جناب آقا سیّد ابوطالب علیه بهآء اللّه

هو الشّاهد من افقه الأعلی

قل الهی الهی لک الحمد بما اسمعتنی ندائک و هدیتنی الی صراطک و اریتنی آثار قلمک الأعلی و دعوتنی الی الذّروة العلیا اسئلک یا فالق الأصباح و مسخّر الأریاح بحفیف سدرة المنتهی و صریر قلمک یا مولی الوری و مالک العرش و الثّری و بأمواج بحر بیانک و اسرار کتابک بأن تجعلنی مؤیّداً علی خدمتک و ناطقاً بثنائک و عاملاً بما امرتنی به فی کتابک ای ربّ انت تعلم ما عندی و لا اعلم ما عندک اسئلک بنفحات آیاتک و ظهورات سلطنتک بأن توفّقنی علی حفظ ما اعطیتنی بجودک و مواهبک و فضلک و الطافک انّک انت المقتدر علی ما تشآء لا اله الّا انت العلیم الحکیم ای ربّ قدّر لی ما یقرّبنی فی کلّ الأحوال الیک لأقوم علی خدمتک بین عبادک انّک انت القویّ الغالب القدیر

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳، ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر