«انّ ربّکم الرّحمن یحبّ ان یری من فی الأکوان کنفس واحدة و هیکل واحد.» (ترجمه به مضمون: به درستی، پروردگار بخشندۀ تو دوست دارد که مردم روی زمین را همچون یک نفس و یک هیکل ببیند.)— حضرت بهاءالله

در هزاران هزار نقطه در سراسر عالم، تعالیم حضرت بهاءالله الهام‌بخش افراد و جوامع در تلاش‌هایشان برای بهبود زندگی خود و مشارکت در پیشبرد تمدّن است. در میان موضوعات اساسی که اعتقادات بهائی بدان‌ها می‌پردازد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: خدای یکتا و دین واحد، یگانگی نوع انسان و رهایی از دام تعصّبات، شرافت ذاتی نوع انسان، ظهور تدریجی حقایق دینی، پرورش خصائص روحانی، تلفیق عبادت و خدمت، برابری زن و مرد، تطابق علم و دین، محوریّت عدالت در تلاش‌های انسانی، اهمّیّت تعلیم و تربیت و مقتضیّات روابطی که با نزدیک شدن نوع انسان به دوران بلوغ جمعی‌اش باید افراد، جوامع و مؤسّسات را به یکدیگر پیوند دهد.

در این قسمت برخی از تعالیم بهائی در چند بخش موضوعی با عناوین حیات روح، خداوند و جهان خلقت، روابط ضروری و صلح عمومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به علاوه بخش عهد و میثاق حضرت بهاءالله خلاصه‌ای از تاریخ دیانت بهائی به همراه شرح مختصری از حیات حضرت باب، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و حضرت شوقی افندی ارائه می‌دهد. این بخش همچنین به معرفی بیت العدل اعظم می‌پردازد؛ مؤسّسه‌ای که توسط حضرت بهاءالله وضع شده و امروز جامعۀ بهائی به تمامی، برای کسب هدایت در مسیر به کارگیری تعالیم حضرت بهاءالله به آن رجوع می‌نماید.

برای آشنایی بیشتر با اعتقادات بهائی می‌توانید از کتابخانۀ مراجع بهائی بازدید به عمل آورید. این کتابخانه آثار حضرت باب، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبهاء و همچنین تألیفات و ترجمه‌های حضرت شوقی‌افندی را به علاوۀ گزیده‌ای از بیانیه‌ها و مکاتبات بیت العدل اعظم در اختیار خواننده قرار می‌دهد.