«با توجه به اینگونه عقاید و افکار، بهائیان می‌کوشند تا حدّی که امکاناتشان اجازه دهد، با تعداد فزاینده‌ای از جنبش‌ها، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد همکاری نمانید و به اقدامات مشترکی بپردازند که بر اتحّاد و یگانگی می‌افزاید، رفاه عالم انسانی را ترویج می‌دهد و به همبستگی جهانی کمک می‌نماید.»

— بیت ‌العدل ‌اعظم

حضرت بهاءالله به پیروان خود چنین توصیه می‌فرمایند: «امروز را نگران باشيد و سخن از امروز رانيد.»

بدین ترتیب، بهائیان در سراسر عالم، هم به صورت فردی و هم جمعی، می‌کوشند تا در حیات اجتماع مشارکت جویند و دوشادوش گروه‌های مختلف در پیشبرد تمدّن مادّی و روحانی سهیم باشند.

در این قسمت، دو حوزۀ مکمّل از فعّالیّت مورد بررسی قرار می‌گیرد. اقدام اجتماعی طیفی از فعّالیّت‌ها را در بر می‌گیرد که اغلب در سطح تودۀ مردم و با هدف مشارکت در رفاه و بهزیستی مادّی و اجتماعی جامعۀ بزرگ‌تر انجام می‌شود. حوزۀ دیگری که ارتباط نزدیکی با اقدام اجتماعی دارد تلاش‌های بهائیان برای مساعدت در پیشبرد رفاه عمومی در سطح اندیشه است که از طریق مشارکت در گفتمان‌های اجتماع صورت می‌پذیرد. برای افراد بهائی این مشارکت غالباً به معنای درمیان گذاشتن افکار الهام‌گرفته از تعالیم بهائی در فضاهای اجتماعی گوناگون می‌باشد. محافل روحانی ملّی اقدامات جامعۀ بهائی برای مشارکت در مباحث مربوط به جنبه‌های مختلف پیشرفت اجتماعی را هماهنگ می‌سازند و همزمان در عرصۀ بین‌المللی، دفتر «جامعۀ جهانی بهائی» در طیفی از شبکه‌های جهانی که در زمینۀ مسائلی همچون برابری زنان و مردان و توسعۀ پایدار فعّالیّت می‌کنند، حضور دارد.

یادداشت: