کتابخانهٔ آثار بهائی منبع اینترنتی رسمی نصوص بهائی است و شامل منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله، حضرت باب، حضرت عبدالبهاء، حضرت شوقی افندی و بيت العدل اعظم و سایر متون بهائی می‌‌‌باشد.

نشانگر متونی است که به تازگی اضافه شده‌اند