هو العالم الحکیم

قل الهی الهی اشهد بوحدانیّتک و فردانیّتک و اعترف بما نطقت به السن انبیآئک و رسلک و ما انزلته فی کتبک و صحفک و زبرک و الواحک ای ربّ انا عبدک و ابن عبدک اشهد بلسان ظاهری و باطنی بانّک انت اللّه لا اله الّا انت الفرد الواحد المقتدر العلیم الحکیم آه آه یا الهی من جریراتی العظمی و خطیئاتی الکبری و من غفلتی الّتی منعتنی عن التّوجّه الی مشرق آیاتک و مطلع بیّناتک و عن النّظر الی تجلّیات انوار فجر ظهورک و مشاهدة آثار قلمک فآه آه یا مقصودی و معبودی لم ادر بایّ مصیبة من مصائبی انوح و ابکی ءانوح علی ما فات عنّی فی ایّام فیها اشرق و لاح نیّر الظّهور من افق سمآء ارادتک ام انوح و ابکی عن بعدی عن ساحة قربک اذ ارتفع خبآء مجدک علی اعلی الاعلام بقدرتک و سلطانک کلّما زاد یا الهی رأفتک فی حقّی و صبرک فی اخذی زادت غفلتی و اعراضی قد ذکرتنی اذ کنت صامتاً عن ذکرک و اقبلت الیّ بمظهر نفسک اذ کنت معرضاً عن التّوجّه الی انوار وجهک و نادیتنی اذ کنت غافلاً عن اصغآء ندآئک من مطلع امرک وعزّتک قد احاطتنی الغفلة من کلّ الجهات بما اتّبعت النّفس و الهوی فآه آه ارادتی منعتنی عن ارادتک و مشیّتی حجّبتنی عن مشیّتک بحیث تمسّکتُ بصراطی تارکاً صراطک المستقیم و نبأک العظیم تری و تسمع یا الهی حنینی و بکآئی و ضجیجی و ذلّتی و بلآئی ای ربّ هیکل العصیان اراد امواج بحر غفرانک و عفوک و جوهر الغفلة بدائع مواهبک و الطافک فآه آه ضوضآء الغفلة منعتنی عن اصغآء بیانک و نعاق خلقک حجّبنی عن النّظر الی افق امرک وعزّتک احبّ ان ابکی بدوام ملکک و ملکوتک فکیف لا ابکی ابکی بما منعت عینی عن مشاهدة انوار شمس ظهورک و اذنی عن اصغآء ذکرک و ثنآئک وعزّتک یا اله العالم و سلطان الامم احبّ ان استر وجهی تحت اطباق الارض و ترابها من خجلتی و بما اکتسبت ایادی غفلتی فآه آه کنت معی و سمعت منّی ما لا ینبغی لک و بفضلک سترت عنّی و ما کشفتَ سوء حالی و اعمالی و اقوالی فآه آه لم ادر ما قدّرت لی من قلمک الاعلی و ما شآئت مشیّتک یا مالک الاسمآء و فاطر السّمآء فآه آه ان یمنعنی قضآئک المحتوم عن رحیقک المختوم اسئلک بنفحات وحیک و انوار عرشک و بالّذی به تضوّع عرف قمیصک فی الحجاز و بنور امرک الّذی به اشرقت الارض و السّمآء بان تجعلنی فی کلّ الاحوال مقبلاً الیک منقطعاً عن دونک و متمسّکاً بحبلک و متشبّثاً باذیال ردآء جودک و کرمک و اختار لنفسی ما اخترته لی بعنایتک الکبری و مواهبک العظمی یا من فی قبضتک زمام الاشیآء لا اله الّا انت ربّ العرش و الثّری و مالک الآخرة و الاولی

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۱۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر