جناب میرزا ابوالفضل علیه بهآء اللّه

بنام خداوند یکتا

حمد مقدّس از ذکر و بیان مقصود امکان را لایق و سزاست که بیک کلمهٴ مبارکهٴ علیا عالم را بمیزان عدل سنجید و جزا بخشید این کلمه گاهی کوثر بقا از او جاری و هنگامی نفحهٴ روح القدس از آن متضوّع اوست بحر حیوان لمن فی الامکان و اوست آیت قدم مابین امم و مطلع الهام لجذب انام تعالت قدرتها و تعالت سلطنتها و احاط نورها بظهورها نفخ فی الصّور و قام من فی القبور و بتوجّهها توجّهت الکائنات الی انوار الوجه و بحرکتها تحرّکت الممکنات فی ساحة العرش

یا فضل علیک بهآء اللّه مالک العدل در جمیع احوال در سجن اعظم از قلم و لسان مالک قدم مذکور بوده و هستی للّه الحمد از ید عطا رحیق بیان را باسم مالک ادیان آشامیدی روز روز نصرتست طوبی لناصر ما منعته فراعنة القوم و لا جبابرة الیوم انت الّذی ما منعک ضوضآء النّاعقین و لا سطوة الظّالمین نسأل اللّه تبارک و تعالی ان یجعلک ناصر دینه و حافظ ذکره و القائم علی خدمة امره المتین کذلک نطق لسان الایقان فی ملکوت البیان فضلاً من لدی اللّه مالک هذا الیوم البدیع انّک اذا فزت بلوحی و وجدت منه عرف بیانی قل

الهی الهی لک البهآء بما هدیتنی الی افق ظهورک و نوّرتنی بأنوار فضلک و رحمتک و انطقتنی بثنائک و اریتنی آثار قلمک

اسألک یا مالک ملکوت الأسمآء و فاطر الأرض و السّمآء بحفیف سدرة المنتهی و ببیانک الأحلی الّذی به انجذبت حقائق الأشیآء ان ترفعنی باسمک بین عبادک انا الّذی طلبت فی اللّیالی و الأیّام القیام لدی باب فضلک و الحضور امام کرسیّ عدلک ای ربّ لا تطرد من تمسّک بحبل قربک و لا تمنع الّذی قصد مقامک الأعلی و الذّروة العلیا و الغایة القصوی المقام الّذی فیه تنادی الذّرّات بأفصح البیان الملک و الملکوت و العظمة و الجبروت للّه المقتدر العزیز المنّان

یا فضل علیک بهائی و عنایتی اولیا را آگاه نما یوم یوم بیانست باید بجنود حکمت و برهان اهل امکان را هدایت نمود و بشاطی بحر عرفان راه فرمود امر اللّه اعظم است از کلّ عظیم و در لوح دنیا این کلمهٴ علیا از قلم اعلی نازل از حرکت قلم اعلی روح جدید معانی بامر آمر حقیقی در اجساد الفاظ دمیده شد و آثارش در جمیع اشیای عالم ظاهر و هویدا اینست بشارت اعظم که از قلم اسم اعظم جاری شده طوبی للمتبصّرین انّک اذا وجدت نفحات الوحی و اخذتک انوار الوجه قل

لک الحمد یا الهی بما هدیتنی الی افق ظهورک و جعلتنی مذکوراً باسمک اسألک بتجلّیات انوار شمس عطائک و تموّجات بحر کرمک ان تجعل فی بیانی اثراً من آثار کلمتک العلیا لتنجذب به حقائق الأشیآء انّک انت المقتدر علی ما تشآء بقولک العزیز البدیع

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.