سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

آثار حضرت بهاءالله

حضرت بهاءالله چندین هزار مراسله، لوح و کتاب نازل فرمودند که مجموعاً بالغ بر بیش از صد مجلّد می‌گردد.

این مجموعه شامل بخشی از آثار عمدهٔ حضرت بهاءالله است.

نشانگر متونی است که به تازگی اضافه شده‌اند

جواهر الاسرار »

رساله‌ای به زبان عربی که در دوران سرگونی حضرت بهاءالله در بغداد در جواب سؤالات سیّد یوسف سدهی اصفهانی از قلم مبارک نازل شده است.

سراپردهٔ یگانگی »

شانزده لوح که در اواخر ایّام حیات حضرت بهاءالله نازل گردیده است از جمله لوح کرمل، کتاب عهدی، لوح حکمت و گزیده‌هایی از الواح دیگر.

کتاب اقدس »

کتاب احکام حضرت بهاءالله که به زبان عربی است. حدود سال ١٨٧٣ هنگامی که هنوز در شهر عکّا مسجون بودند نازل گشت. تعدادی از الواح مهمۀ بعد از نزول کتاب اقدس و پاسخهای حضرت بهاءالله به سؤالات مطرح شده از جانب کاتب ایشان متمّم این کتاب می‌باشد. اوّلین ترجمهٔ رسمی کتاب اقدس به زبان انگلیسی همراه با یادداشتها و سؤال و جواب و الواح دیگر در سال ۱۹۹۲ به طبع رسید.

کتاب ایقان »

رساله‌ای که در جواب سؤالات دایی حضرت باب در سال ۱۸۶۱–۱۸۶۲ در بغداد از قلم حضرت بهاءالله نازل شده است.

کلمات مکنونه »

اثری مرکّب از قطعاتی کوتاه به زبانهای فارسی و عربی که در سال ۱۸۵۷–۱۸۵۸ در دوران سرگونی حضرت بهاءالله در بغداد از قلم مبارک نازل شده است.

لوح ابن ذئب »

لوحی خطاب به شیخ محمّد تقی نجفی، یکی از روحانیّون برجستهٔ مسلمان که به آزار و اذیّت بهائیان پرداخته بود. این لوح حدود سال ١٨٩١ در قصر بهجی در عکّا نازل شده است.

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی »

شانزده لوح که در اواخر ایّام حیات حضرت بهاءالله نازل گردیده است از جمله لوح کرمل، کتاب عهدی، لوح حکمت و گزیده‌هایی از الواح دیگر.

منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله »

مجموعهٔ منتخباتی از آثار حضرت بهاءالله که توسّط حضرت شوقی افندی گردآوری و به انگلیسی ترجمه گردیده و از جمله شامل منتخباتى از لوح ابن ذئب، كتاب ايقان، کتاب اقدس و سایر الواح است. اصل فارسی و عربی آنها در این کتاب به چاپ رسیده است.

هفت وادى و چهار وادی »

دو اثر از حضرت بهاءالله که در سال ۱۸۵۶ در بغداد پس از مراجعت ایشان از کردستان نازل گردیده است. هفت وادى در جواب نامه‌ای از شیخ محیّ‌الدّین قاضی خانقین که از اهل تصوّف بود نوشته شده و چهار وادی خطاب به شیخ عبدالرّحمن، قطب طریقت صوفی قادریّه است که حضرت بهاءالله با او در سلیمانیّه تماس داشتند.

* * *