوهر مجاز است نه حقیقت زیرا موقّت است نه مؤبّد چون موانع و وقایع عظیمه حاصل گردد این جامعیّت‌ها بکلّی از میان برود امّا جهت جامعۀ ملکوتی یعنی تأسیسات و تعلیمات الهی جهت جامعۀ ابدی است شرق و غرب را بهم ارتباط دهد وحدت عالم انسانی تأسیس نماید بنیان اختلاف براندازد بر جمیع جامعیّت‌ها غلبه کند مانند شعاع آفتاب ظلمات مستولی بر آفاق را بکلّی ازاله نماید حیات معنوی بخشد نورانیّت الهی جلوه نماید نفثات روح القدس معجزات آشکار کند خاور و باختر دست در آغوش یکدیگر شود جنوب و شمال هم‌عنان و هم‌افکار گردد مقاصد متضادّۀ متعارضه نماند نوایای مختلفه از میان برخیزد منازعۀ بقا زائل گردد خیمۀ وحدت عالم انسانی در قطب امکان سایه افکند پس جهت جامعه تعالیم الهی است که جامع جمیع مراتب است و شامل عموم روابط و ضوابط ضروریّه

ملاحظه کنید که اهل شرق و غرب در نهایت بیگانگی بودند حال چگونه آشنائی و یگانگی جستند اهل ایران کجا و اقصی بلاد امریکا کجا ببینید که قوّۀ آسمانی چه نفوذ عظیمی دارد که مسافت هزار فرسنگ حکم یک قدم یافته و شعوب مختلفه را که هیچ مناسبت و مشابهت بهمدیگر ندارند چگونه ارتباط و اتّحاد داده است للّه القدرة من قبل و من بعد انّ اللّه علی کلّ شیء قدیر

ملاحظه مینمائید که باران و حرارت و ضیاء شمس و لطافت نسیم چون جمع شود چه گلستانها تشکیل نماید این ریاحین و گلها و اشجار و گیاههای مختلفه را چگونه بیکدیگر ارتباط دهد و سبب زینت و حلاوت یکدیگر نماید حال وحدت فیض آفتاب و وحدت باران و وحدت نسیم چنان غلبه نموده که این اختلاف الوان و روائح و طعم‌ها سبب زینت و لطافت و حلاوت کلّ گشته و همچنین جهت جامعۀ الهی و فیض شمس حقیقت و نفثات روح القدس چون جمع گردد اختلاف شعوب و اختلاف اقالیم سبب رونق و زینت و حلاوت عالم انسانی گردد

لهذا احبّای الهی باید در عموم اقالیم امریکا بقوّۀ الهی سبب ترویج تعالیم آسمانی و تأسیس وحدت انسانی گردند تا هر یک از نفوس مهمّه قیام نمایند و در اطراف امریک نفخۀ حیات بدمند و جانی جدید بنفوس بخشند و بنار محبّت اللّه و ماء حیات و نفثات روح القدس نفوس را تعمید دهند تا ولادت ثانویّه تقرّر یابد در انجیل میفرماید المولود من الجسد جسد هو و المولود من الرّوح فهو روح

پس ای احبّای الهی بلاد متّحده و کانادا نفوس مهمّه‌ئی انتخاب نمائید و یا خود منقطع از راحت و آسایش دنیا شده بنفسه قیام نمائید و باقلیم آلاسکا و جمهوری مکزیکو و در جنوب مکزیکو یعنی امریکای مرکزی مثل گواتمالا - هوندوراس - سالوادر - نیکاراگوا - کستاریکا - پاناما و بلائیز و قطعۀ عظیمۀ امریکای جنوبی مثل آرژنتینا - یوروگوای - پاراگوای - برزیل - فرنچ گینا - دچ گینا - بریتیش گینا - ونزوئلا - کلمبیا - اکوادر - پرو - بولیوییا - چیلی و دستۀ جزائر وست اندیز مثل کوبا - های‌تی - پورتوریکو - جامیکا و سانتو دومینگو و دستۀ جزائر لسر انتیلیز و جزائر باهاما و جزائر برمودا و جزائر شرق و غرب و جنوب امریکای جنوبی مثل ترینیداد - فالکلند آیلندز - گالاپاگو آیلندز - جوآن‌فرناندز و توباگو سفر نمایند علی‌الخصوص در مدینۀ بهائیّه که در ساحل شرقی برزیل واقع است چون در قرون ماضیه اساساً این شهر به بهائیّه موسوم گشته هیچ شبهه‌ئی نیست که بالهام روح القدس بوده

