Loading...

داستانی در حال رقم خوردن است. داستان پیشرفت بشریت در طول تاریخ. پیشرفتی که بر اثر تعالیم پیامبران الهی به پیش می‌رود. پیامبرانی که طی مراحل مختلف پیشرفت، راهنمای بشر بوده‌اند و اکنون او را به آستانه دوران بلوغ رهنمون می‌سازند.

دویست سال پیش، پیامبری چشم بر این عالم گشود به نام بهاءالله با ارمغانی از تعالیمی برای این عصر که به تفرقه و بیگانگی بشر پایان می‌بخشد. تعالیمی که سرانجام، وحدت عالم انسانی را محقق می‌سازد.

در خلال سرگذشت مردمانی با پیشینه‌های گوناگون از گوشه و کنار جهان می‌آموزیم که چگونه زندگی آنان با نور تعالیم حضرت بهاءالله متحول و منور شده است.

گزارش كنفرانس‌ها

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید

شرایط استفاده

© Bahá’í World Centre 2017

با رعایت حدود زیر، کل یا بخشی از این فیلم را می¬توان آزادانه و بدون نیاز به کسب اجازۀ خاص تکثیر کرد:

  1. مرکز جهانی بهائی حق نشر کامل این فیلم را برای خود محفوظ می¬دارد؛

  2. بر طبق این شرایط شما به جز حق محدود برای استفاده از فیلم بر اساس این شرایط، هیچ حق یا مجوزی بر محتوا پيدا نمی‌کنيد؛

  3. شما می¬توانید برای هر استفادۀ غیرتجاری [صرفاً برای جوامع بهائی]، کل یا بخشی از فیلم را تکثیر، نسخه¬برداری، توزیع یا منتشر کنید یا آن را به نمایش گذارید، امّا حقّ تغییر، ویرایش، اقتباس از آن برای ساختن فیلم‌های دیگر، و یا استفاده از آن به هر شیوه‌ای که با منظور اصلی فیلم ناسازگار باشد را ندارید؛

  4. این اعلامیّۀ حق مؤلف باید همیشه به هر نسخۀ تکثیر شده از این اثر پیوست شود.

MP4 – کیفیت استاندارد

MP4 – کیفیت بالا