سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

آثار حضرت باب

بهائیان آثار حضرت باب مبشّر آئین بهائی را به عنوان آیات الهی محترم می‌شمارند. تقریباً جمیع این آثار در طیّ مدّت هفت سال، از۱۸۴۳ تا شهادت حضرت باب در ژوئیهٔ ۱۸۵۰ در سنّ سی سالگی، نازل شده است.

منتخبات آيات از آثار حضرت نقطهٔ اولى »

مجموعهٔ منتخباتی از کتب و توقیعات حضرت باب از جمله کتاب قیّوم ‌الأسماء (تفسیر سورهٔ یوسف)، کتاب بیان فارسی، دلائل سبعه، کتاب اسماء و آثار دیگر.