کتابخانه

عرض این فانی خدمت سمندر نار الهی آنکه الحمد للّه در هر پوسته از نفحات طیّبۀ آنحضرت شمّ جان معطّر

فهرست مطالب

[یادداشت]

  • ١

    ارقام ٢ و ۵ و ١ بر طبق حساب ابجد بترتیب معادل عددی حروف ”ب“ و ”ه“ و ”الف“ است که مجموع آنها کلمه ”بها“ را تشکيل ميدهد.