ق

جناب جواد علیه بهآء اللّه

هو النّاطق فی ملکوت البیان

طوبی لک یا جواد بما وجدناک مستقیماً علی الأمر علی شأن ما منعتک جنود العالم عن مالک القدم و لا شؤونات الدّنیا من هذا الأفق الأعلی انّ ربّک لهو العزیز العلّام انّا ذکرنا الّذین آمنوا فی هناک و اجبنا الّذین حضرت عرائضهم فی هذا المقام الّذی جعله اللّه مطاف الملإ الأعلی فی کلّ الأحیان ان استمع یا جواد مرّةً اخری ندائی الأحلی الّذی ارتفع فی ملکوت الانشآء انّه لا اله الّا انا العزیز الوهّاب انّا سمعنا ندائک و شاهدنا قیامک علی هذا الأمر الّذی به قرّت الأبصار و ذکرناک بهذا الذّکر الأعظم لتشکر ربّک منزل الآیات

انشآءاللّه باید در لیالی و ایّام بذکر مالک انام مشغول باشی انّه یذکر من ذکره و یری من قام علی خدمة امره العظیم جمیع دوستان را تکبیر برسان مخصوص ورقاتی که در آن بیت ساکنند و نفحات محبّت الهی از ایشان متضوّعست قلم اعلی در کلّ احیان و اوان ندا میفرماید ولکن آذان واعیه قلیل بوده و خواهد بود البتّه هر گوشی قابل اصغای ندای مالک اسماء نبوده و هر قلبی لایق حبّش نه طوبی از برای نفسی که امروز بخدمت قیام نمود و بذکر حقّ مشغول شد چه که اعمال پسندیده بدوام ملک و ملکوت باقی خواهد ماند

در ناقۀ صالح تفکّر کن چون در راه دوستی پی شد جمیع السن عالم از آن روز الی الیوم الّذی لا آخر له بذکر و ثنایش ناطق بوده و خواهند بود انّ ربّک لهو المقتدر القدیر یفعل ما یشآء و یحکم ما یرید طوبی لنفس فازت بآیاتی و تحرّک علی ذکرها قلمی آنچه در ارض موجود و مشهود است معدوم خواهد شد و ما یبقی ما جری من قلم ربّک لک ان اشکر و قل لک الحمد یا بحر الکرم و لک الثّنآء یا محبوب العارفین الحمد للّه ربّ العالمین

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.