سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

آثار و خطابات حضرت عبدالبهاء

حضرت عبدالبهاء، جانشین حضرت بهاءالله و مبیّن آیات ایشان بودند و تعالیم امر را تبیین کرده، اصولش را تشریح نموده و مبانی مؤسّسات اداری آن را توضیح داده‌اند.

نشانگر متونی است که به تازگی اضافه شده‌اند

الواح خطاب به جمعیّت لاهه برای اجرای صلح عمومی »

دو مکتوب حضرت عبدالبهاء در پاسخ به نامه‌های کمیتۀ اجرائیّۀ هیئت مرکزی برای اجرای صلح دائمی

الواح نقشۀ ملکوتی »

چهارده لوح از حضرت عبدالبهاء خطاب به جامعۀ بهائی امریکای شمالی هم بصورت جمعی و هم بصورت منطقه‌ای خطاب به کانادا، شمال شرق، جنوب، مرکز و غرب امریکا. هشت لوح اوّل بین ٢۶ مارس و ٢٢ آوریل ١٩١۶ و بقیه بین ٢ فوریه و ٨ مارس ١٩١٧ صادر شده است.

الواح وصاياى مبارکهٔ حضرت عبدالبهاء »

سندی در سه قسمت که بین ۱۹۰۱ و ۱۹۰۸ نوشته شده و روز ٣ ژانویه ١٩٢٢ در ارض اقدس رسماً قرائت گردید.

تذكرة الوفاء »

تذكرة الوفاء

دوازده گفتگوی حضرت عبدالبهاء بر سر نهار در عکّا »

دوازده گفتگوی حضرت عبدالبهاء بر سر نهار در عکّا بین سالهای ١٩٠۴ و ١٩٠٧.

رسالهٔ مدنيّه »

رساله‌ای خطاب به حکما و اهالی ایران که در سال ۱۸۷۵ به فارسی از قلم حضرت عبدالبهاء صادر و در سال ۱۸۸۲ در بمبئی طبع و به صورت گسترده منتشر گردید.

لوح دکتر فورل »

لوح حضرت عبدالبهاء خطاب به روانشناس سویسی پروفسور آگوست فورل که در سال ۱۹۲۱ در جواب نامهٔ او نوشته شده است.

مفاوضات عبدالبهاء »

مفاوضات عبدالبهاء

مقالهٔ شخصى سيّاح »

روایتی تاریخی بقلم حضرت عبدالبهاء که حدود سال ۱۸۸۶ نوشته شده و اوّل‌بار بدون ذکر نام نویسنده در سال ۱۸۹۰ به طبع رسیده است. ترجمهٔ انگلیسی آن توسّط پروفسور ادوارد براون تهیّه و در سال ۱۸۹۱ به وسیلهٔ دانشگاه کمبریج طبع گردید.

منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء - جلد اوّل »

این مجموعه شامل الواح، مناجات‌ها و دیگر آثار حضرت عبدالبهاء است.

* * *