جناب آقا علی اکبر علیه بهآء اللّه

بسمی المهیمن علی الأسمآء

یا علی قبل اکبر ظالم ارض یاء قصد اطفای نور نموده و عمل کرده آنچه را که از اوّل دنیا الی حین احدی مرتکب نشده قسم بنور بیان که آنچه کرده سبب اعلای کلمهٴ مبارکه بوده و هست رغماً لأنفه و لمن معه و یحبّه بشارت حقیقی آنکه اولیای الهی قصد صعود نمودند و جان در سبیل مقصود عالمیان فدا کردند طوبی لک بما نزّل لک هذا الکتاب المبین

این سند از کتابخانهٔ مراجع بهائی دانلود شده است. شما مجاز هستید از متن آن با توجّه به مقرّرات مندرج در سایت www.bahai.org/fa/legal استفاده نمائید.