آئین بهائی

وب‌سایت جامعۀ جهانی بهائی

نوری برای عالم

داستانی در حال رقم خوردن است. داستان پیشرفت بشریت در طول تاریخ. پیشرفتی که بر اثر تعالیم پیامبران الهی به پیش می‌رود. پیامبرانی که طی مراحل مختلف پیشرفت، راهنمای بشر بوده‌اند و اکنون او را به آستانه دوران بلوغ رهنمون می‌سازند.

دویست سال پیش، پیامبری چشم بر این عالم گشود به نام بهاءالله با ارمغانی از تعالیمی برای این عصر که به تفرقه و بیگانگی بشر پایان می‌بخشد. تعالیمی که سرانجام، وحدت عالم انسانی را محقق می‌سازد.

در خلال سرگذشت مردمانی با پیشینه‌های گوناگون از گوشه و کنار جهان می‌آموزیم که چگونه زندگی آنان با نور تعالیم حضرت بهاءالله متحول و منور شده است.

لطفاً قبل از دانلود به شرایط استفاده رجوع نمائید