حقوق انحصاری

تمام مطالب و منابع این وب‌سایت، شامل، ولی نه محدود به، متون، عکس‌ها، تصاویر، تصویرگری‌ها، نقشه‌ها ، کلیپ‌های صوتی و تصویری («محتوا») توسط حقوق انحصاری، نام‌های بازرگانی و حقوق مالکیت معنوی محافظت می‌شود. «جامعۀ جهانی بهائی» (BIC)، حقوق کامل «محتوا» را تحت تمامی قوانین مربوط ملّی و بین‌المللی برای خود محفوظ نگاه می‌دارد.

حریم خصوصی

بازدیدکنندگان این وب‌سایت ردیابی نمی‌شوند به استثناء مواردی برای جمع‌آوری داده‌های آماری که در این صورت نیز فرد کاربر مورد شناسایی قرار نمی‌گیرد. در مواردی که از کوکی‌ها (cookie) برای فراهم آوردن عملکردهای ضروری استفاده می‌شود، نحوۀ استفادۀ سایت توسط کاربر ردیابی نمی‌شود و اطّلاعات قابل‌شناسایی و فردی ذخیره نمی‌گردد. برای جلوگیری از هر گونه دسترسی غیرمجاز به اطّلاعات جمع‌آوری‌شده و نیز استفاده و افشا کردن آنها تدابیر و اقداماتی صورت گرفته است. لطفاً توجه داشته باشید که احتمال دارد این وب‌سایت دربرگیرندۀ لینک‌هایی به وب‌سایت‌هایی با قوانین متفاوت در مورد حریم خصوصی باشد.

شرایط استفاده

شما می‌توانید مشروط بر رعایت موارد زیر، به محتوای این وب‌سایت دسترسی داشته باشید و از آن استفاده نمایید:

این شرایط می‌تواند در هر زمان بدون اطّلاع قبلی مورد بازنگری قرار گیرد.


تاریخ آخرین به روز‌رسانی: ۲نوامبر ۲۰۱۴