لهذا احبّای الهی باید نهایت همّت را مبذول دارند و آهنگ الهی را در آن اقالیم بلند کنند و تعالیم آسمانی ترویج دهند و روح حیات ابدی بدمند تا آن کشور از پرتو فیوضات شمس حقیقت چنان روشن گردد که محسود و غبطۀ جمیع اقالیم گردد و همچنین جمهوری پاناما زیرا در آن نقطه خاور و باختر با یکدیگر اتّصال یافته و در میان دو محیط اعظم واقع این موقع در مستقبل بسیار مهم هر تعالیم که در آنجا تأسیس یابد شرق و غرب و جنوب و شمال را بیکدیگر ارتباط دهد

پس باید نیّت را خالص نمود و همّت را بلند کرد و قلوب عالم انسانی را بیکدیگر الفت داد و این مقصد جلیل جز بترویج تعالیم الهی که اساس ادیان مقدّسه است ممکن نه

ملاحظه کنید که ادیان مقدّسه چه خدمتی بعالم انسانی کرد دین تورات سبب عزّت و بزرگواری و ترقّی جمهور اسرائیل گشت نفثات روح القدس حضرت مسیح چگونه بین اقوام و طوائف مختلفۀ متنازعه الفت و اتّحاد بخشید و قوّۀ قدسیّۀ حضرت محمّد چگونه سبب اتّحاد و اتّفاق قبائل و عشائر مختلفۀ متقاتله در جزیرة العرب گردید که هزار عشیرت حکم عشیرت واحده یافت و جمیع نزاع و جدال از میان رفت کلّ متّحداً متّفقاً در ترقّیات مدنیّه کوشیدند و از ذلّت کبری رهائی یافته بعزّت ابدیّه رسیدند آیا هیچ جهت جامعه‌ئی اعظم از این در عالم وجود ممکن است در مقابل این جهت جامعۀ الهیّه جهت جامعۀ ملّیّت جهت جامعۀ وطنیّت جهت جامعۀ سیاسیّت و جهت جامعۀ افکار و آراء مثل ملعبۀ صبیان گردد

حال شما بکوشید که جهت جامعۀ ادیان مقدّسه که جمیع انبیا مبعوث بآن گشتند و روح تعالیم الهی است در جمیع اقالیم امریکا انتشار یابد تا هر یک مانند ستارۀ صبحگاهی از افق حقیقت بدرخشید و نورانیّت الهیّه بر ظلمات طبیعیّه غلبه نماید و عالم انسانی روشن گردد این است امر عظیم اگر بآن موفّق شوید جهان جهان دیگر گردد و روی زمین بهشت برین شود و تأسیسات ابدیّه گذاشته شود

هر نفسی که باطراف بتبلیغ رود در کوه و صحرا و خشکی و دریا دائماً این مناجات را تلاوت نماید

الهی الهی تری ضعفی و ذلّی و هوانی بین خلقک مع ذلک توکّلت علیک و قمت علی ترویج تعالیمک بین عبادک الأقویآء معتمداً علی حولک و قوّتک

ربّ انّی طیر کلیل الجناح اراد ان یطیر فی هذا الفضآء الّذی لا یتناها فکیف یمکن هذا الّا بعونک و عنایتک و تأییدک و توفیقک

ربّ ارحم ضعفی و قوّنی بقدرتک و ربّ ارحم عجزی ایّدنی بقوّتک و قدرتک

ربّ لو تؤیّد نفثات الرّوح اعجز الوری لبلغ المنی و تصرّف کیف یشآء کما ایّدت عبادک من قبل و کانوا اعجز خلقک و اذلّ عبادک و احقر من فی ارضک ولکن بعونک و قوّتک سبقوا اجلّآء خلقک و اعاظم بریّتک و کانوا ذباباً فاستنسروا و کانوا قنآءً فاستبحروا بفضلک و عنایتک و اصبحوا نجوماً ساطعةً فی افق الهدی و طیوراً صادحةً فی ایکة البقآء و اسوداً زائرةً فی غیاض العلم و النّهی و حیتاناً سابحةً فی بحور الحیاة برحمتک الکبری

انّک انت الکریم القویّ العزیز الرّحمن الرّحیم

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱:۰۰ بعد از ظهر