سرک

جناب عبداللّه

بنام گویای دانا

یا عبداللّه مظلوم عالم جمیع امم را در کلّ اوان و احیان بحق دعوت مینماید و مقصود از این ظهور آنکه سحاب ظلم مرتفع شود و آفتاب عدل از خلف حجاب اشراق نماید تا جمیع اهل عالم در مهد امن و امان ساکن و مستریح شوند ای دوستان بمنزلۀ سراج باشید از برای عالم ظلمانی و بمثابۀ نور باشید از برای تاریکی با جمیع اهل عالم بکمال محبّت رفتار کنید اجتناب و جدال و فساد کل در این ظهور اعظم منع شده نصرت باعمال طیّبه و اخلاق مرضیّه بوده و خواهد بود تمسّکوا بالاستقامة الکبری فی امر ربّکم مالک الوری ثمّ اعملوا بما امرتم به فی کتاب ربّکم العلیم الحکیم

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.

آخرین ویراستاری: ۸ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۴:۰۰ بعد از ظهر