سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

کتابخانهٔ آثار بهائی منبع اینترنتی رسمی نصوص بهائی است و شامل منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، حضرت باب، حضرت عبدالبهاء، حضرت شوقی افندی و بيت العدل اعظم و سایر متون بهائی می‌‌‌باشد.