کتابخانه

الواح خطاب به جمعیّت لاهه برای اجرای صلح عمومی

فهرست مطالب

لوح دوّم لاهه

١ ژوئیه ١٩٢٠

درسلهویس

H. C. Dresselhuys

کمیتۀ محترمۀ اجرائیّۀ صلح عمومی

اعضای محترما جواب نامۀ من که بتاریخ ١٢ جون ١٩٢٠ مرقوم فرموده بودید رسید نهایت تشکّر حاصل گردید الحمد للّه دلالت بر وحدت فکر و مقصد در میان ما و شما داشت و همچنین مضمون احساسات وجدانیّه بود که دلالت بر محبّت صمیمی می‌نمود

ما بهائیان نهایت تعلّق بآن انجمن محترم داریم لهذا دو شخص محترم بجهت ارتباطی محکم بآن انجمن محترم فرستادیم زیرا امروز اهمّ مسائل از مهامّ امور در عالم انسانی مسئلۀ صلح عمومی است و اعظم وسیلۀ حیات و سعادت عالم انسانی و جز باین حقیقت ساطعه ابداً عالم انسانی آسایش حقیقی نیابد و ترقّی ننماید بلکه روز بروز بر فلاکت و بدبختی بیفزاید

این جنگ مهیب اخیر ثابت نمود که ادوات حربیّۀ جدیده فوق طاقت عالم انسانی است من‌بعد بایّام گذشته قیاس نتوان نمود زیرا آلات و ادوات حربیّۀ قدیم بسیار خفیف بود ولی آلات و ادوات حربیّۀ جدیده ریشۀ عالم انسانی را در اندک زمانی قطع مینماید و فوق طاقت بشر است

لهذا صلح عمومی درین عصر نظیر آفتابست که سبب حیات جمیع کائناتست پس بر هر فردی فرض و واجب که درین امر عظیم بکوشد حال ما و شما را مقصد واحد و بتمام قوا حتّی جانفشانی و بذل مال و جان و خانمان میکوشیم

چنانکه البتّه شنیده‌اید در ایران در این سبیل هزاران نفوس جان فدا کرده‌اند و هزاران بنیان ویران شد با وجود این بهیچ وجه فتوری حاصل نگشت الی‌الآن میکوشیم بلکه روز بروز بر کوشش می‌افزائیم زیرا صلح‌جوئی ما منبعث از افکار نیست بلکه امریست اعتقادی دینی و از جمله اساس ابدیّۀ الهی لهذا بتمام همّت می‌کوشیم بلکه از جمیع مصالح خویش و راحت و آسایش خود و تنظیم امور خویش چشم می‌پوشیم و درین امر عظیم می‌کوشیم و این امر عظیم را اسّ اساس ادیان الهی میدانیم و خدمت بملکوت الهی می‌شماریم و سبب حیات ابدیّه میدانیم و اعظم وسیلۀ دخول در ملکوت رحمانی

امروز صلح عمومی در بین بشر فوائدش مسلّم است و مضرّات جنگ در نزد کل معلوم و محتوم ولی در این قضیّه بدانستن کفایت نمیشود قوّۀ تنفیذیّه میخواهد تا در جمیع عالم جاری گردد شما در فکر این باشید که یک قوّۀ مجبرۀ وجدانی در میان آید تا این مقصد جلیل از حیّز تصوّر بحیّز تحقّق آید و این معلوم است بواسطۀ احساسات عادیّه تنفیذ این امر عظیم ممکن نه بلکه احساسات شدیدۀ وجدانیّه میخواهد تا از قوّه بفعل آید

جمیع من علی الأرض میدانند که حسن اخلاق ممدوح و مقبول و سوء اخلاق مذموم و مردود و عدل و انصاف مقبول و مألوف و ظلم و اعتساف مردود و مذموم با وجود این جمیع خلق مگر نفوس قلیله‌ئی کل از اخلاق حمیده و عدل محروم

پس یک قوّۀ وجدانیّه لازم و احساسات روحانیّه واجب تا مجبور بر حسن اخلاق گردند ما را اعتقاد چنین که قوّۀ تنفیذیّه در این امر عظیم نفوذ کلمة اللّه و تأییدات روح القدس است

و ما را با شما نهایت محبّت و ارتباط و اتّحاد است از دل و جان آرزو می‌نمائیم که روزی آید که خیمۀ وحدت عالم انسانی در وسط عالم بلند شود و علم صلح عمومی بر جمیع آفاق موج زند پس باید وحدت عالم انسانی را تأسیس نمود تا بنیان صلح عمومی برپا گردد

آن انجمن خیرخواه عالم انسانی در نزد بهائیان بسیار محترمند لهذا خواهش داریم که احترامات فائقۀ ما را قبول بفرمائید و همواره پیشرفت صلح عمومی را در اروپا بواسطۀ آن انجمن محترم بما اطّلاع بدهید و مخابرات در مابین مستمرّ باشد

١ ژوئیه ١٩٢٠