بنام خداوند یکتا

یا اسمی آثار افنان که ارسال داشتید عبد حاضر تمام آنرا ذکر نمود للّه الحمد بعنایت فائزند و در ظلّ سدره جمع ذکر جناب مبلّغ و جناب میرزا آقا و سایر افنان علیهم بهائی مذکور انشآءاللّه بذکر و ثنا و خدمت امر مؤیّدند

اینکه جناب افنان نبیل قبل ت‌ق علیه بهائی در باب مطلب جناب ملّا رج علیه بهآء اللّه نوشتند قبول شد نصف حقوق آن ارض را بفقرای آن ارض قسمت نمایند ولکن جهد کنند تا جمیع ناس بامری از امور مشغول گردند انّه ینزل من سمآء العنایة برکة من عنده انّه لهو الفضّال الکریم باینفقره بسیار تمسّک جویند قسمهای دیگر که از قبل بوده لایق شأن انسان نبوده و نیست انّا نحبّ ان نری احبّائنا مشتغلاً لا منتظراً قلم اعلی کل را به ما یرتفع به عزّهم و شأنهم و مقامهم امر فرموده و عنقریب آنچه از بحر اراده ظاهر شده در ارض مشاهده خواهد شد الأمر بیده یفعل و یحکم و هو الآمر الحکیم و از برای حقوق الهی قراریست معیّن بعد از تحقّق بیت العدل علی ما اراده اللّه حکم آن ظاهر میشود

ذکر جناب الف و س ارض صاد را نموده بودند انشآءاللّه باستقامت کبری فائز شوند و بکمال محبّت با اهل بیت سلطان‌الشّهدآء رفتار نمایند خدمت ایشان لدی الحقّ اینست که ذکر شد طوبی للسّامعین مخصوص ایشان لوح نازل و ارسال میشود جناب میرزا صادق انشآءاللّه به ما یحبّه اللّه مؤیّد شوند چندی قبل ذکر کل از قلم اعلی جاری از بعد هم لو شآء اللّه بآن فائز میشوند طوبی لمن یذکر الصّاد و ما ورد فیها عالم را احزان و بلایا احاطه نموده آنچه ذکر شد البتّه واقع خواهد شد در عبیداللّه ثانی ملاحظه کنید انّه سیّئة من سیّئات الذّئب و الرّقشآء چه مقدار از بلاد و نفوس که از شعلۀ نار نفسش سوختند و مفقود گشتند اگر عباد بانابه و رجوع فائز نشوند یرون ما لا رأت عین و العاقبة للمتّقین و آنچه از ارادۀ جناب افنان سیّد قبل میم علیه بهائی ذکر نمودند مقبول افتاد طوبی له حقّ شهادت میدهد در آنچه ذکر نموده‌اند صادقند و عملشان للّه بوده و هست لوح الهی که در سنین قبل مخصوص ایشان نازل و ارسال شد بر اینمقام شاهد و گواهست انّه لهو الشّاهد الخبیر ولکن باید آنچه از مشرق امر ظاهر شود بکمال روح و ریحان بآن عمل نمایند تا از نفوسیکه از بحر رضا آشامیده‌اند محسوب گردند لعمر اللّه اینمقام بسیار بلند است چنانچه نقطۀ بیان میفرماید جمیع باید سعی نمایند تا بکلمۀ رضا فائز شوند ارادۀ ایشان قبول شد نزد خود ایشان بماند و بتجارت مشغول شوند آنچه حاصل شد نصف آنرا خود تصرّف نمایند و نصف دیگر بآنچه امر صادر گردد عمل شود فی‌الحقیقه این وجه را قبول نمودیم و علامت قبول آنکه صد تومان آنرا بدو محل ارسال دارند نصف آن در اسکندریّه نزد جناب آقا محمّد مخصوص ایتام آقا علی قراباغی علیه بهآء اللّه که در مصر بافق اعلی صعود نموده و نصف دیگر در ارض ک بامّ حرم برسانند چه که مدیون شده‌اند و در مابقی عمل نمایند بآنچه ذکر شد

و امّا فقرۀ جناب میرزا محمّد از افنان علیه بهائی قد قضی الأمر و بلغ الوجه الی جودیّ جود ربّه المعطی الکریم

یا مهدی این اعمال خالصه آثار آن در ارض نافذ و ساری همان قسم که اعمال نفوس خبیثه سبب و علّت بلایا و رزایای ارضست این اعمال طیّبۀ خالصه هم که لوجه اللّه ظاهر میشود سبب حیات و علّت ظهورات خیریّه بوده و خواهد بود جمیع افنان را تکبیر میرسانیم و بشارت میدهیم انشآءاللّه موفّق بوده و هستند ینبغی لهم ان یشکروا اللّه فی اللّیالی و الأیّام انّه ایّدهم بفضله و عرّفهم سبیله و انطقهم بثنائه و اشهدهم ما منعت عنه عیون اکثر العباد و اسمعهم ما لا فاز باصغائه من فی البلاد الّا من شآء اللّه مالک یوم الدّین البهآء من لدنّا علیهم

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر