بنام دوست یکتا

قلم اعلی اهل بها را بفیوضات رحمانیّه بشارت میدهد و جمیع را نصیحت میفرماید تا کل بنصح ‌اللّه مالک اسما بما اراده ‌المحبوب فائز شوند جدال و نزاع و فساد مردود بوده و هست باید احبّای الهی بلحاظ محبّت در خلق نظر نمایند و بنصایح مشفقانه و اعمال طیّبه کل را بافق هدایت کشانند بسا از نفوس که خود را بحق نسبت داده‌اند و سبب تضییع امر اللّه شده‌اند اجتناب از چنین نفوس لازم و بعضی از ناس که بمقصود اصلی در ایّام الهی فائز نشده‌اند و رحیق معانی از کأس بیان نیاشامیده‌اند از اعمال غافلین و افعال مدّعین متوهّم شوند چنانچه مشاهده شد بعضی از نفوس که بسماء ایمان ارتقا جستند بسبب اعمال و اقوال انفس کاذبه از افق عزّ احدیّه محتجب ماندند مع آنکه سالها این فرد را شنیده‌اند

گر جملۀ کائنات کافر گردد

بر دامن کبریاش ننشیند گرد

بعضی از عباد آنچه از مدّعیان محبّت ملاحظه نمایند بحق نسبت میدهند فبئس ما‌ هم یعملون در جمیع اعصار اخیار و اشرار بوده و خواهند بود اگر نفسی تصوّر و تفکّر در ظهور شموس حقیقت نماید واضح و لائح شود که صادق و کاذب در هر عصری بوده و خواهد بود ان اعتبروا یا اولی الابصار قلوب طاهره و ابصار منیره و نفوس زکیّه باید در جمیع احیان بافق امر ناظر باشند نه باعمال و اقوال مدّعیان و کاذبان از حق جلّ جلاله مسئلت نمائید جمیع را هدایت فرماید و برضای مطلع آیات که عین رضای اوست فائز فرماید انّه لهو المجیب المعطی الغفور الکریم محض فضل و عنایت این لوح از سماء مشیّت الهیّه نازل تا جمیع احبّا بما اراد ‌اللّه مطّلع شوند و از شرور نفوس امّاره احتراز نمایند هر متکلّمی را صادق ندانند و هر قائلی را از اهل سفینۀ حمرا نشمرند انّه لهو المبیّن المتکلّم الصّادق المتعالی العزیز الامین

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر