سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

"اگر نفسی در بحور مستورهٴ در این کلمهٴ علیا تفکّر نماید فی‌الجمله بر مقام این امر اعظم اقدس اعلی آگاه شود."

— حضرت بهاءالله، منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله


آثار حضرت بهاءالله

در اواسط قرن نوزدهم میلادی، حضرت بهاءالله (١٨١٧–١٨٩٢) ظهور الهی جدیدی به بشریّت ارائه فرمودند. مدّت چهل سال هزاران آیه، لوح و کتاب یعنی بالغ بر صد مجلّد آثار الهی از قلمشان جاری گشت. این مجموعه شامل بخشی از آثار عمدهٔ حضرت بهاءالله است.

آثار حضرت باب

حضرت باب (۱۸۱۹–۱۸۵۰) مظهر الهى مستقلّى بودند که رسالتشان افتتاح دوری جدید در سیر تکامل روحانی بشریّت بود. آثارشان راه را برای ظهور حضرت بهاءالله آماده نمود. مجموعهٔ مختصری از آثار حضرت باب در اینجا ارائه شده است.

آثار و خطابات حضرت عبدالبهاء

حضرت بهاءالله در وصیّتنامهٔ خویش پسر ارشدشان حضرت عبدالبهاء (۱۸۴۴–۱۹۲۱) را مبیّن تعالیم خویش و مرجع آئین بهائی بعد از خود منصوب فرمودند. آثار حضرت عبدالبهاء و متون موثّق بیانات شفاهی ایشان بخش عمده‌ای از آثار بهائی را تشکیل می‌دهد. این مجموعه شامل بخشی از مهمترین آثار حضرت عبدالبهاء است.