پیروان حضرت بهاءالله در سراسر عالم، به همراه دوستان خویش، با اشتیاق و جدیت در جهت رفاه جامعه خود و پیشرفت اجتماع می ‌کوشند. «آغوشی فراگیر»، برخی از تجارب و بینشهای به دست آمده در سطح محله ها و دهکده ها، در نقاط دورافتاده و شهری را به تصویر می ‌کشد. در اینجا یک فرایند بنای جوامعی پویا و هدفمند از خلال فعالیتهای فردی و جمعی در حال نمایان شدن است. محرک این فرایند، تعهد به یادگیری بر اساس بیان حضرت بهاءالله است که می ‌فرمایند: «اسباب آنچه ذكر شد از عالم الفاظ و اقوال بعرصهء شهود و ظهور آيد».

گزارش كنفرانس‌ها

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید

MP4 – کیفیت استاندارد

MP4 – کیفیت بالا

DVD (NTSC)