سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

الواح خطاب به جمعیّت لاهه برای اجرای صلح عمومی

دو مکتوب حضرت عبدالبهاء در پاسخ به نامه‌های کمیتۀ اجرائیّۀ هیئت مرکزی برای اجرای صلح دائمی

اطّلاعات بیشتر در بارهٔ زندگی و دورهٔ قیادت حضرت عبدالبهاء »

دربارۀ این اثر