عبداللّه علیه بهآء اللّه

بنام خداوند یکتا

این کتابیست از مظلوم آفاق بیکی از دوستانش که از مقام خود هجرت نموده تا آنکه بافق اعلی فائز گشته و کوثر وصال را از ایادی عطاء مالک اسماء آشامیده طوبی له و لأبیه الّذی فاز بالدّخول فی هذا المنظر الکریم ای عبداللّه انشآءاللّه بعنایت محبوب عالمیان موفّق شوی بر اموری که سبب اعلاء کلمة اللّه شود مابین عباد او در کلّ احیان بافق رحمن ناظر باش و بکمال صدق و صفا و امانت و دیانت مابین ناس مشی نما قسم بآفتاب وحی که از مشرق بیان طالع شده که افعال مرضیّه و اعمال پسندیده سبب اعلا و استعلاء وجود عباد است طوبی لمن تزیّن بردآء الأخلاق الّتی انزلها اللّه فی الکتاب حسب الاذن باین سفر توجّه مینمائی انشآءاللّه باید بما ینبغی عامل شوی از حقّ میطلبیم در جمیع احوال ترا مؤیّد فرماید بآنچه رضای او است البهآء علیک و علی الّذین اقبلوا الی افق الأمر و آمنوا باللّه العلیّ العظیم

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.