محبوب مکرّم جناب سمندر علیه بهآء اللّه الأبهی بلحاظ انور منوّر فرمایند

١۵٢١

هو اللّه تعالی شأنه العظمة و الاقتدار

عرض این فانی خدمت سمندر نار الهی آنکه الحمد للّه در هر پوسته از نفحات طیّبۀ آنحضرت شمّ جان معطّر و روان در اهتزار و منوّر در اینصورت آنچه ذکر شود البتّه کمست و آنچه نوشته شود البتّه اندک لذا آنمحبوب را وکیل مینمایم نزد آنمحبوب که آنچه از شرایط اتّحاد و یکرنگی و اعلاء مقام محبّت و مودّت و یگانگی است از قول خود از جانب این بنده بخود بگوئید از بیانات مظهر اسماء و صفات که بآنجناب و اسماء مذکورۀ در کتاب آنجناب ارسال شد معلوم میشود که این عبد لیلاً و نهاراً در تحریر مشغول لذا اگر گاهی در ارسال جواب تأخیر شود انشآءاللّه عفو خواهند فرمود

و عرض دیگر آنچه بآنحضرت رسیده از بابت حقوق اللّه از هر نفس و هر جا بواسطۀ سلطان‌الشّهدآء حضرت اسم اللّه حاء علیه منکلّ بهآء ابهاه باینعبد فانی رسید نسأل اللّه بأن یوفّق الّذین عملوا بما امروا به فی الکتاب و ینزل علیهم من سمآء فضله نعمة و رحمة و برکة من عنده انّه لهو العزیز الوهّاب فی‌الحقیقه امر حقوق الهی امر بزرگی است بر جمیع ادای آن لازم چه که اوست سبب نعمت و برکت و خیرات و ما یکون مع کلّ نفس فی کلّ عالم من عوالم ربّها الغنیّ الکریم

عرض دیگر چندی قبل یعنی چند شهر قبل جناب اسم اللّه حضرت جمال علیه منکلّ بهآء ابهاه دستخطّی باینعبد مرقوم فرموده بودند جواب عرض شد ولکن نظر بانقلابات اطراف ارسال نشد و همچنین چندی قبل باز هم جواب عرض شد و ارسال نشد تا در این کرّه دستخطّ سیّم ایشان رسید تلقاء عرش عرض شد مخصوص ایشان و نفوس مذکوره که در کتاب ایشان بود آیات بدیعۀ منیعه نازل ولکن در این کرّه هم نظر بثقل پوسته ارسال نشد انشآءاللّه از بعد ارسال میشود و آنمحبوب بزیارت آن فائز میگردند و انشآءاللّه جواب عرایض لاوی هم ارسال میشود در هر حال باید آنمحبوب افق حکمت را ناظر باشند اکثری از نفوس عالم بمکر و حیله ظاهرند لذا باید حکمت را مراقبت نمود و در هر امری از امور باو ناظر بود نسئله تعالی بأن یؤیّد حضرتک کما ایّدک و یحفظک لخدمة امره بین خلقه انّه لهو المقتدر القدیر اگر مجال بود هرآینه از مدینۀ خلوص ریاحینهای وداد و گلهای اتّحاد و نغمات عندلیب محبّت و تغرّدات حمامۀ مودّت و اطوار طیور معرفت و اوراق اشجار ذکر و حکمت و صداهای خوش سدره‌های مرتفعه و آبهای خوش روحانی ارسال میشد ولکن از کثرت اشغال و تحریرات متواتره بیش از این این خادم فانی مجال نیافت انشآءاللّه اگر حیات عنایت شود بتلاقی مافات پردازد از حقّ میطلبم لایزال این عبد را باثر کلک روحانی آنمحبوب جانی مسرور دارد

دیگر چه عرض نمایم از شعلۀ نار محبّت در حینیکه ذکر جناب اخوی علیه بهآء اللّه از قلم و یا لسان جاری میشود علم اللّه نار الشّوق ظهرت و نور الخلوص قد بزغ در اینصورت قلم خود را عاجز مشاهده نماید ولکن نظر بآنکه اظهار خلوص نزد دوستان حقیقی لدی المحبوب محبوبست لذا اینعبد فانی بصدهزار شوق و اشتیاق خدمت ایشان تکبیر مقدّس از شئونات عرضیّه معروض میدارد نسئله تعالی بأن تقرّ العیون بلقائه انّه لهو المجیب البهآء علی حضرتک و علیه و علی کلّ مؤمن فاز بعرفان اللّه المهیمن القیّوم

خ‌ادم

فی ٩ رمضان سنة ۱۲۹۶

[یادداشت]

  • ١

    ارقام ٢ و ۵ و ١ بر طبق حساب ابجد بترتیب معادل عددی حروف ”ب“ و ”ه“ و ”الف“ است که مجموع آنها کلمه ”بها“ را تشکيل ميدهد.

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر