سایت جدید کتابخانهٔ مراجع بهائی به طور مداوم در حال توسعه میباشد و مرتباً متون بیشتری به آن اضافه میگردد. نسخۀ قدیمی کتابخانهٔ مراجع بهائی در اینجا قابل دسترسی میباشد. »

آثار حضرت بهاءالله

حضرت بهاءالله چندین هزار مراسله، لوح و کتاب نازل فرمودند که مجموعاً بالغ بر بیش از صد مجلّد می‌گردد.

این مجموعه شامل بخشی از آثار عمدهٔ حضرت بهاءالله است.

نشانگر متونی است که به تازگی اضافه شده‌اند

ایّام متبرّکۀ بهائی »

مجموعه‌ای از چهل و پنج فقره از آثار حضرت بهاءالله در بارۀ ایّام مقدّسۀ نه‌گانۀ بهائی.

جواهر الاسرار »

رساله‌ای به زبان عربی که در دوران سرگونی حضرت بهاءالله در بغداد در جواب سؤالات سیّد یوسف سدهی اصفهانی از قلم مبارک نازل شده است.

سراپردۀ يگانگی »

پنج لوح خطاب به افرادی زرتشتی نژاد از جمله دو نامه در جواب سؤالات مانکچی صاحب، دانشمند و نيکوکار زرتشتی پارسی، لوح هفت پرسش و دو لوح ديگر.

کتاب اقدس »

کتاب احکام حضرت بهاءالله که به زبان عربی است حدود سال ١٨٧٣ میلادی هنگامی که هنوز در شهر عکّا مسجون بودند نازل گشت. تعدادی از الواح مهمّۀ بعد از نزول کتاب اقدس و پاسخهای حضرت بهاءالله به سؤالات مطرح شده از جانب کاتب ایشان متمّم این کتاب می‌باشد. اوّلین ترجمهٔ رسمی کتاب اقدس به زبان انگلیسی همراه با یادداشتها و سؤال و جواب و الواح دیگر در سال ۱۹۹۲ میلادی به طبع رسید.

کتاب ایقان »

رساله‌ای که در جواب سؤالات دایی حضرت باب در سال ۱۸۶۲–۱۸۶۱ در بغداد از قلم حضرت بهاءالله نازل شده است.

کلمات مکنونه »

اثری مرکّب از قطعاتی کوتاه به زبانهای فارسی و عربی که در سال ۱۸۵۷–۱۸۵۸ در دوران سرگونی حضرت بهاءالله در بغداد از قلم مبارک نازل شده است.

لوح ابن ذئب »

لوحی خطاب به شیخ محمّد تقی نجفی، یکی از روحانیّون برجستهٔ مسلمان که به آزار و اذیّت بهائیان پرداخته بود. این لوح حدود سال ١٨٩١ در قصر بهجی در عکّا نازل شده است.

مجموعه‌ای از الواح جمال اقدس ابهی »

شانزده لوح که در اواخر ایّام حیات حضرت بهاءالله نازل گردیده است از جمله لوح کرمل، کتاب عهدی، لوح حکمت و گزیده‌هایی از الواح دیگر.

مناجات: مجموعه‌ای از اذکار و ادعیۀ حضرت بهاءالله »

این مجموعه از ادعیه و مناجات‌های حضرت بهاءالله در سال ۱۹۳۸ میلادی توسّط حضرت شوقی افندی گرد‌آوری و به انگلیسی ترجمه گشت. اصل فارسی و عربی آن آثار در این مجلّد ارائه می‌گردد.

منتخباتى از آثار حضرت بهاءالله »

مجموعه‌ای از آثار حضرت بهاءالله که توسّط حضرت شوقی افندی گردآوری و به انگلیسی ترجمه گردیده و شامل منتخباتى از لوح ابن ذئب، كتاب ايقان، کتاب اقدس و سایر الواح است. اصل فارسی و عربی آن آثار در این مجلّد ارائه می‌گردد.

ندای ربّ الجنود: الواح نازله از قلم حضرت بهاء‌الله »

شش لوح که از قلم حضرت بهاءالله دردوران تبعید در ادرنه و اوائل سالهای عکّا خطاب به ملوک و رؤسای آن زمان از جمله ناپلئون سوّم امپراطور فرانسه، الکساندر دوّم تزار روسیه، ویکتوریا ملکۀ انگلیس، ناصرالدّین شاه ایران و پاپ پی نهم نازل شده است.

یادداشت‌هایی که در سورۀ هیکل بعد از شماره با علامت "*" متمایز شده از بیانات حضرت بهاءالله است.

هفت وادى و چهار وادی »

دو اثر از حضرت بهاءالله که در سال ۱۸۵۶ در بغداد پس از مراجعت ایشان از کردستان نازل گردیده است. هفت وادى در جواب نامه‌ای از شیخ محیّ‌الدّین قاضی خانقین که از اهل تصوّف بود نوشته شده و چهار وادی خطاب به شیخ عبدالرّحمن، قطب طریقت صوفی قادریّه است که حضرت بهاءالله با او در سلیمانیّه تماس داشتند.

* * *